Stavebniny SuchomelPC Net


Historie
Současnost
Výbor
Rozpis zápasů
Rozpis zápasů dorost
Rozpis zápasů žáci
Profily hráčů
Profily hráčů 35+
Profily hráčů dorost
Profily hráčů žáci
Komentáře
Komentáře 35+
Komentáře dorost
Komentáře žáci
Tabulka soutěže
Tabulka dorost
Tabulka žáci
Nejlepší střelci
Nejlepší střelci dorost
Nejlepší střelci žáci
Fotogalerie
Akce
 
Úvodní řeč Ing.Trávníčka Pavla na oslavě při příležitosti 85.let zal. Sokola Pačlavice a 50.let.....
Vážení sportovní přátelé, vážení hosté.
Dovolte abych vás všechny přivítal zde na našem hřišti na kratochvíli a zahájil tak dnešní oslavy 85. let TJ sokol Pačlavice a 50 let kopané. Dovolte abych především přivítal naše hosty mnozí již tady jsou, ostatní vám po jejich příchodu budu představovat.

Vítám funkcionáře a hráče kopané z USV Massau z Rakouska, dále z OV ČSTV paní Ludmilu Syptákovou – tajemnici, zastupitele obce v čele se starostou panem Karlem Novákem, představitele hasičů z Pačlavice v čele s Milošem Gottvaldem. Hosty z okolních TJ Švábenic , Morkovic, Počenic, dále prvního náměstka krajského hejtmana pana Ing. Karla Drozda, poslance parlamentu ČR Dr. Josefa Smýkala, senátorku paní Alenu Gajdůškovou. Zástupce a sponzory dnešního slavnostního dne. Dovolte abych přivítal zasloužilé členy a všechny vás zde přítomné.
Z dochovaných pramenů, zápisních knih, které jsou k dispozici a dáváme vám je také k nahlédnutí, došlo k založení sokola v Pačlavicích 17. srpna 1919 na ustavující valné schůzi. Nejdříve byl proslov o významu sokola, povinnostech sokolských mužů a žen a pak byly předčítány stanovy a řád. Volba činovníků: Josef Navrátil- předseda, Martin Špatina –jednatel, Leopold Urban – pokladník Josef urban – zapisovatel, Vilém Hanák – náčelník, František Judas – hospodář, sestra Natálie Foltýnová – náčelnice a do výboru – Hedvika Obručová, cvičební místnost půjčil bratr Grjduš, navrženo propůjčení nejnutnějšího cvičebního nářadí od sokola Prasklického.
Slib sokolský složili: Josef Navrátil, Martin Špatina, Leopold Urban, Navrátil František, Josef Urban, Judas František, Klvač Bedřich, Hanák Vilém, Pospíšil Tomáš, Sodán Jiljí, Judas Antonín, Malý František, Judas Martin, Veselý Josef, Šenkeřík Joachym, Klvač Antonín, Grdoš Jan, Šibl Antonín, Judas Antonín.
Sestry. Foltýnová Natálie, Urbanová Marie, Pospíšilová Marie, Horáková Marie, Obručová Hedva, Pastyříková Fanda.
Na výborové schůzi 31. srpna se již hovoří o veřejném cvičení a přistoupili další : Vozihnoj Tomáš, Koutný Jindřich , Šádek františek, Malý Vavřinec, Přibylík František, Štětina Ignác, sestry. Vozihnojová Marie, Horáková Ludmila, Handlová Růžena, Zlámalová Anastázie.

