GNOME TECHNOLOGYStavebniny Suchomel


Historie
Současnost
Fotogalerie
Vyhlášky a jiné
Ke stažení
 
Zpráva o činnosti domova pro osoby se zdravotním postižením 2007
Název organizace Sociální služby Pačlavice p.o

Adresa Pačlavice 6 768 34

Jméno ředitele Jaroslava Majdová


Nejdůležitější události v zařízení


V měsíci únoru proběhla na Krajském úřadě Zlínského kraje registrace poskytované sociální služby podle zákona 108/2006,druhem registrované služby je Domov pro osoby se zdravotním postižením. Zřizovatelem bylo schváleno snížení kapacity na 23 uživatelů služeb. Byla zpracována Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2008.Byly podány žádosti  vybraným organizacím o granty , dary a příspěvky na provoz. Některé oslovené organizace reagovaly a zaslaly finanční hotovost na náš účet. Byly přehodnocovány a doplňovány Standardy kvality. Pravidelně 2x měsíčně probíhaly oddílenské schůzky zaměstnanců, na kterých se řešily vzniklé situace.2x za rok proběhla schůzka s rodinnými příslušníky, na které byli tito informováni o událostech a změnách jak na zařízení, tak zákonů, jsou seznamováni se standardy - podávání stížností, práva uživatelů . Konaly se schůzky s uživateli služeb, kde byly srozumitelnou formou podávány nové informace k jejich právům a možnost podávání stížností a připomínek .


Pro zaměstnance bylo dohodnuto provádění masáží masérkou, která pracuje na zařízení jako zdravotní sestra a ve svém volnu provádí masáže zájemcům ze strany zaměstnanců v jejich volnu a za finanční úhradu z jejich vlastních prostředků. Kulturní vyžití a aktivizace probíhaly plánovaně.Každá z pracovnic odd. si určila některou z aktivit. Do většiny pak byl zapojen celý pracovní kolektiv. Bylo uspořádáno stavění a kácení máje,  společenská odpoledne při diskotéce za přítomnosti mužů z Domova pro osoby se zdravotním postižením Nezamyslice, vystoupení Duo Skalníkovi, uspořádání táborových ohňů, zimní sportovní hry, týdenní rekreace na chatě na Skavsku všech uživatelek služeb.Některé uživatelsky se účastní zájezdů pořádaných farním úřadem na poutní místa. Dále proběhlo posezení s dýněmi , kdy uživatelé dýně dlabali .Zařízení navštěvuje ZŠ a LŠU v Morkovicích s pásmy písmiček a básniček k vánocům , velikonocům . Z aktivizace se provádí cvičení,kreslení a zpěv za pomoci orfových nástrojů .


              


                                                           1.


2x až 3x týdně je prováděno promazávání končetin, zad apod., dle přání uživatelů, masážními prostředky a podpůrná rehabilitace drobných kloubů a chůze. Čtení pohádek , sledování televize a poslech písniček je oblíbená pasivní činnost uživatelek. Během léta většina uživatelů byla dle jejich přání vyvážena k posezení na zahradu a byly jim nabízeny vycházky do okolí. V měsíci září proběhl Den otevřených dveří celých Sociálních služeb.Akce byla velmi zdařilá a všem zúčastněným ať uživatelům, nebo hostům se líbila. Uživatelé navštěvují sami bohoslužby v kostele, poštu a obchod.


Do zařízení dochází na požádání uživatelů služeb pedikérka a kadeřnice, které provádí úkony za úhradu , z finančních prostředků jednotlivých uživatelů. V příštím roce , pokud budou mít uživatelsky zájem , bude domluvena služba  přímo u kadeřnice. Na přání uživatelek pokoje byla zakoupena klec pro okrasné ptáky a uživatelsky ji mají umístěnu na pokoji.Z této maličkosti mají velkou radost a sami se starají o potřeby ptactva. Formou dotazníkové anonymní akce mezi zaměstnanci byly zjišťovány jejich priority, připomínky a názory na provoz zařízení. Byly vyřizovány : 1 připomínka a 1 stížnost.Po přešetření bylo konstatováno, že připomínka byla oprávněná a stížnost byla částečně oprávněná. 


