FulgurPorčův mlýn


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Školy v Pačlavicích
Škola v Pačlavicích byla dle všeho založena zároveň s farní expoziturou, ale přesných zpráv o tom není. První zmínka děje se v aktech zdejšího velkostatku roku 1787, kdy byl učitelem Josef Kučí. Tehdy byla škola, dle Josefínského katastru, v čísle 7 dnešní kancelář velkostatku. Dle starých pamětníků byla prý škola též na čísle 23 u Judasů „od školy“. Později byla v místech, kde nyní stojí. Do roku 1871 byla s jednou učírnou přízemek. Zároveň druhá část budovy byla bytem pro učitele. Teprve v r. 1870 začala se stavět škola jednopatrová. Stavbu pronajal si Josef Zbořil z Osičan za 5000 zlatých. Na budově však prostavěl, protože se mu během stavby, vždy přes noc, mnoho materiálu ztratilo. V roce 1871 byla škola 29. května vysvěcena. V roce kolem 1783, byly Osičany přiškoleny do Prasklic, dle všeho však jen krátkou dobu, jelikož ode dávna chodí Osičtí do školy do Pačlavic.Prvním učitelem, o kterém se činí zmínka, byl Josef Kučí.
Příjmů měl: z Pačlavic, bečku piva 2 měřice 4/8 pšenice 7 měřic a 4/8
přední rži 1 měřici luštěnin 2 sáhy dříví. Za službu v kostele 3 rýnské 9
měřic a 4/8 rži ze Lhoty 5 měr přední rži a z Osičan 25 grošů na sv.
Martina. Mimo to chodil na koledu a dostával od každého osedlého
z Pačlavic 1 a půl groše, ze Lhoty a Osičan po 1 groši, a koláče na
Velikonoce, na sv. Duch a na hody. Hlavní příjem však činil školní plat, který
činil 1 zlatý z dítěte a 2 pecny u pololáníků a 1 pecen u čtvrtláníků a
Lhotští dávali místo chleby mírku rži ve žně. 
Po Josefu byl v Pačlavicích učitelem Antonín Kučí až do roku 1848.
Vdově po tomto museli Pačlavští rozhodnutím podkrajského úřadu platiti pensi 70
zlatých ročně. Mimo tyto učitele působilo v té době několik učitelských
pomocníků, neboli preceptorů. Preceptory byli: Šperka Karel, Špargl Josef,
Šperka Ignác, Smekal Antonín, Pohaněl, Zaoral Martin, Žváček Josef, Vojtek Jan,
Špotek Karel a Hofman Jindřich, který do roku 1848 byl pomocníkem a od roku
1848 až 1884 nadučitelem. Hoffmann Jindřich učiteloval v Pačlavicích
v době národního probuzení a zasloužil se o povznesení duševního života
značně. Byl zakladatelem Čtenářského spolku a ve škole soustředil veškeren
národní ruch z těch časů. Nadučitel Hoffmann měl dle úředního ocenění
příjmů kol roku 1857 až 320 zl. 47 krejcarů. To ovšem i na tehdejší časy nebyl
nikterak královský plat, ale nadučitel Hoffmann sepisováním svatebních smluv,
kupů, své příjmy zvětšoval a pak měl to štěstí, že vyhrál dvakrát na tatáž
čísla v lotynce po 4800 zlatých a to mu umožnilo věnovati se veřejnému
životu. Za něho byly pomocníky Vavřin Dostál, Korčián Martin, Otáhal Jan,
Viktorin Jan, později nadučitel v Újezdě u Černé hory, okres Boskovice.
Dohnal Alois byl poslední „pomocník“. Potom v následujícím období
nazýváni, byly „podučitelé“. Prvním podučitelem byl Hoch František (1884-1885),
Marek Antonín (1885-1893). Po Josefu Hoffmannovi stal se nadučitelem Hugo
Sahánek od 1887 do r. 1904, kdy zemřel otravou krve při vředu uhláku. Za něho
podučitelovali Kardavský Cyril 1893-1895, čili veřejný pracovník. Pak Urbášek
Cyril 1895-1900, Černý Antonín 1900-1900 (rok), Švec Antonín 1900-1901, Hýža
Antonín 1901-1907. Po Hugovi Sachánkovi byl nadučitelem Vrecion Ignác 1904-1908
a v r. 1908 pověřen správou školy Melen Josef. Podučitelé byli
Kochaníček  Bohumil 1907 a učitel
Suchánek Duchoslav 1907-1908. V roce 1908 po celou světovou válku až do
roku 1922 byl řídícím učitelem Vařeka Josef, soudě dle školní kroniky, lnoucí
láskou k panujícímu domu Habsburků a horlivý pracovník při upisování vál.
