Stavebniny SuchomelL-Stam


Historie
Současnost
Fotogalerie
Vyhlášky a jiné
Ke stažení
 
Etický kodex zaměstnanců Sociálních služeb Pačlavice
Účelem kodexu je stanovit žádoucí standardy chování zaměstnanců sociálních služeb a informovat uživatele i veřejnost o chování, jež je oprávněno od zaměstnanců očekávat.

Etický kodex je souborem norem sociální a zdravotní péče, pravidel a hodnot, které zaručují postupné zavádění a naplňování standardů kvality sociálních služeb.Je základním dokumentem principů morálky a pracovního chování

 Etické zásady


-         pracovník je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,zakotvených v Chartě lidských práv Spojených národů, Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod, Základní listině práv a svobod apod.


-         pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, náboženství či politické přesvědčení, a bez ohledu na to jak se podílí na životě celé společnosti


-         pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby nedocházelo současně k omezování takového práva druhých


-         pracovník pomáhá uživatelům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a při řešení konfliktů jedinců se společností a jejich následky


-         pracovník musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby které poskytuje musí být na nejvyšší odborné úrovni.


 


Pravidla etického chování pracovníků


 


Ve vztahu k uživateli


 


-         pracovník vede uživatele k vědomí odpovědnosti sám za sebe


-         jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva uživatelů


-         pomáhá se stejným úsilím bez jakékoliv diskriminace všem uživatelům. Při žádné diskriminace nespolupracuje a neúčastní se jí


-         chrání uživatelovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajišťování služeb. Žádnou informaci o uživateli neposkytne bez jeho souhlasu. Vyjímkou je ohrožení další osoby                                                                            


dbá, aby uživatelé obdrželi potřebné informace a pomoc v jejich současné životní situaci, včetně služeb a dávek sociálního zabezpečení, na které mají nárok. Poučí uživatele o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek


-         pracovník hledá možnosti, jak zapojit uživatele do procesu řešení jejich problémů


-         pomoc pracovníka spočívá především v poskytnutí podpory uživateli


-         uživatelé a jejich opatrovníci mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání.


-         S uživateli pracovník zachází s taktem a pochopením a respektuje jejich soukromí a imunitu


 


Ve vztahu ke svému zaměstnavateli


 


-         pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli, podílí se na vytváření dobrých pracovních vztahů v organizaci


-         v maximální míře se snaží zabránit jakékoliv činnosti, či jednání, jež by poškozovaly dobré jméno Sociálních služeb. Tato zásada se vztahuje i na záležitosti, které se přímo netýkají výkonu pracovní činnosti zaměstnance


-         pracovník se snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných uživatelům


-         pracovník má právo vyžadovat na zaměstnavateli, aby vytvářel podmínky, které pracovníkům umožní přijmout a uplatňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu


-         povinností pracovníka je vyhnout se konfliktům soukromého zájmu a předcházet takovým jednáním, které mohou podezření z konfliktu zájmů vyvolat.Nesmí uvádět v omyl uživatele, spoluzaměstnance ani veřejnost.Informace které poskytuje jsou úplné,nezkreslené, pravdivé a srozumitelné


-         ve veřejném vystupování dbá zaměstnanec zájmů zařízení. Pokud k tomu není oprávněn z titulu své funkce, nepodává  informace týkající se Sociálních služeb veřejným sdělovacím prostředkům a veřejnosti, bez souhlasu ředitele, nebo jeho zástupce


-         Zaměstnanec nevyžaduje, ani nepřijímá dary ani žádná jiná zvýhodnění, které by mohlo ovlivnit rozhodování, či poskytování služby ve prospěch uživatele služby.


-         Zaměstnanec jedná tak, aby v souvislosti se svým zaměstnáním v zařízení nedostal do vztahu, ve kterém by byl zavázán oplatit prokázanou laskavost.


 


                                                                                                                                                                                                                                            


Ve vztahu ke svým spolupracovníkům


 


- pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých spolupracovníků a ostatních odborných pracovníků. Spolupracuje s nimi, což přispívá ke zvyšování kvality


poskytovaných služeb.


- respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, ostatních odborných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě, vhodným způsobem


 


Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti


 


- pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání


- snaží se o udržení a zvyšování odborné úrovně své práce a uplatňování nových poznatků a metod


-je zodpovědný za svůj celoživotní výcvik a vzdělávání,což je základ pro udržení  stanovené úrovně odborné práce.


- pracuje jako člen týmu s právem vyžadovat podporu a poskytovat podporu druhým


 


Ve vztahu ke společnosti


 


- pracovník má právo a povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na způsoby, které společnost vytváří, nebo přispívá k obtížím a problémům lidí


- působí na  zlepšení kvality života pro všechny lidi a to zvláště ke znevýhodněným jedincům a zdravotně postiženým osobám a skupinám. Podporuje jedince a jeho rodinu v jejich přirozených podmínkách


- přispívá k zajištění plnohodnotné účasti uživatelů v sociálním, kulturním a politickém životě a dění ve společnosti


 


Závaznost etického kodexu


 


-         zaměstnanci se ve svých svěřených kompetencích řídí etickým kodexem a právy uživatelů


-         kodex je součástí vnitřních norem Sociálních služeb


-         s etickým kodexem mají zaměstnanci povinnost se seznámit a mají možnost kdykoliv do něho nahlížet.


-         Může být přehodnocen a doplněn, pokud nastane potřebná situace


 


 


Pačlavice 28.12.2007                                           zpracovala   Majdová Jaroslava


                                                                                                  Ředitelka           

15.09.2008 v 12:55