Stavebniny SuchomelL-Stam


Historie
Současnost
Fotogalerie
Vyhlášky a jiné
Ke stažení
 
Domácí řád pro seniory
Sociální služby Pačlavice
právní forma : příspěvková organizace
zápis v obchodním rejstříku,vedeného Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1554

D o m á c í     ř á d                                       Domov pro seniory   Nástup do zařízení Sociální pracovnice vyzve žadatele k nástupu a domluví datum nástupu.Je sepsána Smlouva o poskytování sociálních služeb.Pokud není žadatel schopen Smlouvu sám podepsat a nemá stanoveného opatrovníka podle § 29 občanského zákoníku,podepisuje smlouvu zástupce obce  III.st. Smlouva  je sepsána na právním podkladě .Dohodou dále mohou být sjednány i další služby a pracovní postupy, týkající se obslužné a ošetřovatelské péče./ obhospodařované kapesné, obhospodařování prádla, koupání apod./Některé dohody mohou být domluveny ústně,nebo jsou formou písemnou.Při nástupu jsou předkládány:-         občanský průkaz, rodný list, průkaz pojištěnce-         lékařská dokumentace-         soudní rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům – pokud tato skutečnost nastala-         listinu o ustanovení opatrovníka-         poslední výměr o výši důchodu Projev vlastní vůle Uživatelé mohou při poskytování sociálních služeb uplatňovat vlastní vůli, pokud jejich rozhodnutí není v rozporu s Domácím řádem a nejsou tím narušena práva ostatních uživatelů.                                   Ubytování v zařízení Ubytování je v jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových a více lůžkových pokojích bez příslušenství. Hygienické zařízení / WC a koupelna/ jsou společné na chodbě odd.Součástí odd. je                     kuchyňka,vybavená lednicí,mikrovlnou troubou,várnou konvicí a vařičem.Tuto mohou uživatelé služeb využívat pro své účely.Povinností uživatelů je udržovat zde pořádek.O ubytování při nástupu rozhoduje vedení Domova.Uživatel je většinou ubytován na pokoji, kde se uvolnilo místo.Při umístění je zohledňován zdravotní stav ,psychický stav uživatele,provozní možnosti poskytovatele,vhodnost spolubydlících,konkrétní podmínky .Je možné přestěhování uživatelů z osobních důvodů. S přestěhováním musí souhlasit jak  stěhovaný, tak ten ke kterému bude přestěhován,s přestěhováním jsou seznámeni i rodinní příslušníci, kterým je vysvětlen důvod změny.K přestěhování uživatelů služeb může dojít i podle potřeby organizace z důvodů zdravotního stavu uživatelů služeb, nebo nevyhovujícího vzájemného soužití jednotlivých uživatelů. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem Pokud uživatel služeb chce nadstandardní vybavení uhradí si jej z vlastních finančních prostředků.Uživatel má možnost si přinést  předměty ,které má oblíbené z domu /obrázky, rádio, budík, lampička apod./Větší předměty po dohodě s vedením zařízení.Pokud dojde k poškození a znehodnocení věcí, úhradu za opravu provádí uživatel,který věc poškodil.Pokoje jednolůžkové a manželské je možno uzamykat a každý si odpovídá za obhospodařování klíče.Náhradní klíče jsou umístěny pro nutnost otevření v ošetřovně odd. Hygiena prostředí Pořádek a čistotu je nutno dodržovat ve všech obytných prostorách zařízení jako jsou jídelny, chodby, klubovny apod.                          Není dovoleno odkládat zbytky jídel,pouze na místo nebo do nádob k tomuto účelu.Zbytky jídla, které snáze podléhají znehodnocení a nejsou uloženy v ledničce jsou po domluvě s uživatelem služeb zlikvidovány./předcházení infekč. chorobám/ Obslužný personál  po dohodě s uživateli služeb provádí úklid skříní a nočních stolků. Při úklidu je nutná přítomnost uživatele služeb, popřípadě druhého pracovníka                                                                                        Malé, opotřebované ošacení se předává příbuzným.K hygieně prostředí patří i kouření v prostorách zařízení.Kouření uživatelů je      povoleno pouze v prostorách k tomu určených – kuřárna. Není povoleno klepat popel z cigaret a házet nedopalky na zem.Všechny prostory jsou denně větrány a je prováděn základní úklid.