půjček. Za něho působili v Pačlavicích prozatímní učitelka Křížová
Aloisie, 1908-1909 proz. učit. Barnet Vilém 1909-1910, definitivní učit. Nop
Otakar 1910-1919. Uč. Nop bydlel v čísle 81, kde původně bydleli vždy
lékaři, pokud neměli svého vlastního domku. V r. 1919 měl do Pačlavic
přijíti co obvodní lékař dr. C. Brach a před tím vyjednáno z uč. Nopem o
přenechání bytu č. 81 lékaři a jemu byl vyhlédnut byt jiný, který se  mu však nehodil. Vyjednávání nebylo skončeno
a dr. Brach přesto pozván k nastoupení místa. Tento skutečně přijel i
s nábytkem, ale nyní se ukázalo, že nemá bytu. Zpráva tato se bleskurychle
rozšířila po osadě a lidé se sběhli a rozřešili věc tím způsobem, že násilím
vnikli do bytu uč. Nopa a vystěhovali jej do č. 26, do bytu, který nechtěl
přijati. Učitel Nop ovšem žaloval, občané spor prohráli a museli zaplatiti
učit. Nopovi a výlohy spolu v obnose ca 22 tis. korun českých. Mimo to
potrestáni dva nejváženější občané pětiletým žalářem a mnoho jiných ročním a
dvouročním žalářem, naštěstí všichni pomíněně. Dále působili v Pačlavicích
výp. učitel Mlčoch Josef 1911-1912, výp. uč. Šindler Vladimír 1912-1913, učitel
Pištělka Jan 1920- , výp. učitel Zakopal Karel 1920- , výp. uč. Jarka Emanuel,
výp. učit. Ludmila Helánová od 16.9.1921 do 30.6.1924. Jako správce školy
působí od 1/9 1922 Navrátil Frant. , rovněž 1/9 1922 působí defin. učit.
Navrátilová Ludmila. V r. 1899 přiškoleny byly děti z Pornic z
Pačlavic, kam až do té doby docházely do Pornic. V pornické obci do té
doby školy nebylo a obec Pačlavice byla by musila tehdy stavět školu novou.
Konečně však v obecní radě prorazil názor, že Pornice si mohou postaviti
školu novou a Pačlavice přispějí Pornicím na stavbu školy 40 % z přímých
daní. V Pornicích byla tehdy tudíž postavena škola nová a
v Pačlavicích zůstala škola tak jak r. 1871 postavena. V roce 1884,
byla rozšířena na dvoutřídku.Dívčí školaDívčí škola zřízena byla v r. 1860. Právo veřejnosti
nabyla v r. 1861 a v r. 1868 byla z původní dvoutřídky, zřízena
trojtřídka. Od r. 1870 byla správkyní školy sestra Reineldis Bubeníčková,
vyznamenaná za císařství zlatým záslužným křížem. Před ní byla správkyní školy
od r. 1860-1864 sestra Cyrila Adamová. Od roku 1864 do r. 1870 správkyní byla
M. Gratiosa Hermanová. Po sestře Reineldis, která byla správkyní do r. 1909,
byla s. Salutaris Molčíková, od r. 1909-1919 a pak sestra Verena Smekalová
1919/20. Od r. 1920 je sestra Verissima Blešová. Mimo uvedené byly učitelkami
sestry: Kautina Trnavských (r. 1860/1879), po r. 1879 ses. byla vychovatelka
v penzionátu, zemřela 1901, Beatrice Procházková 1864/1876, Landráda
Chovancová uč. 1864/1901, pak představená do r. 1910. Theopista Schornová
1876/1893, Presentáta Čamková 1893/95, M. De Angelis Kovaříková 1895/99.
Salvatora Petříková 1895/93. Vincencie Kubíková 1895/1900, Hugolína Coufalíková
1901/1913, Alvína Ryšánková, Natalia Vránková 1920/22, Veneranda Olšanská
1921/23, Kalista Kostrhunová 1921/23. Pensionát založen roku 1868, umístěn jest
v 1. poschodí kláštera, kamž vedou široké schody se zábradlím, které jest
ukázkou krásné práce zámečnické. Zábradlí jest stará práce ruční.
