Stavebniny SuchomelPC Net


Historie
Současnost
Fotogalerie
Vyhlášky a jiné
Ke stažení
 
Standard č.1 cíle a zásady DpS
Sociální služby Pačlavice
právní forma : příspěvková organizace
zápis v obchodním rejstříku,vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1554


Zřizovatel : Obec Pačlavice


IČO:            75079771


 


Adresa:       Pačlavice č.p. 6   768 34 


Statutární zástupce – ředitel             :  Majdová  Jaroslava


 


Zástupce ředitele                                :  Medková  Marie


Sociální pracovnice                            :  Dopitová Olga


Vedoucí zdravotní a obslužné péče  :  Blašková Dana


Zástupce vedoucí zdr. a obsl.  péče  :  Navrátilová Taťána


  


Kontakty :


 


Telefon    573  372012


573     372035                                                               


 


jaroslava.majdova@paclavice.cz 


marie.medkova@paclavice.cz


olga.dopitova@paslavice.cz


dana.blaskova@paclavice.cz


 


                                                                                                          1.


 


 


 


Domov pro seniory


 


Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních  pobytových služeb


dle zákona  č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.


 


Organizace poskytuje základní činnosti dle § 35 a dále poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů v závislosti na druhu poskytované služby tj:


                                 - domov pro seniory, dle ustanovení § 49 – organizace je zřízena pro poskytování  pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou, či terénními nebo ambulantními sociálními službami.


Organizace zajišťuje zdravotní péči definovanou v § 36 zákona  č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.


Organizace poskytuje za úhradu fakultativní služby,které souvisí s předmětem hlavní činnosti.Výše úhrady jednotlivých služeb je stanovena v soupisu těchto poskytovaných fakultativních služeb.


 


Při své činnosti organizace respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele.


 


Organizace má registraci pro poskytování služby pobytové .  


 


Kapacita DpS :     52 


 


 


Poslání poskytované sociální služby:


 


Posláním služby je poskytovat obslužnou a sociální podporu, nebo péči, při zabezpečování životních a osobních potřeb u seniorů, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí.Poskytnout jim důstojnou náhradu za běžné domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a zachovat si sociální vazby.


1.    hlavní skupinou jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby


2.    senioři, kteří nevyžadují zvláštní obslužnou a ošetřovatelskou péči a trvalý dohled.


                                                                                                              2. 


 


 


 


 


 


Základní činností poskytované služby je:


 


-         poskytnutí stravy,nebo pomoc při zajištění stravy


-         poskytnutí ubytování


-         pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu


-         pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu


-         aktivizační činnost


-         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím


-         sociálně terapeutická činnost


-         pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Další činností je zajištění zdravotní péče v oboru ošetřovatelství :


-         zprostředkování lékařské služby


-         poskytování zdravotní péče v rozsahu ambulantních služeb


Odborná rehabilitace se na zařízení neprovádí.


 


 


Cílové skupiny


 


Zařízení poskytuje služby:


1.    seniorům


2.    osobám s chronickým onemocněním


3.    osobám s kombinovaným postižením


         /věková hranice 65 let až nad 80 let/,


kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a o jejich poskytování požádali, s výjimkou těch, jejichž osobní cíle nedokáže organizace naplnit.


 


 


 


 


                                                                                                          3.


 


 


 


 


 


 


Poskytnutí pobytové služby se vylučuje jestliže :


 


Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení


Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci


Chování osoby by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.


/projevy agresivního chování, nepřizpůsobiví občané,závažná psychiatrická diagnóza, Alzheimerova choroba, osoby závislé na omamných látkách /,


 


 


Zásady poskytované sociální služby:


 


na jejichž podkladě zaměstnanci zařízení poskytují požadované služby jsou: 


     -   uznávání a respektování práv uživatelů 


-         podpora běžného způsobu života


-         sociální cítění, porozumění a ohleduplnost, schopnost empatie


-         pozitivní a lidský přístup, vzájemná důvěra


-         úcta k uživateli služeb, dodržování individuality a důstojnosti


-         uplatnění vůle a právo volby


-         podpora samostatnosti a aktivizace


-         odbornost a profesionalita


 


O uživatele služeb se starají: vedoucí obslužné a zdravotní péče,sociální pracovnice,registrované zdravotní sestry, kolektiv pracovníků obslužné péče.


 


 


                                                                                                       4.


