GNOME TECHNOLOGYStavebniny Suchomel


Historie
Současnost
Fotogalerie
Vyhlášky a jiné
Ke stažení
 
Zpráva o činnosti domova pro seniory 2007
Název organizace Sociální služby Pačlavice p.o

Adresa Pačlavice 6 768 34

Jméno ředitele Jaroslava Majdová


Nejdůležitější události v zařízení 


V měsíci únoru proběhla na Krajském úřadě Zlínského kraje registrace poskytované sociální služby podle zákona 108/2006,druhem registrované služby jsou Domov pro seniory a odlehčovací služby. Zřizovatelem bylo schváleno povýšení kapacity na 52 uživatelů Domova pro seniory a 2 uživatele pro odlehčovací služby.


Byla zpracována Žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2008.Byly podány žádosti  vybraným organizacím a obecním úřadům o granty , dary a příspěvky na provoz. Některé oslovené organizace reagovaly a zaslaly finanční hotovost na náš účet. Některé obecní úřady reagovaly pozitivně, většinou se jednalo o obecní úřady mimo mikroregion Morkovice. Obce mikroregionu mimo obec Pačlavice , Počenice a Morkovice  reagovaly na naši žádost zamítavě. Povýšil se počet pracovníků o 3 PSS, 2 na odd.  II  a 1 na odd. III a to z důvodů stále se zhoršujícího zdravotního stavu uživatelů služeb. Probíhalo jednání s VZP o úvazku geriatra, tento úvazek byl v té době zamítnut. Bude se jednat i v následujícím roce, jelikož na jiných zařízeních má VZP úvazek psychiatra a na našem zařízení tento úvazek není – jeví se mi vhodnější geriatr. Byly přehodnocovány a doplňovány Standardy kvality. Pravidelně 2x měsíčně probíhaly oddílenské schůzky zaměstnanců, na kterých se řešily vzniklé situace.2x za rok proběhla schůzka s rodinnými příslušníky, na které byli tito informováni o událostech a změnách jak na zařízení, tak zákonů, jsou seznamováni se standardy - podávání stížností, práva uživatelů apod. Opakovaně dle potřeby se konaly schůzky s uživateli služeb, kde byly podávány nové informace k jejich právům a možnost podávání stížností a připomínek .  Při těchto schůzkách bývají zodpovězeny jejich dotazy a řešeny některé připomínky. Pro zaměstnance bylo dohodnuto provádění masáží masérkou, která pracuje na zařízení jako zdravotní sestra a ve svém volnu provádí masáže zájemcům ze strany zaměstnanců v jejich volnu a za finanční úhradu z jejich vlastních prostředků.


 


                                                                          1. 


                                                                                                                                                                                 


Kulturní vyžití a aktivizace probíhaly plánovaně.Každá z pracovnic odd. si určila některou z aktivit. Do většiny pak byl zapojen celý pracovní kolektiv.Uživatelé služeb se účastnili výletu na Jezírko, celodenního výletu do Švábenic na chatu, kde se jim velmi líbilo. Bylo uspořádáno stavění a kácení máje, oslava Dne matek, hovory s knězem, společenská odpoledne při harmonice, vystoupení Duo Skalníkovi. Pravidelně 1x měsíčně probíhala gratulace Českého rozhlasu oslavencům, velkého úspěchu se dočkala volba královny krásy, s kterou uživatelsky vystupovaly i na Dni pro seniory pořádaném obecním zastupitelstvem pro veřejnost. Rovněž se líbilo posezení s dýněmi , kdy uživatelé dýně dlabali a poté měli u osvětlených dýní posezení.Zařízení navštěvuje ZŠ a LŠU v Morkovicích s pásmy písmiček a básniček k vánocům , velikonocům a Dni matek. Z aktivizace mělo největší úspěch šití polštářků, batikování, cupování molitanu, pečení perníků a vánočního cukroví , čtení knih jak ve skupinách, tak jednotlivě, sportovní aktivity s míčem, kuželky, šipkami.


2x až 3x týdně je prováděno promazávání končetin, zad apod., dle přání uživatelů, masážními prostředky a podpůrná rehabilitace drobných kloubů a chůze. Během léta většina uživatelů byla dle jejich přání vyvážena k posezení na zahradu.