Úklid v jednolůžkových pokojích je po domluvě s uživateli služeb.Zdravotní péče Uživatelům zařízení je zprostředkována léčebně – preventivní péče v rozsahu odpovídajícímu zdravotnímu stavu a potřebě.Léčebná péče je poskytovaná praktickým lékařem a stomatologem. Podle potřeby uživatel.Každý uživatel ve vlastním zájmu se má podrobit lékařskému vyšetření a dodržovat pokyny lékaře.Doplatky za léky,poplatky za vyšetření a poplatky za položky na receptu hradí každý uživatel služeb ze svého kapesného.O přinesených lécích , které jsou uživatelům přineseny rodinnými příslušníky by měl být informován zdravotnický personál a mělo by být dohodnuto,zda je uživatel schopen odpovědně léky užít.Na základě zdravotního a psychického stavu a po domluvě s uživatelem služeb ,některé druhy léků může mít uživatel u sebe a sám si léky dávkovat.Zdravotní péče je poskytována praktickým lékařem v jehož obvodě se zařízení nachází.Další možností je registrace u dalšího praktického lékaře, který pracuje v sousedním obvodě.Pokud by chtěl uživatel zůstat u svého dosavadního lékaře, může se sociální pracovnice s tímto lékařem spojit a požádat o službu, ale není zaručena vstřícnost tohoto lékaře.Stejné zprostředkování služeb je i u stomatologa.Odborní lékaři jsou pak voleni jednotlivými praktickými lékaři, kteří odesílají uživatele služeb k vyšetření, nebo ošetření.O přivolání lékaře rozhoduje uživatel služeb.Pokud lékařské vyšetření odmítá, stvrdí toto svým podpisem pod zápisem sestry do zdravotní dokumentace.Při akutním zhoršení zdravotního stavu uživatele služeb a jeli třeba neodkladné vyšetření je zdravotní sestra povinna přivolat RZP.                                                                                                                                                                                                             Stravování Uživateli služeb je poskytováno celodenní stravování, což zahrnuje        snídaní, oběd, svačinu, večeři a II večeře pro určené typy diet. II    večeře spolu s večeří.Druhá večeře se podává pouze tehdy, pokud si uživatel přeje a  finanční částka za tuto večeři se odráží ve smlouvě. Vaří se pouze jeden druh hlavního jídla.Jídelní lístek je sestavován stravovací komisí a jsou zohledňovány požadavky klientů, zásady zdravé výživy a rozmanitost jídel.Strava je podávána v jídelnách pro mobilní uživatele.Imobilním uživatelům a na požádání se přináší do pokojů .Doba vydávání stravy je určena a vyvěšena na jednotlivých  jídelnách zařízení.Pokud uživatel v době podávání stravy není přítomen,strava se mu na požádání uschová a poté ohřeje a vydá.Stravu, kterou uživatel nedojedl,má možnost si odnést na pokoj k další konzumaci,jelikož ji má uhrazenou.Pokud není uvařená strava zkonzumována do doby  6 hod., je po domluvě s uživatelem provedena likvidace.Uživatel má možnost  si uložit stravu a nákupy v lednici k tomu určené.Vaření čaje a kávy na požádání zajistí personál odd.Praktický, nebo odborný lékař může doporučit uživateli dietu, pokud uživatel ji vyžaduje je zařízení povinné tuto dietu zajistit.Pokud uživatel dietu odmítá je uživatel seznámen s následky nedodržování diety a rozhodnutí je ponecháno na uživateli.Pokud si uživatel nakupuje z vlastního kapesného potraviny neodpovídající dietnímu stravování a tím pádem dietu nedodržuje je to jeho soukromá věc. Hygiena  uživatelů služeb  Každý uživatel ve vlastním zájmu pečuje o svou osobní čistotu a hygienu, o čistotu prádla a ošacení sám, nebo s pomocí personáluKoupání uživatel je po vzájemné dohodě s personálem dohodnuto na určitý den, který je možno kdykoliv změnit.Personál na požádání připraví koupelnu, nebo pomůže s úkony, o které uživatel požádá.Každodenní hygienu mobilní uživatelé provádí v koupelně, u imobilních uživatel se provádí na pokoji za dodržování základních intimních požadavků.Pokud uživatel odmítá opakované koupání,stvrzuje toto svým podpisem ve své dokumentaci/důvodem podpisu je předcházení stížnostem ze strany rodinných příslušníků, nemocnice apod./Pokud by situace byla z hygienického a zdravotního hlediska neúnosná / stížnosti na zápach ze strany uživatelů/ je povinností uživatele provedení koupele.Poskytovatel zprostředkovávádalší služby jako: kadeřnice, pedikůra apod., které jsou za úhradu.Na osobě provádějící tyto služby se lze dohodnout.Osobní prádlo se mění dle potřeby. Na požádání personál ukládá a chystá čisté prádlo ze skříní . Uložení osobních věcí  Věci, které si uživatel přinese do zařízení zůstávají jeho majetkem.Vlastní prádlo a osobní ošacení