Zahrada na cvičení se zapůjčila u br. Franty Malého a tak postupně šla léta , kdy hlavní důraz byl kladen na Tyršovi myšlenky, cvičení dospělých mužů a žen, dorostenců a především žákovské mládeže. Můžeme se také dočíst, že velká pozornost byly věnována vzdělávatelské činnosti, byla zřízena funkce knihovníka a shromažďovaly se knihy postupně tak až měla tato knihovna 300 svazků. Dále byla věnována velká pozornost hraní divadla a během roku se hrálo několik divadelních představení. Byla pořádána veřejná cvičení, zábavy, hodové, plesy. Všechno toto dění bylo pravidelně hodnoceno téměř každý měsíc na výborových schůzích a pak ještě na výročních a mimořádných schůzích.
Ze zápisu 28. ledna 1922 se také dovídáme, že byla zaslána do Brna trhová smlouva ohledně pozemku zahrady Na kratochvíli, aby vyhotovená smlouva nám byla co nejrychleji zaslána.
Pořádaly se i dožínky a ne vždy však bylo veselo, ze zprávy z 18. ledna 1925 se dovídáme, že veřejných cvičení v roce 1924 v okolních vesnicích se jednota hromadně neúčastnila.
Hodně času se věnovalo nácviku divadelních představení a nehrálo se jen v sálech na jevišti, ale také v přírodě, jak se dovídáme ze zápisu z 7. července 1934. Hodně se také cvičilo na okrskových veřejných cvičeních v Litenčicích , prostná a na nářadí, župní slet v Hulíně.
V roce 1935 vysázeny na zahradě třešně a ořechy, dále koupeno radio pro účely zábavní, vzdělávací a podobně, cituji ze zápisu. Na úhradu se pořádají taneční hodiny a z podniků, při kterých se přístroje využívá, se hradí přiměřená částka.
Z valné hromady 1936 – konala se 1 valná hromada, 1 ustavující, 11 výborových, 2 členské, 5 divadelních představení, maškarní ples, přednášky..
Ze zápisu za rok 1940 se dovídáme že proběhla ve spolkové místnosti u Fr. Přibylíka cvičení všech složek, nácvičná v Morkovicích – prostná 5 mužů, nácvičná na župní závody 5, nácvičná žáků 4 a 2 dorostenky.
Župní závody v Kroměříži družstvo žáků 5, 5 mužů a 2 dorostenky. Místo okrskového cvičení se hrála odbíjená na turnaji v Nítkovicích. Sehráno 5 divadelních představení pro ilustraci uvádí názvy „ Odpusť nám naše viny“, „Prach a broky“, „Celá ves se směje“, „Naši furianti“„Na potoce za mlínicí“.
V tomto roce byly činnost sokola zakázána a obnovena až zápisem z 25. května 1945.
Na schůzi ze dne 1. června 1945 uctěna památka popravených br. Sokolských činovníků v okrsku: br. Zavřela, Šimečka a Fr. Remeše z naší jednoty – popraven 1943 ve Vídni.
Ze zápisu ze dne 12. listopadu 1945 se dovídáme, že byl k 28. říjnu pořádán večírek, který se velmi vydařil a dovolte mi abych citoval slova zapisovatele br. Štětiny: „ Bratři a sestry až po letech budete listovat v této knize, vzpomenete na tento opravdu krásný večírek sokolské rodiny v Pačlavicích, který jste se ho účastnil řeknete, že to byla pohádka.“
Ze zápisu valné schůze z 5. ledna 1947 se dovídáme, že dorostenci cvičili na okrskovém závodě ve Zborovicích. Závod se skládal z cvičení na hrazdě, bradlech, koni, prostná a tělocvik prostý. Dorostencům se podařilo zvítězit. Závodu se účastnili tito dorostenci: Lechner Drahomír, Pavlík Josef, Pavlík František, Judas Josef, Trávníček Bedřich, Pospíšil Rostislav, vedoucí družstva Voznica Miroslav. Úspěch to byl krásný a v pořadí jednotlivců docílili zajímavých výsledků : druhý Lechner Drahomír a třetí Trávníček Bedřich. Věnoval se i čas mládeži byla podniknuta vycházka na Opatovské louky za účasti 20 žáků pod vedením br. Františka Šádka.
Proběhly nácvičné v Morkovicích u příležitosti 75 let jednoty v Morkovicích byl uspořádán slet župy hanácké. Z naší jednoty 11 mužů cvičilo prostná a 7 dorostenců, 18 žáků opět pod vedením Frant. Šádka cvičilo různosti.
Br.František Pospíšil cvičil v okrskovém družstvu na bradlech a 3 dorostenci, Lechner Drahomír, Judas Josef, Pavlík Josef cvičili v družstvu se Zborovskými.
Dále proběhlo veřejné cvičení v Nítkovicích. Vzpomínám hlavně proto, že na všechna tato cvičení se chodívalo pěšky a na to poslední v Nítkovicích vezl cvičence Br. Zapletal Miroslav na voze. Veřejné cvičení ve Slížanech účast 60.
1. září veřejné cvičení v Pačlavicích za účasti jednot Pornice, Morkovice, Slížany, Počenice, Uhřice, Koválovice, Prasklice, Nítkovice, Švábenice. Byla cvičena prostná, nářadí, různosti, ženy slížan cvičili „Hidinku v kostce“, byla tančena česká beseda a zakončeno bylo prostnými a volná zábava pokračovala až do večera v průvodu bylo 320 krojovaných složek.
Štafeta na zahájení XI. Všesokolského sletu 1948 v Praze, nácvičná na silvestrovský večer.
V dalším zápisu z 29.11.1947 byla řešena tzv. stravovací akce pro XI. Všesokolský slet. Bylo ujednáno, že se vykrmí „sletový vepřík“ dále podán návrh aby na sokolské zahradě byla udělána studna.Všechny tyto zápisy byly provedeny za období předsedování
Starosty – Klvač Antonín
Místostarosta – Přibylík Josef
Náčelník – Pospíšil Miroslav
Ses. Náčelnice- Špatinová Marie
Vzdělavatel – Mlejnek Josef