Uživatelé navštěvují bohoslužby v kostele a za těmi, kteří se do kostela nedostanou přichází kněz. Na vánoční bohoslužby byly do kostela dopraveni i vozíčkáři, kteří měli o bohoslužbu zájem. Do zařízení dochází na požádání uživatelů služeb pedikérka a kadeřnice, které provádí úkony za úhradu , z finančních prostředků jednotlivých uživatelů. Formou dotazníkové akce byla zjišťována spokojenost uživatelů služeb. Formou dotazníkové anonymní akce mezi zaměstnanci byly zjišťovány jejich priority, připomínky a názory na provoz zařízení. Byly vyřizovány : 1 připomínka a 1 stížnost.Po přešetření bylo konstatováno, že připomínka byla oprávněná a stížnost byla částečně oprávněná.   


 


                                                                          2.                                                                                                                                   


Školení a kurzy zaměstnanců :


-všechny pracovnice sociálních služeb v roce 2007 absolvovaly akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách a získali osvědčení.


- pravidelně 3x ročně se účastní Supervize


- účastnily se dalších odborných kurzů dle vlastního výběru


- zdravotní sestry se pravidelně vzdělávají na seminářích, témata volí dle vlastního zvážení.


- sociální pracovnice se účastnila seminářů a školení převážně týkající se nového zákona 108/2006, nových vyhlášek, standardů kvality apod. účastnila se přijímacích zkoušek na vysokou školu, z důvodů splnění požadavku vzdělání , které vyžaduje její funkce.Pro velký zájem uchazečů nebyla přijata.


- vedoucí zdravotní a obslužné péče se účastnila kurzu Průvodce standardů kvality, školení a kurzů na vybraná témata.


- proběhlo školení řidičů referenčního vozidla


- účetní a mzdová účetní se účastnily školení týkající se finančních zákonů, Zákoníku práce, změn ve mzdových pravidlech apod.


- kuchařky se účastnily školení týkající se správného stravování a hygieny stravovacího provozu.  


Kontroly na zařízení


- V měsíci květnu navštívili Domov pro seniory pracovníci kanceláře ochránce lidských práv v Brně. Z kontroly byla zpracována  zpráva o dodržování  lidských práv na zařízení. Některé nedostatky byly odstraněny ihned, jiné budou odstraňovány postupně.


-  kontrola účetnictví podle zákona 320/2001,


- kontrola veřejnoprávních prostředků,


- kontrola nemocenského pojištění,


- kontrola oblastního inspektorátu bezpečnosti práce , v jejíž zprávě byla doporučení k navýšení pracovníků v obslužné péči na odd., kde je zvýšený počet imobilních uživatelů, zakoupení zvedacího zařízení a instalace speciálních polohovacích van do koupelen.  


- kontrola KHS na používání pitné vody, na stravovací provoz a mikrobiologii.


Dále byly prováděny běžné kontroly a revize: výtahy, kotelna, komíny, elektrika


S lesy České republiky proběhlo jednání o regulaci potoka na Jezírku, kde je prameniště pitné vody pro zařízení a došlo zde během záplav ke změně toku potoka a tím k porušení odtoku přebytečné vody z nádrží.   


                                                                                                                           


  


                                                                      3.


Opravy na zařízení:


Byla provedena oprava sociálního zařízení, kde bylo vybudováno WC pro vozíčkáře .Pro zaměstnance Domova pro seniory bylo vybudováno sociální zařízení a nový sprchový kout.


V prádelně byla vybudována špinavá část na třídění špinavého prádla.


Byly provedeny opravy drobného rázu jak movitého, tak nemovitého majetku


Bylo provedeno vymalování kuchyně, skladu brambor a vybraných pokojů.


Byly provedeny opravy radiátorů / dodány kohoutky/ v návaznosti na zprávu ombucmana.


Nejtíživější situace se týká kotlů pro vytápění objektu, kdy dochází vzhledem ke stáří kotlů k jejich častému poškození.


Do pokojů, k jednotlivým postelím u imobilních uživatelů byly na zeď nainstalovány přenosné zástěny zajišťující intimitu při provádění toalety.  


V roce 2007 bylo zakoupeno:


-  konvektomat do kuchyně


-  počítač a tiskárna do kanceláře ředitele


-  skříně , komody, noční stolky a židle do pokojů uživatelů služeb


-  židle do jídelny uživatelů služeb


-  WC křesla


-  drobné předměty denní spotřeby – talíře, hrnky, misky apod.