V pensionátě vyučuje se ručním pracem, hudbě a němčině. Chovanek, kterým
obecně se říká „vrchňáčky“ bylo do r. 1903 
nyní průměrem 17. Stravovány jsou v klášteře a nemohou volně
vycházeti do vesnice. Ve školní sbírce má dívčí škola stoličku předpotopního
jakéhosi přežvýkavce, která byla v r. 1860 nalezena v Dětkovicích,
patrně na panských polích. Stolička má velikost, délku, 20 cm a šířku 4 cm a
dlouhým věkem skorem zkameněla. V r. 1908 měla chlapecká škola
v Pačlavicích 123 žáků, dívčí škola 122 žákyň.1921V roce 1921 na podzim zřízena byla při dvoutřídní
obecné škole chlapecké pobočka a jelikož nebylo dostatek učíren, vyučovalo se
střídavě ve dvou třídách. Pobočka zřízena byla ještě za řídícího učitele Vařeky
Josefa, který z jara 1922 odešel do pense. Zat. řídícím učitelem do konce
prázdnin téhož roku byl Píštělka Jan ze Švábenic. Začátkem škol. roku 1922/23
ustanoven byl zat. řídícím učitelem Navrátil František z Hulína. Kromě
něho vyučovali na škole Navrátilová Ludmila z Kyselovic a Jarka Emanuel
z Těšnovic, který však po měsíčním působení odešel za vojenskou povinností
a na jeho místo ustanovena Helánová Ludmila, dcera bývalého obvodního lékaře
z Pačlavic. Ve škol. roce 1922/23 chodilo do zdejší obecné školy 121
hochů. Počátkem tohoto škol. roku byla zřízena třetí učírna v místnostech
bývalé konírny zdejšího velkostatku v Placu, ze které ještě
v dřívějších letech zřízena byla orlovna s čítárnou. Úprava místnosti
pro třetí třídu vyžádala si nákladu 15 tis. Kč. Obec první dvě léta nájmu
z místnosti neplatila. Teprve později platilo se roční nájemné
v částce 240 Kč. Ve škol. roce 1923/24 chodilo do školy 106 hochů. Přibyla
nová učitelská síla Fabišovská Klotylda z Kojetína místo Helánové Ludmily.
Pod dvouměsíčním působení byla přeložena do Roštína a její místo opět zaujala
Helánová Ludmila, absolventka střední školy (licea), která pro nedostatek
učitelských sil pouze vypomáhala.1924Ve škol. roce 1924/25 chodilo do školy 89 hochů a 40 děvčat.
Tímto škol. rokem počínajíc proměna byla trojtřídní obecná škola chlapecká na
trojtřídní obecnou školu smíšenou. Stalo se tak následkem parcelace, když
velkostatek chtěje zachrániti pro sebe co nejvíce půdy odvolával se na to, že
vydržuje soukromou školu dívčí (klášterní) s právem veřejnosti. Aby se dokázalo,
že důvod tento nemá hlubšího podkladu, přestali mnozí rodiče posílati děvčata
do školy klášterní a posílali je do školy obecné. Přibyla nová učitelská síla
zat. učitel Škobrtalík Josef z Kojetína, který nastoupil na místo
výpomocné učitelky Helánové Ludmily. Ženským ručním pracím vyučovala Svobodová
Ludmila, učitelka žen. ruč. prací a domácích nauk ze Slížan. Do soukromé dívčí
školy s právem veřejnosti chodila 81 žačka. Vyučovaly je sestry Blešová
Verissima, řídící učitelka, Ryšánková Albína, lit. učit. a Kubíková Adylie,
učitelka žen. ruč. prací a dom. nauk. Kromě sester vyučovala tam také laická
síla, literní učitelka Čechová Božena z Valče.1925Na trojtřídní obecnou školu smíšenou přibyla nová učitelská
síla, výpom. zast.učitel Krajča Aug. z Kroměříže. Nastoupil na místo zat.