musí být předem označeno iniciály uživatele,které jsou  dohodnuty před nástupem do zařízení.Označení se provádí na místě, které není přímo viditelné, aby nedocházelo k označkování uživatelů služeb/ např. límec ze spodní strany, rub dolní části halenky apod./Značky je nutno průběžně během ubytování kontrolovat, neboť při praní dochází k vymizení označení.Za označení odpovídá uživatel, a pokud dojde ke ztrátě, neoznačeného ošacení, není zařízení zodpovědné za ztrátu.Cenné předměty a vyšší finanční částky má uživatel možnost si uložit do depozit a na vkladní knížku.Nejsou-li takto uloženy a zabezpečeny,nenese zařízení  za jejich bezpečnost žádnou                   zodpovědnost.Peněžní částky z vkladů uložených, je možné kdykoliv po předběžném nahlášení vybrat.Všechny předměty a vklady dané do úschovy, budou uživateli na jeho žádost vydány.Každý uživatel má skříň, nebo noční stolek uzamykatelný, kde si může své věci zajistit.Osobní věci jako televize, křesla, obrazy apod. má uživatel služeb zapsán na šatním lístku. Pokud jsou tyto věci kupovány za doby pobytu a uživatel má obhospodařované kapesné , lze zakoupení věci dohledat u sociální pracovnice na faktuře, nebo paragonu.                                                                                                                          Na inventurním seznamu figuruje osobní věc zapsána ručně.Každá osobní věc by měla být označena jménem majitele na skrytém místě.                                                                                                                          Pobyt mimo zařízení Uživatelé mají možnost vycházky neomezeně sami, s personálem, nebo s návštěvami.Ze zdravotních a bezpečnostních důvodů může dojít k omezení pobytu mimo zařízení bez doprovodu.Pobyt mimo zařízení na delší dobu, kdy nebude odebírána strava je nutno nahlásit 24 hod.před odchodem. Pokud se jedná o sobotu a neděli  musí být toto oznámeno v pátek do 8.hod.Pokud se jedná o údobí svátků / několik volných dnů/ nahlásit týden dopředu, pokud je to uživateli služeb známo.Pokud uživatel nepobývá v zařízení a je odhlášen za stravy, je mu po uplynutí měsíce vyplacena tzv. vratka,počet těchto dní není omezen.Pokud není uživatel odhlášen na dovolenku v termínu, nemá na vratku nárok.Neplánovaná hospitalizace se považuje, jako předem oznámená nepřítomnost. Uživateli služeb se vrací za odhlášené dny : Příspěvku na péči – za každý den 1/30Za stravu  - cena potravin / určena v ceníku platbyZa ubytování -  1/3 nákladů z denní sazbyPři nejasnosti se obrátit na sociální pracovnici, nebo účetní zařízení.                                                                                                           Doba klidu  Doba nočního klidu je stanovena od 22 do 6 hod.I mimo tuto dobu se musí uživatelé chovat tak, aby nerušili a neobtěžovali svým chováním ostatní uživatele.Sledování TV nesmí obtěžovat  ostatní uživatele služeb nadměrnou hlasitostí.Sledování TV po 22 hod.  je možné za dodržení stejných podmínek.                                                                                                        Návštěvy na zařízení Návštěvy u uživatelů služeb jsou denně. Místnostmi k tomu určenými jsou návštěvní místnosti, jídelna , pokoje uživatelů služeb,v letních měsících zahrada. Doba návštěv je neomezena a záleží na uživateli služeb a jeho návštěvě.Výjimkou jsou návštěvy na pokoji u imobilních uživatelů,kdy jsou  návštěvy omezeny do 20.hod a v době osobní provádění osobní hygieny a provádění lékařských ordinací.V terminálním stádiu uživatele služeb poskytovatel umožňuje příbuzným  setrvání u lůžka neomezenou dobu. Kulturní, společenské, sportovní vyžití uživatelů služeb Pro uživatele jsou na jejich přání organizovány akce jako: zájezdy, táboráky,společ. odpoledne, besídky apod.Pravidelně se pořádají oslavy narozenin uživatelů, kteří s tím musí souhlasit.Možnost návštěvy kostela a mše na zařízeníPersonál na přání zapůjčuje knihy z knihovny.Denní tisk časopisy si kupují uživatelé z kapesného.            