 


 


 


 


Cílem poskytované sociální služby


 


-         svobodný uživatel:


nezbytná psychická, fyzická, právní a sociální ochrana


-         spokojený uživatel:


kontakt s vnějším prostředím / církevní zařízení, kulturní akce, obchod, pošta, služby a pod/


kontakt s rodinnou


zajištění, nebo zprostředkování osobních potřeb / nákupy, úřady/


-         pozitivní hodnocení veřejnosti:


prezentace poskytovaných sociálních služeb / 1x ročně prodejní výstavka drobných výrobků uživatelů služeb v Kroměříži – květen


1x ročně Den otevřených dveří – září


kulturní vystoupení uživatelů sociálních služeb na Besedě s důchodci pořádané Obecním úřadem Pačlavice


prezentace v tisku


-         rozvíjení sociálních potřeb v návaznosti na potřeby mikroregionu


zajišťování obědů pro pečovatelskou službu


přednostní umístění žadatelů z oblasti působnosti zřizovatele/ Pačlavice, Pornice, Lhota/


-         navázání spolupráce s veřejnými institucemi a dobrovolníky:


stáže studentů VOŠ


supervize


dobrovolníci z řad nezaměstnaných z Úřadu práce v Kroměříži


-         soustavné vzdělávání zaměstnanců:


3x ročně supervize


2x ročně školení zaměstnanců – všichni zaměstnanci PO,BOZP


                                                 -  SZP, PSS odborné školení


                                                 / dle požadavků profesního růstu/


     individuální školení podle potřeb jednotlivých profesí


Za naplňování a vyhodnocování cílů jsou odpovědné osoby :


Majdová Jaroslava - ředitelka zařízení


Blažková Dana  - vedoucí zdravotní a obslužné péče


Dopitová Olga  - sociální pracovnice


Cíle jsou vyhodnocovány 1x ročně


 


                                                                                      5


 


 


 


 


                                                 


 


     Vize organizace:


 


-         udržet cenu poskytované služby, cenově únosnou vzhledem  k


ekonomické situaci v regionu


-         rekonstrukce budov


/ oprava sociálních zařízení a koupelen /polohovací vany/, výměna oken, oprava fasády, změna centrálního topení, rekonstrukce stravovacího provozu, /


-         rekonstrukcí pokojů vytvořit větší počet pokojů dvoulůžkových


-         imobilní uživatele služeb  soustředit v přízemí z důvodů bezpečnosti


-         vybavení oddělení zvedací technikou a novým nábytkem


-         vytvořit prostředí co nejpodobnější běžnému životu,


-          rozvíjet sociálně právní poradenství a služby, zdravotní péči /  lékař - geriatr, rehabilitaci/


-         aktivní využití volného času a uspokojování dalších životních potřeb, zajistit zakoupením vícemístného automobilu


-         vytvořit stabilní kádr kvalifikovaných pracovníků


 


 


 


 


 


zpracovala: Majdová Jaroslava


Platnost standardu č. 1                od 1.1.2008


Přehodnocení bude provedeno     k 1.3.2009


                                                                                         


 


 


 


                                                                                        6


 


 


 


                                                                                     


 


Pravidla pro ochranu práv před předsudky a negativním hodnocením


 


 


 


·        informování veřejnosti o poskytovaných službách prostřednictvím vébových stránek, informačních brožur a novinovými články v tisku


·        v prostorách zařízení není dovoleno používat upozornění pro personál, s přirovnáním k uživatelům služeb


·        uživatelé služeb jsou oslovováni důstojným způsobem, dle přání které je zaznamenáno při nástupu v dotazníku


·        ve slovním, nebo písemném hodnocení uživatelů služeb se nepoužívají stejné, stále se opakující  výrazy a označení uživatele


/ inkontinentní, mentálně retardovaný, imobilní …./


·        všichni uživatelé sociálních služeb nosí civilní oblečení.


·        osobní ošacení a prádlo je označeno na skrytém místě


·        inkontinentní pomůcky nejsou dle možností vystaveny na viditelném místě na pokoji


·        při vycházkách a doprovodu k lékařskému vyšetření apod.personál nepoužívá pracovní oděv, ale civilní ošacení./Výjimkou je  pouze případ vážného zdravotního stavu s problémy zvracení, průjmu apod. /


·        dveře do pokojů nejsou označeny dětskými motivy


·        k uživatelům s demencí, nebo se zdravotním postižením bude uplatňován důstojný přístup jak ze strany pracovníků, tak ostatních uživatelů sociálních služeb


 


 


      zpracovala: Majdová


      datum          12.1.2008


      přehodnocení a doplnění průběžně

10.03.2008 v 16:30 Hort Petr