učitele Škobrtalíka Josefa, který 1.říjnem odešel za vojenskou povinností. Šklu
navštěvovalo 114 žáků; 86 hochů a 28 děvčat.V klášteře zůstal učitelský sbor nezměněn. Do soukromé
dívčí školy s právem veřejnosti chodilo 87 žaček.1926Na trojtřídní obecnou školu smíšenou nastaven byl začátkem
škol. roku 1926/27 zat. řídícím učitelem Dršťák Josef, který dříve působil
v Pornicích. Dosavadní zat.řídící učitel Navrátil Fr. ustaven na téžeškole
zat. učitelem. Kromě nich vyučovala na škole Navrátilová Ludmila. Do školy
chodilo 91 žáků, 79 chlapců a 12 děvčat.V klášteře bylo 105 žaček. Vyučovala ses. Blešová
Verissima, ses. Ryšánková Alvína a laická síla Mazuchová Božena
z Lanžhotu.1927Na trojtřídní obecnou školu smíšenou přibyly ve škol. roce
1927/28 dvě nové učitelské síly Podolský Vojtěch, rodák z Plumlova a
Valenta Jaroslav z Věžek. Podolský Vojtěch působil dříve ve Chvalnově a
Valenta Jaroslav v Morkovicích. Dřívější učitelské síly, Navrátil
František a Navrátilová Ludmila, přeloženy byly po pětiletém působení na zdejší
škole do Kvasic, kde učitelka Navrátilová Ludmila dostala definitivu a učitel
Navrátil František byl ustanoven zatímní m učitelem. Do školy chodilo 85
chlapců a 7 děvčat, celkem 92 žáci.V klášteře bylo 105 žaček. Vyučovaly ses. Verissima
Blešová, řídící učitelka, ses. Adilie Kubíková, učitelka ruč. prací a domácích
nauk, ses. Alvína Ryšánková a laická síla Marie Bastlová.1929Do trojtřídní ob. školy smíšené chodilo 85 chlapců a 6
děvčat celkem 91 žáků. V učitelském sboru změny nebylo. Sehráno 6
loutkových her, uspořádáno 1 žákovské divadelní představení na Kratochvíli a
koncem škol.roku 1 výstavka žákovských prací ve škole. 1931Dne 1. ledna 1931 pozbyla trojtřídní obecná škola smíšená
v Pačlavicích jednu třídu tím, že v Osičanech povolena školními úřady
jednotřídní expozitura školní. Expozituru umístili v nové budově školní,
kterou si Osičany postavily v r. 1930 nákladem 250 000 Kč. Vyučoval
na ní učitel Vojtěch Podolský.  Do
dvoutřídní obecné školy smíšené chodilo 71 chlapců a 7 děvčat, celkem 78 žáků.
V učitelském sboru změny nebylo, pouze učitel Vojtěch Podolský odešel na
expozituru do Osičan. Sehráno 5 loutkových her, 1 žákovské divadlo a podniknuta
vlastivědná vycházka do Hladče a na Bouzov. Do soukromé školy dívčí (klášterní)
s pr. veř. chodilo 99 žaček. Vyučovaly je klášterní sestry Verisima
Blešová, ř.uč. Leonisa Čechová, Milada Doleželová, Adílie Kubíková, uč. ručních
prací a d.n. Sehrány 4 loutkové hry, 1 žákovská hra a vykonána vlastivědná
procházka do Sloupských jeskyní. V dětské opatrovně bylo 46 dětí, 23 hochů
a 23 dívek. Pěstounkou byla ses. Alb.Janoušková. 1932V polovině července nastala ve zdejším klášteře změna.
Dnem 15. červencem se milosrdné sestry sv. Vincence z Pauli
v klášterech moravských dělí. Které se přihlásily pro mateřinec vídeňský,
jsou ponenáhlu odvolány do Vídně, které se přihlásily pro českou provincii,
odvolány do Kroměříže. Statek i s klášterem zůstal prozatím cele majetkem
mateřince vídeňského. Vyučování v dívčí /klášterní/ škole převzala
počátkem šk. roku 1932/33 provincie česká. Dne 24. srpna přibyla do zdejšího
kláštera 1 sestra provincie české, a to Veneranda Olšanská jako nová
správkyně  školy. Dne 7. září odešly
poslední 3 vídeňské sestry do Vídnw, mezi nii´mi 1 rodačka morkovská, Verisima
Blešová. S představenou Konzolatou. 
Nastoupila nová první představená z české provincie, ses. Salustia
Vymětalová. Do dvoutřídní obecné školy obecné chodilo 71 chlapců a 7 děvčat,
celkem 78 žáků. V učitelském sboru nastala změna. Učitelka Marie Hájková
odešla na definitivní místo do Roštína a na její místo nastoupila učitelka
Marie Brázdilová z Miňůvek, jež předtím vyučovala na dvoutř. ob. škole
v Nětčicích. Uspořádány 2 dětské besídky, sehráno 5 loutkových her a 1
žákovské divadlo. Do 3třídní obecné školy soukromé s pr. veř. chodilo 97
žaček. Vyučovali je mil. sestry české sekce, Veneranda Olšanská, říd. uč. ,
Norbertina Olšanská, lid. uč. (ruč. prací) a světské učitelky lid. Anna Kolbová
a Marie Pálková. Dětská opatrovna byla počátkem 1932 – 1933 zavřena.