Výbor: Štětina Hynek, Pospíšil Martin, Trávníček Josef, Voznica Miroslav, Šádek František ml., Judas Alois, Judas Josef, Dobeš Ladislav, Mlejnek František
Náhradníci: Pospíšil Rostislav, Trávníček Bedřich

Zápis 1948
Vzpomínkový večer TGM- 9 mužů zacvičilo část prostných 10. sletu „Přísaha“. Žáci předvedli různosti, vedl br. Fr. Šádek. Okrsková nácvičná Morkovice, květnové lehkoatletické závody ve Zborovicích 8 mužů. Umístili se mezi prvními jak v pětiboji tak v jednotlivých disciplínách. Jednota se účastnila všech cvičení v okrsku, na veřejné cvičení do Počenic šla naše jednota pěšky za zpěvu sokolských písní.
Dále cvičení v Hošticích, ve Zlíně župní slet, dále veřejné cvičení v Nítkovicích, Švábenicích Naše jednota uspořádala tělocvičnou akademii – žáci pod 6 let zacvičili pod vedením ses. Špatinové skladbu „Broučci“. Starší žáci předvedli různé závodivé hry a cviky. Žačky prostná a tanečky Muži zacvičili povinné i volné sestavy na bradlech a skupinové cvičení na bradlech. Dorostenky a dorostenci ukázali svou zdatnost při lehkoatletickém zápolení.
Rovněž muži ukázali svou zdatnost ve skoku dalekém, vysokém a jiných atletických disciplínách. Ženská prostná se velmi líbila. Českou besedu zatančili všechny složky. Posledním výstupem byla mužská prostná.
Činnost jednoty byla v té době hodnocena přes všechny překážky a nedostatky jako uspokojivá. Připomenuto, že naším cílem musí být jít stále vpřed a výš. Výstrahou pak slova Dr. Tyrše „Kde stanutí tam smrt“. Síla statečnosti, činnost, vytrvalost, mravnost, kázeń láska k vlasti, láska k volnosti, musí být pákou naší jednoty.
Zápis pokračuje zprávou o výkrmu „sletového prasete“, které bude krmit br. František Judas. Dále bylo ujednáno, že každý bratr dá určitou dávku brambor a šrotu.
Z dalšího že byla podána parcelační přihláška na hřiště. Sloučení tělovýchovy Sokola a Orla.
1948 - XI. Všesokolský slet Praha. Zúčastnění:
2 žáci- Vašíček Jaroslav,Trněný Josef
Vedoucí Fr. Šádek
4 dorostenci – Pátík Josef, Pavlík František,Dostál Miroslav,Soldán Josef
Muži: Šádek František, Mlejnek František, Voznica Miroslav, Trávníček Bedřich, Horák Karel, Zavadil Jan, Judas Alois, Dobeš Lad., Kunovský Rostislav, Pospíšil František, frkal Jos. Hladiš Stanislav, Bortl Václav.

Ze zápisu ze 4. září 1950 se dovídáme, že byla vyhlášena pracovní povinnost na oplocení hřiště.

V roce 1951 na sokolském cvičišti Sokolský den s bohatým programem.
Na schůzi ze 3. prosince 1951 rozhodnuto, že se kolem hřiště vysází topoly.

