Stavebniny SuchomelPC Net


Historie
Současnost
Fotogalerie
Vyhlášky a jiné
Ke stažení
 
Standard č.1 cíle a zásady DpOZP
Sociální služby Pačlavice
právní forma : příspěvková organizace
zápis v obchodním rejstříku,vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1554

                             STANDARD č.1


     


           Cíle a zásady poskytovaných sociálních služeb


 


 


 


Sociální služby Pačlavice


právní forma :  příspěvková organizace


zápis v obchodním rejstříku,vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1554


 


Zřizovatel : Obec Pačlavice


IČO:            75079771


 


Adresa:       Pačlavice č.p. 6   768 34


 


 


Statutární zástupce – ředitel             :  Majdová  Jaroslava


 


Zástupce ředitele                                :  Medková  Marie


Sociální pracovnice                            :  Dopitová Olga


Vedoucí zdravotní a obslužné péče  :  Blašková Dana


Zástupce vedoucí zdr. a obsl.  péče  :  Navrátilová Taťána


 


Kontakty :


 


Telefon    573  372012


573     372035                                                              


 


jaroslava.majdova@paclavice.cz 


marie.medkova@paclavice.cz


olga.dopitova@paclavice.cz


dana.blaskova@paclavice.cz


 


 


 


Domov pro osoby se zdravotním postižením


 


Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních  pobytových služeb


dle zákona  č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.


 


Organizace poskytuje základní činnosti dle § 35 a dále poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů v závislosti na druhu poskytované služby tj:


                                 - domov pro osoby se zdravotním postižením, dle ustanovení § 48– organizace je zřízena pro poskytování  pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodů zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.


Organizace zajišťuje zdravotní péči definovanou v § 36 zákona  č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.


Organizace poskytuje za úhradu fakultativní služby,které souvisí s předmětem hlavní činnosti.Výše úhrady jednotlivých služeb je stanovena v soupisu těchto poskytovaných fakultativních služeb.


 


Při své činnosti organizace respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.


 


 


Kapacita  DpOZP :  23 uživatelů sociálních služeb


 


 


Poslání poskytované sociální služby:


Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Pačlavice je podporovat uživatele služeb, aby co nejvíce žili  běžným způsobem života, chránit důstojnost a práva každého uživatele a rozvíjet jeho osobní možnosti a sociální vazby.


Poskytované služby směřují k individuálním potřebám, podporují rozvoj samostatnosti, uplatňování vlastní vůle a motivují uživatele k takovým činnostem, které posilují  sociální začleňování. Služby jsou poskytovány v zájmu uživatelů, v náležité kvalitě a takovým způsobem, aby byla dodržována lidská práva a základní osobní svoboda uživatelů služeb.


         


Služba zajišťuje základní činnost:


 


-         poskytnutí stravy,nebo pomoc při zajištění stravy


-         poskytnutí ubytování


-         pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu


-         pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu


-         aktivizační činnost


-         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


-         sociálně terapeutická činnost


-         pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Další činností je zajištění zdravotní péče v oboru ošetřovatelství :


-         zprostředkování lékařské služby


-         poskytování zdravotní péče v rozsahu ambulantních služeb


Odborná rehabilitace se na zařízení neprovádí.


 


Cílové skupiny


 


Zařízení poskytuje služby:


1.    osobám s kombinovaným  mentálním a tělesným postižením


2.    osobám s mentálním postižením


 


Věková struktura osob je vyšší  40. let.


 


Občané zbavení způsobilosti k právním úkonům a občané s částečným zbavením k právním úkonům mohou být přijímáni jen s písemným souhlasem jejich zákonného zástupce.


                                                                                                     


 


Poskytnutí pobytové služby se vylučuje jestliže :


 


Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení


Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci


Chování osoby by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo vztahy mezi uživateli  -  kolektivní soužití.


/projevy agresivního chování, nepřizpůsobiví občané,závažná psychiatrická diagnóza,/


 


Zásady poskytované sociální služby:


 


na jejichž podkladě zaměstnanci zařízení poskytují požadované služby jsou: 


     -   uznávání, respektování a podpora práv uživatelů 


-         podpora běžného způsobu života


-         sociální cítění, porozumění a ohleduplnost, schopnost empatie


-         pozitivní a lidský přístup, vzájemná důvěra


-         úcta k uživatelům služeb, dodržování individuality a důstojnosti


-         podpora uplatňování vůle a práva volby


-         podpora samostatnosti a aktivizace


-         odbornost a profesionalita


 


O uživatele služeb se starají: vedoucí obslužné a zdravotní péče,sociální pracovnice,registrované zdravotní sestry, kolektiv pracovníků obslužné péče.