V dívčí škole sehrány 3 loutkové hry, 1 divadlo a uspořádán kurz vaření a
vedení domácnosti pro dívky školy odrostlé, bylo 10 účastnic a 40 hodin. 1933Do dvoutřídní obecné školy smíšené chodilo 77 chlapců a 3
děvčata, celkem 80 žáků. V učitelském sboru nastala změna. Učitelka Marie
Brázdilová odešla na definitivní místo učitelky do Hoštic u Zdounek a na její
místo nastoupil Jan Jurášek, výpomocný učitel, rodák z Vrbky u Kroměříže,
který v dřívějším školním roce působil v Petrově Vsi na Slovensku ve
školním inspektorátě bratislavském. Sehrány 3 loutkové hry, uspořádány 3 dětské
besídky, 28. října a 7. března a k Mikulášské nadílce. Vykonána
vlastivědná vycházka do Brna, Tišnova a na Pernštýn. Do trojtřídní obecné školy
soukromé s právem veřejnosti chodilo 97 žaček. Vyučovaly je dřívější
milosrdné sestry z Vídně se navrátivší, ses. Verisima  Blešová, řídící učitelka, ses. Leonisa
Čechová, liter. učitelka, ses. Milada Doleželová, liter. učitelka  Marie Blešová z Morkovic, učitelka ruč.
prací a domácích nauk. Sehrána 1 žákovská divadelní hra, 2 loutkové hry,
uspořádány 2 dětské besídky k 28. říjnu a k Svátku matek.  Vykonána exkurze do cukrovaru
v Doloplazích. Do dětské opatrovny, která má ráz mateřské školky chodilo
46 dětí z Pačlavic a ze Lhoty, 24 chlapců a 22 děvčat. Pěstounkou byla
ses. Albána Janošková. 1934Do dvoutř. obecné školy smíšené chodilo 80 chlapců a 2
děvčata, celkem 82 žáků. V učitelském sboru nastala změna. Učitel Jan
Jurášek odešel za vojenskou povinností k 19. pěš. pluku do Mukačeva a na
jeho místo nastoupila Bedřiška Flachselová, liter. učitelka, rodačka
z Rychtářova, která v minulém roce učila na 5. tř. dívčí ob. škole
Komenského v Kroměříži. Sehrány 2 loutkové hry, uspořádány 2 dětské besídky
a vykonán vlastivědný zájezd na hrad Helfštýn u Lipníka, do Zbrašovských jeskyň
v Teplicích u Hranic n. Bečvou a na Hostýn. Do trojtř. dívčí obecné školy
soukromé s právem veřejnosti chodilo 92 žaček. V učitelském sboru
nebylo změny. Byly konány 2 dětské besídky, sehráno 1 žákovské divadlo a
uspořádána mikulášská besídka. V opatrovně 37 dětí, 21 hochů a 16 děvčat. 1935Do dvoutřídní obecné školy smíšené chodilo 78 žáků, 77
chlapců a 1 děvče. Podle náboženského vyznání bylo 72 dětí, t.j. 92,3% vyznání
římskokatol. a 6 dětí, tj. 7,7% vyznání československého. Změny
v učitelském sboru nebylo, až na to, že Jiřina Vyhnánková, učitelka
dívčích ručních prací a domácích nauk, 
sem z Dětkovic již nedocházela, poněvadž do ručních prací dívčích
nebylo děvčat.  Sehárny 4 hry, uspořádány
3 dětské besídky, 1 z nich s výstupem na pódiu a s mikulášskou
nadílkou a podniknut vlastivědný zájezd do Sloupu a na Macochu a vykázána
exkurze s žactvem 1. třídy do cukrovaru v Doloplazích. Do trojtřídní
dívčí obecné školy soukromé s právem veřejnosti chodilo 84 žákyň.
Vyučovaly je 4 učitelky a katecheta, a to ses. Verisima Blešová, řídící
učitelka, ses. Leonisa Čechová, liter. učitelka, ses. Milada Doleželová, liter.
učitelka Anna Boulová, učitelka ručních prací a domácích nauk a P. František Stratil.
Sehráno 1 žákovské divadlo, 1 loutkové divadlo, uspořádány 2 dětské besídky a
podniknuty 2 vlastivědné zájezdy do Brna a do uhelných dolů rosických .