5. července 1953 uspořádán jednotou den tělovýchovy a sportu, zdárně proveden.
Z výroční schůze, která se konala 20. listopadu 1954 se dovídáme, že bylo zvoleno nové předsednictvo sokola a to:
Předseda- Šádek František
Prov. mat.- Horák František
Sport. Technický- Trávníček Ferd.
Mládež- Štětina Hynek ml.
Propagace – Dostál Vlastimil
Organizační – Láník Josef
Hospodář – Alois Judas
Náhradníci – Ant. Klvač, Horáková Květa
Dále, že 28. srpna 1954 byl ustaven při sdejším sokole sportovní oddíl kopané, bylo sehráno 10 přátelských zápasů
Vytvořen výbor sport. oddílu kopané
Předseda – Miroslav Najman
Místopředseda: Frant. Mlejnek
Jednatel: Josef Láník
Samaritán: Oldřich Šlesinger
Hospodář: František Foltýn
Pokladník Alois Judas
Vypomáhá: Hynek Štětina, František Formánek, Ferd. Trávníček
Členové výboru: Jan Hanák, Ferd. Trávníček Josef Trávníček(holič)
Nouzové zaopatření výstroje, nebylo žádných fin. Prostředků, provedeno zaregistrování do soutěže, 20. ledna 1955 1. kolo.
Hrána přátelská utkání.
Složení mužstva: Foltýn Frant., trávníček Lad. Mlejnek Fr. Petřek Lad. Pátík Miroslav, Cigánek Josef, Voznice Mir., Frkal Josef, Trávníček ferd. Trávníček Josef, Najman Martin, náhradníci - Hanuš Ferd., Petřek Josef
Brigády na hřišti, stavba šaten a sprch atd. – až do dnešní doby
Vrátím se však k TJ sokol poněvadž od této doby upadá pro nezájem cvičební činnost a veškerá práce TJ sokol se soustřeďuje, až na několik výjimek o nichž se zmíním, pouze na činnost v kopané. Konstatováno na u.čl. sch. 4. února 1956.
V jednotě pracoval pouze oddíl kopané a vzhledem k nedostatku peněz začínají brigády v době žní, kopání brambor a cukrovky, odpracováno přes 4000 hodin. Na ust. Čl. sch. 2. 12. 1956 zvolen nový výbor a navrženo aby byl prodloužen sál Na kratochvíli a postaveno stabilní jeviště což bylo postupně provedeno.
Zpráva z výb. Schůze 7. června 1958 hovoří opět o tom, že se cvičí, dokonce byly i mimořádné cvičební hodiny. Nacvičovala se prostná na okresní spartakiádu a na slovenské tělovýchovné slavnosti.. 6 mužů se zúčastnilo okresní spartakiády v Kroměříži, pak v Trenčíně – Šádek František, Láník Josef, Shromáždil Jan, Frkal Josef, Outrata Josef a Bortl Václav.
Na výborové schůzi z 29. října 1960 navrženo vybudování betonového kola.
Na II. celostátní spartakiádě s zúčastnilo z naší TJ 8 žen: Bortlová Dagmar, Dostálová Milada, Judasová Marie, Judasová Věra, Navrátilová Hana, Přibylová Jarmila, Rafajová Jiřina, Šádková Iva. Z 28 mužů kteří se na výroční schůzi zavázali, že budou na II. celostátní spartakiádě cvičit vytrval jediný a to František Šádek.
11. března 1961 projednána spolupráce s JZD „Květ“ Pačlavice v dopravě materiálu na stavbu betonku zdarma. Výkop zahájen 30. 4. 1962, 5.7.1962 otevření
III. celost. Spartakiáda Praha- zúčastnění za naši TJ:
2 mužské složky , 3 žáci za školu Frkal Zdenek, Frkal Jiří, Havelka zdnek
5 mužů – Outrata, Medek Vašíček, Havelka, Šádek Fr.
8 žen – Dvořáková Dana, Lechnerová Dana, Biová Zdena, Janíková Marie, Soukeníková Vlasta, Procházková Ludmila, Najmanová Růžena, Petřeková Helena
Z výb. Schůze 28. listopadu 1965 – Br. Františkovi Šádkovi předán OV ČSTV zlatý odznak za práci v těl. výchově.
13.8.1966 – rozhodnuto o budování nových šaten a nebo přístavbě.
12.3.1970 – došlo vlivem velké zátěže ke zřícení střechy šaten v zahradě, 21. 3. se střecha rozebrala opravila se vazba a 28. 3. pokryla břidlicí.
22. 3. 1970 – 50 let založení sokola
- předání diplomů k 50. výročí TJ sokol- Štětina Hynek, Přibilík Fr., Kunovský Martin, Klvač Antonín, Láník Josef, Dršťáková Ludmila
akce s JZD 20. 6.1970 – taneční zábava na betonku – JZD „ Květ“ Pačlavice – JZD Strážnice
budování kanalizace a vody k šatnám
4. února 1973 – řešení možnosti šaten a následným zvednutím tělocvičny
Od tohoto roku začíná v našem oddílu kopané působení trenéra –pana řídícího Michalíka (18.1.1976)