Účast uživatelů služeb na uspořádání vzájemného soužití Uživatelé zařízení se scházejí na opakujících se schůzkách , které probíhají na odd. kde se řeší vzniklé nedorozumění jednotlivými uživateli, připomínky k jednání personálu, navrhují se aktivity , vyjadřují se ke stravě apod.Dvakrát ročně se pořádají schůzky vedení zařízení s opatrovníky a rodinnými příslušníky, kde jsou seznamováni s děním na zařízení, změnami, jsou jim zodpovězeny dotazy apod.                                                                                                       Stížnosti obyvatel V případě jakékoliv nespokojenosti se uživatel se svou stížností může obrátit na ředitele zařízení , vedoucí obslužné a zdravotní péče, nebo sociální pracovnice.Tyto musí stížnost sepsat, provést šetření a seznámit stěžovatele s výsledkem.  Dále si mohou uživatelé, opatrovníci, nebo rodinní příslušníci stěžovat pomoci schránek pro stížnosti, umístěných na jednotlivých odd. Stížnosti ohledně stravy mohou být se sepisovány do deníku, který je umístěn v každé jídelně zařízení.Pokud nejsou uživatelé spokojeni s řešením stížností, mohou se obrátit na další instituce.Seznam těchto institucí i s adresami je umístěn na nástěnce odd.Pokud si uživatel služeb stěžuje během směny pracovníkům odd. je stížnost zapsána v deníku hlášení.Přesný postup při podávání stížností je zpracován ve Standardu č.7 a tento je umístěn na viditelném místě na nástěnce odd.                                                                                                      Výplata důchodu a kapesného Výplatním dnem uživatelů, kteří jsou na hromadném seznamu je vždy 15.den v měsíci.Z důchodu je odečtena úhrada za pobyt v zařízení.Po dohodě s uživatelem je odečtena částka za léky a hygienické potřeby.Zůstatek je vyplacen následovně-vyplacen přímo do ruky uživatele/osobní převzetí, v případě nepřítomnosti / nemocnice, dovolená/ bude kapesné uloženo v knize úschovy, maximálně nejdéle po dobu 3. měsíců, poté bude uložena fin. částka na VK-zůstatek / nebo jeho část/ bude uložen na VK, která je uložena u účetní zařízení a se kterou může uživatel disponovat.- na výslovné přání uživatele bude zůstatek předáván stanovenému příbuznému/ jméno a adresaVýplata kapesného se provádí za přítomnosti svědků.                     Obhospodařované kapesné se provádí u těch uživatel, kteří nejsou schopni samostatně hospodařit s finančními prostředky a oni sami k tomu dají písemný souhlas. Platba za služby Platba za služby se skládá z následujícího-         platba za stravu-         platba za ubytováníVypočtená finanční částka, která je sjednána ve smlouvě bude vybírána za kalendářní měsíc,za který náleží . Dny, které uživatel služeb odhlásil budou vyplaceny  do 25 dne následujícího měsíce. Další platba za služby je  - příspěvek na péči.Finanční částka odpovídající příspěvku na péči náleží zařízení, které o uživatele služeb pečuje.                                                                                                                                                                                    Postup při nedodržování  dohodnutých podmínek Jestliže uživatel služeb nedodržuje ujednané podmínky smlouvy, nebo narušuje soužití mezi uživateli služeb, bude postupováno následovně:-         domluva vedoucí sestry-         domluva ředitelky zařízení za přítomnosti sociální pracovnice s písemným zápisem,který bude obsahovat poučení o možných následcích-         oznámení komisi veřejného pořádku,popř. veřejně činným orgánům-         návrh na ukončení pobytu / ukončení pobytu ze strany zařízení  je ve lhůtě 30.dnů/                                                                                                        Pracovní činnost a denní režim Práce schopní uživatelé služeb se podle svých zájmů a zdravotního stavu mohou zúčastňovat drobných prací ve prospěch zařízení.Vypomáhají v prádelně, kuchyni a při úklidu.Nejsou za tyto práce honorováni Provádějí ji z vlastní vůle.Práce, které vyžadují školení o bezpečnosti práce s nástroji nejsou uživatelům svěřovány.Uživatel služeb si sám určuje dle svých potřeb, schopností a momentální nálady zapojení jak do pracovní , tak aktivizační činnosti.Individuální výrobky uživatel, zhotovené v rámci terapie lze odprodat pouze při dodržování předpisů o účetnictví,pokladních operacích a cenách a to pouze osobou určenou a odpovědnou za tuto činnost Ochrana osobních údajů V souladu s příslušným ustanovením zákona o ochraně osobních údajů uživatel musí dát souhlas se zveřejněním jména, data narození, fotografie, čísla pokoje