V dětské opatrovně 45 dětí, 24 hochů a 21 děvčat. Vyučovala je ses. Albána
Janoušková, učitelka školy mateřské, s pomocnicí Dobroslavou Královou. 1936Do dvoutřídní obecné školy chodilo 64 žáků, 63 chlapců a 1
děvče. Podle náboženského vyznání bylo 60 dětí, tj. 93,7% vyznání
římskokatolického a 4 žáci (3 chl. a  1
děvče) tj. 6,3% vyznání československého. Změn v uč. sboru nebylo. Sehrány
2 loutkové hry, uspořádány 3 dětské besídky, 1 z nich s výstupem na
pódiu a s mikul. nadílkou, podniknuta celodenní vlastivědná vycházka do
Chřibů, na Hradisko (Chvalkovský kopec 418 m) a do Nitkovic, kde je nová trojtřídní
škola, založena třídní kronika 2. třídy a ve školní čítárně umístěno 6
časopisů. Do trojtřídní obecné školy soukromé s právem veř. chodilo 76
žaček. Vyučovaly je 4 učitelky a katecheta, a to ses. Verisima Blešová, řídící
učitelka, ses. Leonisa Čechová, učitelka, ses. Milada Doleželová, učitelka a
Bohumila Horáková, učitelka ruč. prací. Sehrány 2 žákovská divadla, uspořádány
2 dětské besídky a podniknuta vlastivědná vycházka na Jezírko, spojená se
skautováním. V dětské opatrovně bylo 46 dětí, 28 hochů a 18 děvčat
z Pačlavic a ze Lhoty. Vyučovala je ses. Albána Janoušková. 1937Do dvoutřídní obecné školy chodilo 59 žáků, 57 chlapců a 2
děvčata. Podle náboženského vyznání bylo 55 žáků, tj. 93,2% náboženství
římskokatolického a 4 žáci (2 chlapci, 2 děvčata) tj. 6,8% náboženství
československého.  Učitelka Bedřiška
Flachsetová, provdaná Šestáková, odešla počátkem školního roku 1937/39 na ob.
školu do Pornic a za měsíc po tom na ob. školu do Křenovic u Brna. A na její místo
nastoupila učitelka Libuše Stloukalová z Kroměříže. Sehrány 2 loutkové
hry, uspořádána tryzna k uctění památky zemřelého prezidenta Osvoboditele
s dětmi a občany, 2 dětské besídky, mikulášská nadílka z výtěžku her,
vysazeno 24 ovocných štěpů na obecních pozemcích pačlavských, 15 štěpů darováno
Lhotě a 2 žákům školu opouštějícím, vykonán vlastivědný zájezd s žáky 2.
třídy do Brna na Jubilejní školskou výstavu a do Zemského divadla na hradbách a
pokračováno již čtvrtý rok v zimní stravovací akci pro chudobné a
přespolní děti.  Podrobnosti jsou ve
školní kronice. 1938Do dvoutř. obecné školy chodilo 56 žáků, 53 chlapců a 3
děvčata. Podle náboženského vyznání bylo 53 žáků, tj. 94,6% náboženského
vyznání římskokatol. a 3 žáci (1 chlapec, 2 děvčata) tj. 5,4% vyznání
československého. Koncem školního roku 1937/38 odešla výpomocná učitelka Libuše
Stloukalová, která zde působila 1 rok, do Kroměříže a na její místo nastoupil
zač. škol. roku 1938/39 učitel Jaroslav Neužil, rodák z Tvarožné u
Brna,  který předtím působil 5 let na
Slovenku na 5 tř. ludové škole v Dobré Vodě.  Stalo se tak na vlastní žádost definitivním
učitelem.  Po 17ti letech obsazeno
konečně toto učitelské místo definitivně. Založen Dorost Červeného kříže
s 28 členy, sehráno loutkové divadlo, z jehož výtěžku a z daru
Martina Vdolečka, státního policisty v Mor. Ostravě uspořádána mikulášská
nadílka pro děti, sehrána dětská divadelní hra Utopený hastrman od J. Rudloffa,
podniknut s žáky 2. třídy jednodenní výlet do Zlína a pokračováno již pátý
rok v zimní stravovací akci pro chudobné a přespolní děti.  K uctění 20. výročí trvání
Československé republiky darovala místní školní rada dvoutř. obecné škole
radiový přijímací přístroj 4 lampový superhet Ariozo zn. Philips v ceně
1800 Kč s jedním reproduktorem do druhé třídy. Podrobnosti jsou ve školní
kronice. Poněvadž řídící učitelka ses. Verisima Blešová těžce onemocněla a na
celé škole bylo jen 55 žaček, snížen počet tříd na 2 a řídící učitelkou
ustanovena ses. Leonisa Čechová. Dne 28. září vzpomenuto památky českého
knížete sv. Václava, dne 6. prosince pořádána mikul. nadílka a 21. prosince
vystrojen dětem vánoční stromek, přičemž děti poděleny ovocem, pečivem a částmi
oděvu.1939Do dvoutřídní obecné školy chodilo 50 chlapců, 29
z Pačlavic a 21 ze Lhoty, dříve to byla smíšená škola, nyní chlapecká,
poněvadž všecka děvčata chodí teď do kláštera. Dne 1. prosince přeložen byl
definitivní učitel Jaroslav Neužil na vlastní žádost na újezdní měšťanskou
školu v Morkovicích a na jeho místo nastoupil učitel Jan Holub, rodák
z Pornic. Uspořádána mikulášská nadílka pro děti obou tříd. Do dvoutřídné
soukromé obecní školy s pr. veř. chodilo 60 děvčat, 37 z Pačlavic a
23 ze Lhoty. Dne 9. listopadu odešla z dívčí školy učitelka ruč. prací a
dom. nauk Bohumila Hanáková, poněvadž byla ustanovena učitelkou ruč. prací
v Kvasicích. Na její místo nastoupila Marie Kroutilová z Kovalovic.