 











DOMOV PRO SENIORY


Kapacita zařízení DpS Pačlavice k 31.12.2007 je 52 míst na trvalý pobyt,
2 místa jsou určená na přechodný pobyt-odlehčovací služby.
Od 1.1.2007 byli s uživateli podepsány nové smlouvy o poskytování služby sociální péče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 .


Nové smlouvy podepsaly všichni uživatelé. U uživatelů, kteří nejsou ze zdravotních důvodů schopni smlouvu podepsat, bylo rodinným příslušníkům doporučeno požádat soud o stanovení opatrovníka podle § 29 OZ, který je oprávněn zastupovat uživatele v době jeho nepříznivého zdravotního stavu při všech právních úkonech, kde je potřeba jeho právoplatného podpisu. Sociální pracovnice provádí nákupy 1x týdně u uživatelů, kteří nejsou schopni si jinak nákupy zařídit. Zajišťuje dovoz léků z lékárny. Pomáhá při vyřizování úředních záležitostí/ vyřízení OP, zajištění plné moci na matrice, pomoc při vyřízení daňového přiznání, vyřízení příspěvku na péči atd./ Podle potřeby doprovází uživatele k lékaři a na kulturní akce. Zajišťuje uživatelům, kteří si to přejí přání k narozeninám v pořadu Blahopřání s písničkou v Českém rozhlase Brno. Jednotlivý uživatelé mají podepsánu smlouvu s pečovatelskou službou v Morkovicích o provádění pedikérské práce a doprovod k lékaři.   



Počet přijatých uživatelů  za rok  2007 bylo 13 uživatelů na trvalý pobyt , 7 uživatelů na přechodný pobyt .U některých uživatelů dochází během roku k opakování přechodného pobytu. U jednoho uživatele došlo ke změně přechodného pobytu na trvalý pobyt. Obsazenost zařízení DD Pačlavice činí  k 31.12.2007 100%. V pořadníku č.I. čekatelů odmítnutých z kapacitních důvodů  k 31.12.2007je  18 žadatelů.



V pořadníku č.II jedná se o pořadník, kdy žadatel si podá žádost, ale  umístění v dané situaci  nepožaduje. V tomto pořadníku je 6 žadatelů. V pořadníku odlehčovacích služeb jsou 4 žadatelé. 



V roce 2007 zemřelo  15 uživatelů , z toho byl jeden uživatel na přechodném pobytu. 



K 31.12.2007 žije v DpS  Pačlavice  52 uživatelů na trvalý pobyt. Z toho je 15 mužů a 37 žen. Věkový průměr v DpS Pačlavice je 70,74 roků. Nejmladší uživatel má 55 let a nejstarší 95 roků. Obhospodařované kapesné je prováděno na základě plné moci a



podepsané smlouvy o poskytování služby sociální péče u 25 uživatelů. 



Počet evidovaných nepředaných pozůstalostí v DpS je 12 pozůstalostí.



Počet předaných pozůstalostí v DpS je celkem 16 pozůstalostí.



Počet příjemců sociálních dávek k 31.12.2007 je celkem 18 uživatelů. Tyto dávky od 1.ledna 2008 jsou zrušeny.







Kategorie ubytování v DpS Pačlavice: 



počet jednolůžkových pokojů                             -2



počet dvoulůžkových pokojů                              -15



počet tří a vícelůžkovývh pokojů                       -7 



Počet uživatelů s příspěvkem na péči v DpS Pačlavice: 



příspěvek na péči ve výši 2 000,-Kč             22 uživatelů



příspěvek na péči ve výši  4 000,-Kč            16 uživatelů



příspěvek na péči ve výši  8 000,-Kč              8 uživatelů 



U sedmi uživatelů je o příspěvek požádáno, u 22 uživatelů bylo v lednu 2007 požádáno



vzhledem k zdravotnímu stavu o zvýšení příspěvku na péči. Tyto žádosti nebyly ještě vyřízeny. 



Počet uživatelů, kteří vlastní průkaz ZTP v DpS Pačlavice – 4 uživatelé. 



 



V Pačlavicích 3.1.2008                                                    Dopitová Olga



                                                                                          Sociální pracovnice

21.01.2008 v 22:26Hort Petr

23.12.2007 v 21:46 Hort Petr