a to v prostorách zařízení.Souhlas je možné kdykoliv odvolat Zpracovávaná data obsažená v žádosti, lékařské zprávě a jiných dokumentech jsou shromažďovány a zpracovávány pro potřeby spojené se zajištěním pobytu v zařízení Tyto údaje nebudou zpřístupněny či sděleny nepovolaným osobám a nebudou použity k jinému účelu..Sociální dokumentace je uložena u sociálního pracovníka a obsahuje osobní údaje o uživateli služeb/ žádost, výměr důchodu rodný list, Smlouvu o poskytování sociálních služeb/.Do této dokumentace může uživatel kdykoliv nahlédnout.Uživatel má   oprávnění nahlížet do osobní dokumentace - ošetřovatelské, kterou o něm poskytovatel služeb vede a která je uložena na ošetřovně odd.. Do lékařské dokumentace vedené o jeho zdravotním stavu může nahlížet jen se souhlasem lékaře:-         v přítomnosti zdravotnického pracovníka-         na pořízení výpisů, opisů nebo kopií z dokumentace-         určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě-         určit, zda této osobě náleží práva podle bodu 1 a 2.Uživatel může určení této osoby, nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat-         jdeli o uživatele služeb, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, mají právo na aktuální informace o jeho zdravotním stavu osoby blízké.Uživatel vydává souhlas  s uložením OP, kartičky pojištěnce ZTP průkazky a pod v ošetřovně, nebo ji má uloženou u sebe.                                                                                                   Používání elektrických spotřebičů Používat elektrospotřebiče je dovoleno pouze s vědomím vedení zařízení.Pokud nebudou plněna bezpečnostní opatření, je možno ze strany vedení používání vlastních elektrospotřebičů zakázat.Uživatelé jsou povinni šetřit elektrickým proudem a zbytečně neplýtvat.Dále jsou povinni šetřit společný majetek zařízení./televize, videa/  Vstup do provozních prostor Uživatelům není dovoleno vstupovat do provozních místností,jako je kuchyně, prádelna,sklady a kotelna.Vstup je povolen jen těm uživatelům, kteří zde vypomáhají. Pohyb cizích osob po zařízení je povolen pouze při dodržování podmínek: -         návštěvy vstupují do pokoje navštěvovaného, v cizích pokojích nemají co pohledávat a nesmí se zde zdržovat-         opraváři, zásobovači ,distributoři apod. se obracejí na vedení zařízení a nebo odpovědné pracovníky, kteří jsou seznámeni s problematikou . Nepohybují se po celém zařízení, zejména v ubytovacích prostorách.-         úřední instituce a jiné osoby /zástupci institucí, kněz, školitelé a pod/předem kontaktují sociální pracovnici, ředitelku, nebo jiné odpovědné osoby a dohodnou si čas za účelem jednání nebo návštěvy                                                                            -         pokud zaměstnanci během služby zjistí cizí osobu pohybující se po zařízení, která jim není známá, informují se na její identitu a účel návštěvy. Pokud je účel návštěvy nejasný, návštěvník se chová nejistě, roztěkaně apod. Požádá personál návštěvníka o opuštění odd. a situaci popíše v hlášení služeb.                                                                 -         pokud by došlo k tomu, že návštěvy se budou chovat hlučně, agresivně, budou pod vlivem alkoholu, budou vulgární, apod. personál je na jejich chování upozorní a požádá je o opuštění zařízení.  Pokud by situaci nemohl vyřešit personál vlastními silami požádá o pomoc Policii ČR. Bezpečnostní předpisy    Uživatelé služeb musí dodržovat všechny bezpečnostní a protipožární předpisy a pokyny ředitele.Nesmí zejména v budově manipulovat s otevřeným ohněm a ani rozdělávat oheň v blízkosti budovyJako nouzové svítidlo se používá nouzové osvětlení a kapesní svítilna. Je zakázáno v pokojích používat svíčky a svítidla s otevřeným ohněm. Jestliže dojde k situaci ohrožení života /požár,el.energie/ uživatel, který tuto skutečnost zjistil ji bezprostředně nahlásí službu konajícímu personálu.Dále již koná podle pokynů personálu,který se v daném případě řídí poplachovou směrnicí, evakuačním plánem apod.  Pačlavice 1.1.2008                                                                                              Majdová  Jaroslava                                                                 ředitelka                          

10.03.2008 v 16:22 Hort Petr