V dětské opatrovně bylo 48 dětí , 17 chlapců a 31 děvčat z Pačlavic a
ze Lhoty. Vyučovala je sestra Senessie Dosedělová.

1940
Ve škol. roce 1940/41 chodilo do dvoutř. obecné školy chlapecké
52 žáků. Řídící učitel Josef Dršťák vyučoval obě třídy sám, poněvadž od počátku
tohoto škol. roku nebyla na zdejší obecné škole ustanovena druhá učitelská
síla. Vypomáhala mu však ochotně a zdarma vždy dopoledne zdejší rodačka,
učitelka Marie Otáhlová, která v minulém školním roce maturovala
v Řepčíně a byla bez místa. Více o tom ve školní kronice. Uspořádána
mikulášská nadílka, dvě dětské besídky a sehrána dvě loutková divadla. Do
soukromé obecné dívčí školy (klášterní) s pr. veř. chodilo 54 žákyň. Vyučovaly
je mil. sestry: Leonisa Čechová, řídící učitelka, Metodie Vdolečková, učitelka
a Milada Doleželová, učitelka, která, ač literní učitelka, zastupovala učitelku
ruč. prací a domácích nauk.
1942
Dne 11. listopadu byla zrušena zdejší soukromá obecná škola
dívčí s právem veřejnosti. Již na druhý den 12. listopadu převzala obecná
škola na příkaz okr. škol. výboru v Kroměříží všecka děvčata dívčí školy
klášterní. Dvoutřídní obecná chlapecká škola získala tak jednu třídu a byla pak
trojtřídní obecnou školou smíšenou se 112 žáky. Místní školní rada najala
místnost pro třetí učírnu u zdejšího kláštera v domě č. 81, kde byla dříve
umístěna dětská opatrovna, za měsíční poplatek 45 K. Brzy však klášter
potřeboval tuto místnost pro sebe, umístil tam opět dětskou opatrovnu, a na
obecné škole se musely do konce války vyučovat 3 třídy ve dvou učírnách. Na
škole vyučovali tyto učitelské osoby: Josef Dršťák, řídící učitel, Miloslava
Zavadilová, def. učitelka z Dětkovic, Oldřiška Dudešková, výpomocná
učitelka, rodačka ze Střílek a Jaromír Judas, výpom. učitel, zdejší rodák,
který působil v Pornicích, ale na zdejší škole vyučoval němčině v 1.
a 2. třídě. Podrobnější zprávy jsou ve školní kronice.
1943
V tomto roce museli žáci a žákyně obecné školy hodně
vypomáhat při polních pracích na polích zdejšího velkostatku, v červnu při
trhání hrachových lusků a na podzim při sklizni mrkve a při sběru a sázení
žaludů v lese.
1946
Na dvojtřídní obecné školo smíš. vyučoval řídící učitel
Josef Dršťák, učitelka Milada Chmelařová, rodačka z Počenic a farář p.
Alfons Kresta. Podrobné údaje ve školní kronice. V soukromé dívčí obecné
škole s práv. veřejnosti a v dětské opatrovně vyučovali mil. sestry,
řídící učitelkou byla ses. Leonisa Čechová.
1947
Na zdejších dvou obecných školách v tomto roce
podstatných změn nebylo. Každá z těchto škol si pořídila filmový promítací
přístroj na promítání 16mm němých filmů. Podrobné údaje ve školní kronice.