Na počest 80. výročí založení požární ochrany uspořádán společně sjezd rodáků – fotbalové utkání proti TJ Morkovice, slavnostní oběd v zasedací místnosti JZD. Hudba v Sokolské zahradě a vystoupení 100 žen ve spartakiádní skladbě Má vlast. Zápis uvádí 2000 účastníků.
Od tohoto období nám již zápisy bohužel pro ztrátu chybí. V této době jsme odpracovali mnoho brigádnických hodin jak pro úpravu cvičiště, hřiště a okolí, ale také pro společnost, výstavba kulturního domu, výstavba prodejny Jednoty, dále odvoz popela ze tří obcí, sběr železného šrotu, atd. Jeden z historických okamžiků byla pro nás koupě aotobusu, který nám pár roků sloužil k naší spokojenosti a především šetřil naše těžce zaopatřené finance.
III. spartakiáda Praha 1985: Šádková Milena, Zavadilová Marie, Trávníčková Milena, Polášková Vlasta, Lasovská Milada, Řezníčková Jitka, Michová Marie, Procházková Věra, machálková , Šádková Marie, Petřeková Helena, Nováková Anežka, Trávníčková Liba. Śkoda, že postupně jejich nadšení ochablo a přestali společně cvičit.
Místní spartakiáda – na ní se převážně podílela škola Morkovice, sjížděli se děti z širokého okolí. Podobná situace byla i u žen, které museli přijet z poloviny okresu, aby zachovali celky a barvy oblečení. Dále na spartakiádě byl proveden seskok parašutistů.

V roce 1997 jsme oslavili 75 let sokola a 4O let oddílu kopané, oslavy se vydařili k vidění byli dobré výkony fotbalistů ale i fotbalistek na slavnostní schůzi byli předány pamětní listy těmto členům a členkám:
Šádek František Soldán Josef
Michalík Jan Lasovský Vladislav
Mich František Hanáková Liba
Přibylík Fr. St. Navrátil Jar.
Přibylík Fr. Ml. Tilšr Josef
Vašíček Svatoslav Vašíčková
Trávníčková Milena Kapounek Jaroslav
Ing. Trávníček Pavel Soldán Jiří
Frkal Josef Foltýn František
Hanuš Ferdinand
Vdoleček Fr.
Kroutilík Josef
Němec Josef
Petrák Josef
Keršner lad.
Dostál Marek
Šádková Milena

A sponzoři:
Obecní úřad Pačlavice
Stavoinform a.s.Kroměříž
Trnex spol. s.r.o. Uherské Hradiště
Prima Tištín
Elita Brno
Mlékárna Švábenice
Uzavírám tímto minulost a dostáváme se k dnešnímu dni
Ve výboru sokola pracují tito členové:
Předseda – Ing. Trávníček Pavel
Místopředseda – Ing. Keršner Vladislav
Hospodář – Soldánová Miroslava
Tiskový mluvčí –Trávníček Martin
Trenér – Keršner Vlad. St.
Asistent trenéra – Tilšr Josef, Voznica Miroslav
Jednatel – Čech Pavel
Člen – Vdoleček Petr, Soldán Jiří
Předseda fotb. Oddílu: Přibylík Fr.

Snažíme se navázat na myšlenky a ideje našich předchůdců a dobrou prací pokračovat v započaté práci. Hlavním smyslem naší činnosti v posledních letech se stal fotbal, jiné oddíly TJ Sokol nemá, ale malé hřiště je využíváno k nohejbalu. Každý rok probíhá turnaj v nohejbalu, odbíjené i tenisu. Je jen škodou že se zatím v našich řadách nenašel nadšenec, který by tyto sporty vedl a trénoval. Tak jak v minulosti se stará sokol o kulturní dění v obci ať již sám nebo ve spolupráci s hasičským sborem, Čím bych chtěl vyzvednout některé akce pro děti – dětský den, karneval, pak ostatky, kulečník, stavění a kácení máje, setkání bývalých hráčů fotbalové zápasy, příprava hřiště a další.
Bylo vytvořeno dětské hřiště, které je využíváno a z toho máme radost.

K dnešnímu dni máme: členů 94 , členek 5, žáků 25

Mě nezbývá než poděkovat za práci a provolávám sokolské NAZDAR.
26.06.2004 v 18:29 Ing.Trávníček Pavel,Hort Petr