                                                                                                                                                                                                                                                      


Školení a kurzy zaměstnanců :


-všechny pracovnice sociálních služeb v roce 2007 absolvovaly akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách a získali osvědčení.


- pravidelně 3x ročně se účastní Supervize


- účastnily se dalších odborných kurzů dle vlastního výběru


- zdravotní sestry se pravidelně vzdělávají na seminářích, témata volí dle vlastního zvážení.


- sociální pracovnice se účastnila seminářů a školení převážně týkající se nového zákona 108/2006, nových vyhlášek, standardů kvality apod. účastnila se přijímacích zkoušek na vysokou školu, z důvodů splnění požadavku vzdělání , které vyžaduje její funkce.Pro velký zájem uchazečů nebyla přijata.


- vedoucí zdravotní a obslužné péče se účastnila kurzu Průvodce standardů kvality, školení a kurzů na vybraná témata.


- proběhlo školení řidičů referenčního vozidla


- účetní a mzdová účetní se účastnily školení týkající se finančních zákonů, Zákoníku práce, změn ve mzdových pravidlech apod.                    


- kuchařky se účastnily školení týkající se správného stravování a hygieny stravovacího provozu.  


    


                                                            2.


Kontroly na zařízení:


- kontrola účetnictví podle zákona 320/2001,


- kontrola veřejnoprávních prostředků,


- kontrola nemocenského pojištění,


- kontrola oblastního inspektorátu bezpečnosti práce , v jejíž zprávě byla doporučení k navýšení pracovníků v obslužné péči na odd., kde je zvýšený počet imobilních uživatelů, zakoupení zvedacího zařízení a instalace speciálních polohovacích van do koupelen.  


- kontrola KHS na používání pitné vody, na stravovací provoz a mikrobiologii.


Dále byly prováděny běžné kontroly a revize: výtahy, kotelna, komíny, elektrika


S lesy České republiky proběhlo jednání o regulaci potoka na Jezírku, kde je prameniště pitné vody pro zařízení a došlo zde během záplav ke změně toku potoka a tím k porušení odtoku přebytečné vody z nádrží.                              


V měsíci listopadu proběhla na zařízení Inspekce kvality poskytování sociálních služeb.Předmětem inspekce bylo:


-         plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb   proběhla s výsledkem      N – neshoda  : O


                                                         ČS -  částečná shoda : 1


-         plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů   proběhla s výsledkem   N – neshoda : 6


                                                         ČS -  částečná shoda : 9


-         kvalita sociálních služeb


                                              počet zásadních kritérií       :  16


                                 celkový počet dosažených bodů       :  61, tj.  42,36%


                                 / z maximálního počtu 147 bodů/


čímž sociální služby nesplnily standardy kvality a opravná inspekce proběhne v listopadu 2008.Do této doby musí být přehodnoceny a dopracovány nedostatky vzniklé při inspekci. 


                                        


    


                                                            3.                                                                                                                       


                                                                                                                              


Opravy na zařízení:


Byla provedena oprava sociálního zařízení


Byly vyměněny nové dveře na WC do koupelny a do kuchyňky, tak aby byly shodné s dřevěným obložením na odd.


Za peníze od sponzorů byly do oken v kulturní místnosti a na pokojích uživatelů instalovány vertikální žaluzie.


V prádelně byla vybudována špinavá část na třídění špinavého prádla.


Byly provedeny opravy drobného rázu jak movitého, tak nemovitého majetku/nátěry radiátorů, částí oken, oprava malby/


Bylo provedeno vymalování kuchyně, skladu brambor a vybraných pokojů.


Nejtíživější situace se týká kotlů pro vytápění objektu, kdy dochází vzhledem ke stáří kotlů k jejich častému poškození a tím následným opravám.


V roce 2007 bylo zakoupeno:


-  konvektomat do kuchyně


-  počítač a tiskárna do kanceláře ředitele


-  tiskárna do kanceláře vedoucí zdravotní a obslužné péče


-  WC křesla


-  drobné předměty denní spotřeby – talíře, hrnky, misky apod.