 


 


Cíle poskytované sociální služby


 


1. Zařízení důsledně zajišťuje dodržování důstojnosti,


 lidských práv a svobod, poskytuje psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu práv uživatelů.


Systematicky vyhodnocuje a přijímá opatření k naplňování tohoto cíle.


2. Podporuje uživatele v projevu jejich svobodné vůle. Podpora projevu svobodné vůle uživatelů je zakotvena v metodice. Zařízení systematicky vyhodnocuje a přijímá opatření k naplňování tohoto cíle.


 3. S uživateli je plánovaná služba tak, aby podporovala jejich vlastní vůli, potřeby a cíle. Klíčoví pracovníci procházejí odbornou přípravou a průběžnou podporou.


4. Profesní rozvoj a odborný růst pracovníků je realizován a podporován celoživotním vzděláváním. Každý pracovník má na základě hodnocení zpracován plán osobního profesního rozvoje, který zahrnuje formulování vzdělávacích cílů a způsobů jejich realizace. Naplňování plánu osobního profesního rozvoje je závazné.


5. Organizace podporuje uživatele v kontaktu s vnějším prostředím


/církevní zařízení, kulturní akce, užívání veřejných služeb – obchod, pošta, kadeřník, pedikérka.../ Cílem této podpory je podpora sociálního začleňování a prevence vyloučení. Oblasti a způsoby podpory kontaktu uživatelů s vnějším prostředí organizace monitoruje a vyhodnocuje.


6. Organizace vytváří podmínky pro kontakt uživatelů s rodinou.


 Činí tak především  :


-         nepřetržitou možností návštěv


-         podporou písemného a telefonického kontaktu s rodinou


-         zapojením rodinných příslušníků při společenských a kulturních  akcích


-         individuální podpora v obtížných situacích /  informace při zhoršení zdravotního stavu - návštěvy/


Oblasti a způsoby podpory kontaktu uživatelů s vnějším prostředí organizace monitoruje a vyhodnocuje.


7. Na hodnocení kvality služeb se podílejí uživatelé služeb, pracovníci, zřizovatel a veřejnost. Hodnocení kvality se provádí podle metodiky hodnocení. Výstupy se zveřejňují a slouží jako podnět k opatřením a rozvojovým cílům.


8. Způsob podpory uživatelů služeb, nabídka činností, aktivizace, průběh běžného dne, apod. podporuje rozvoj samostatnosti a motivuje uživatele služeb k samostatnosti, nezávislosti a rozvoji kompetencí. U každého uživatele je plánován, monitorován a vyhodnocován rozvoj těchto kompetencí.


 


Rozvojové cíle:


1.    Udržet cenu poskytované služby únosnou vzhledem  k


ekonomické situaci v regionu.


2.    Rekonstrukce budov


- oprava sociálních zařízení   v r. 2008


- vybavení koupelen  polohovacími vanami   v r. 2008 a 2009,


         - výměna oken – projekt r 2008, realizace r. 2009,2010


         - oprava fasády – projekt r. 2009 realizace 2011


         - změna centrálního topení- projekt a realizace I etapy 2008,    


           II etapy 2009


-         rekonstrukce stravovacího provozu -  projekt 2009, realizace


realizace 2011


-         rekonstrukce osobního výtahu a pořízení výtahu venkovního


nákladního realizace r. 2008 , 2009                                          


3.    Rekonstrukcí pokojů - vytvořit pokoje menším počtem uživatelů služeb.


do r. 2010


4.    Zdravotně postižené imobilní uživatele služeb  soustředit v přízemí z důvodů bezpečnosti.


5.    Vybavení oddělení zvedací technikou a novým nábytkem.


6.    Vytvořit prostředí co nejpodobnější běžnému životu.


7.     Rozvíjet sociálně právní poradenství a služby, zdravotní péči / geriatr, rehabilitaci/.


8.    Aktivní využití volného času a uspokojování dalších životních potřeb uživatelů -  zajistit zakoupením vícemístného automobilu.


                                                                                                       


Za  naplňování a vyhodnocování cílů jsou odpovědné osoby:


Majdová Jaroslava – ředitelka zařízení


Blašková Dana – vedoucí zdravotní a obslužné péče


Dopisová Olga – sociální pracovnice


Cíle jsou vyhodnocovány 1x ročně


 


9. Stravovacími službami pro veřejnost,organizace podporuje setrvání starších občanů obce Pačlavice a okolních obcí v domácím prostředí.


 


         zpracovala: Majdová Jaroslava


Platnost standardu č. 1                od 1.1.2008


Přehodnocení bude provedeno     k 1.3.2009

10.03.2008 v 16:38 Hort Petr