Z finančních prostředků jednotlivých uživatelů služeb byly dle jejich přání zakoupeny nové válendy , křeslo a drobné předměty / lampičky na noční stolek, rámečky na obrázky apod./


Tyto věci, které jsou majetkem uživatelek služeb jsou k dohledání na šatních lístcích jednotlivých uživatelek, inventurním seznamu pokojů a v účetní dokumentaci sociální pracovnice.  

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM


Kapacita SpOZP Pačlavice je 23 míst.
Od 1.1.2007 byli s uživateli v zastoupení opatrovníků podepsány nové
Smlouvy o poskytování služby sociální péče v souladu se zákonem č. 108/2006Sb a prováděcí vyhlášky č. 505/2006.
Nové smlouvy jsou podepsány u všech uživatelů. Sociální pracovnice provádí nákupy 1x týdně u uživatelů,kteří nejsou schopni si jinak nákupy zajistit. Zajišťuje dovoz léků z lékárny. Pomoc při vyřizování úředních záležitostí/ vyřízení OP,cestovního pasu,příspěvku na péči , vyřízení pozůstalosti apd./ Podle potřeby doprovází uživatele k lékaři nebo na kulturní akce. Sociální pracovnice spolu s vedoucí obslužné a zdravotní péče  pravidelně provádějí kontroly zápisů nakoupeného zboží u jednotlivých uživatelů do šatních lístků a kontrola fyzického stavu věcí. Pokud uživatel požaduje zakoupení věci dražší než 2 000,-Kč je žádán OS v Kroměříži o povolení takového nákupu. Jednotlivý uživatelé mají podepsánu smlouvu s pečovatelskou službou vMorkovicích o provádění pedikérské práce.   K 31.12.2007  žije v DpOZP Pačlavice 23  uživatelů . Obsazenost činí 100 %. Věkový průměr činí 54,21 roků. Nejmladší uživatelmá 40 let a nejstarší 85 roků.V pořadníku žadatelů do DpOZP není žádný žadatel.V průběhu roku 2007 zemřel v DpOZP 1 uživatel a jeden uživatel nastoupila. Počet klientů zbavených způsobilosti k právním úkonům v DpOZP Pačlavice je 22 uživatelek . U jedné uživatelky byl dán návrh rodině o opatrovnictví podle§ 29 OZ. Opatrovníkem v zařízení  je sociální pracovnice Dopitová Olga u 10 uživatelek.Bylo jednáno s OS v Kroměříži o možnosti změny opatrovníků z důvodu střetu zájmů. U jedné uživatelky souhlasí rodinný příslušník o převedení opatrovnictví, který do této doby neměl o opatrovnictví zájem. U ostatních uživatelů bude v této věci nadále jednáno.Opatrovníci mimo zařízení  jsou u 12 uživatelů. Obhospodařované kapesné je prováděno na základě plné moci a Smlouvy o poskytováníslužby sociální péče u všech 23 uživatelů. Počet evidovaných  nepředaných pozůstalostí v DpOZP není žádná. Počet předaných pozůstalostí v  DpOZP jsou celkem 3.       Kategorie ubytování v DpOZP Pačlavice :  Počet vícelůžkových pokojů                          -    4        Počet klientů s příspěvkem na péči v DpOZP Pačlavice  příspěvek na péči ve výši 2 000,-Kč                   7 uživatelůpříspěvek na péči ve výši 4 000,- Kč                   8 uživatelůpříspěvek na péči ve výši 8 000,-                    8 uživatelů       U 13 uživatelů bylo v lednu 2007 vzhledem k zhoršenému zdravotnímu stavu požádánoo zvýšení příspěvku na péči. Tyto žádosti jsou ještě v řízení. Počet uživatelů , kteří vlastní průkaz ZTP/P v DpOZP  Pačlavice – 15 uživatelů:Počet uživatelů, kteří vlastní OP – 3 uživateléPočet uživatelů, kteří mají vyřízený cestovní pas – 15 uživatelů  V Pačlavicích 3.1.2008                                                 Dopitová Olga                                                                                       sociální pracovnice

21.01.2008 v 22:32 Hort Petr
23.12.2007 v 22:04 Hort Petr