1948
Dne 6. září přijel okr. školní inspektor Jan Látal se
školských a kulturním referentem okr. národního výboru Václavem Lajkepem
uzavřít soukromou klášterní školu dívčí a soukromou školu mateřskou. Šli do
kláštera s předsedou místního nár. výboru Fr. Šádkem a s předsedou
místní školní rady Jos. Soldánem, kde sepsali protokol o zrušení obou škol. Děvčata
měla nyní chodit do národní školy. Přišlo jich však jen 8, ostatní, zvláště
děvčata ze Lhoty, zůstala doma. Klášterní sestry jely do Olomouce a tam jim
nadřízené církevní úřady poradily, aby školu nezavíraly a vyčkaly konečného
rozhodnutí ministerstva školství. Děvčata se vrátila do kláštera, ale dne 4.
října na příkaz ministerstva školství musela být přece soukromá dívčí škola
uzavřena, děvčata opustila klášter a začala navštěvovat národní školu, na které
se tím počet tříd nezvýšil. Škola měla i nadále dvě třídy se 44 chlapci a 27
děvčaty.
1949
Dne 18. prosince byla uspořádána v národní škole
výstava obrazů s patřičným textem k uctění 70. narozenin
představitele Sovětského svazu 
generalissima J. V. Stalina. Současně tam byla uspořádána výstava zábavných
knih pro mládež a částečně pro dospělé. 
Třebaže bylo deštivé počasí, návštěva byla slušná, prodalo se 54 knih.
1950
Dne 20. června pořádal učitelský sbor s žactvem národní
školy výlet do Vranova k Údolní přehradě. Výprava jela státním autobusem.
Jelo 52 dětí a 14 dospělých, z nich 3 učitelé, ředitel školy a 2 učitelky.
Ujeto za celý den 300 km. Z Vranova jela výprava parníkem na hrad Bítov a
parníkem zpět. Potom následovala prohlídka hradu Vranova a jízda do Brna, kde
se výprava zastavila na Špilberku a prohlédla si kasematy. Dne 29. června
v poledne vysílala žákovská organisace nár. školy za vedení paní učitelky
Milady Chmelařové místním rohlasem pro veřejnost oslavné pásmo na zakončení
školního roku. Žáci zhodnotili a ohlásili občanstvu svou celoroční práci a
poděkovali místnímu národnímu výboru za třešně a rodičům a příznivcům školy za
účast na školních výstavách. Žáci a žákyně recitovali také básně našich
nejlepších spisovatelů a na konec zazpívali Píseň práce. Na dvoutřídní národní
škole bylo 79 žáků, 44 chlapců a 35 děvčat. Vyučoval je ředitel školy Josef
Dršťák, učitelka Milada Chmelařová a P. Alfons Kresta. Dne 1. září byla
učitelka Milada Chmelařová přeložena do Kostelan. Působila v Pačlavicích 7
roků. Byla to vynikající učitelka, o které se okr. školní inspektor Jan Látal
vyslovil, že je nejlepší učitelkou v okrese. Byla velmi svědomitá,
pracovitá a obětavá nejen ve škole, ale i v osvětové práci mimoškolní.
Poněvadž byla pokrokového smýšlení a hájila zájmy zdejší školy, když za
ministra Stránského byla existence národní školy ohrožena zdejším klášterem a
zástupci lidové strany ve vládě, nebyla místní reakcí oblíbena. Pomluvami a
intrikami došlo k tomu, že byla po své 20leté svědomité službě přeložena
do odlehlých Kostelan. Na její místo nastoupila učitelka Miloslava Zavadilová,
rodačka z Dětkovic, která působila předtím na národní škole
v Dětkovicích. Na mateřské škole bylo 18 dětí a zaměstnávala je pěstounka
Helena Starnovská z Kroměříže. Ředitel národní a mateřské školy Josef
Dršťák zažádal koncem září 1950 ze zdravotních důvodu po téměř 40letém působení
ve školní službě o přeložení do výslužby. Krajský národní výbor
v Gottwaldově-Otrokovicích jeho žádosti vyhověl, přeložil ho dnem 31.
prosince do výslužby a poděkoval mu za jeho dlouholeté úspěšné působení ve
školní službě. Na jeho místo nastoupil dne 1. ledna 1951 ředitel národní školy
Josef Láník, který působil předtím na národní škole v Těšnovicích u
Kroměříže. Josef Láník se narodil dne 4. listopadu 1906 v Kostelanech u
Zdounek. Obecnou školu vychodil v dvoutřídní škole v Kostelanech,
měšťanskou v Kroměříži a učitelský ústav v Kroměříži. Po maturitě 2,5
roku prezenční služba vojenská. Po propuštění z vojenské služby byl
ustanoven učitelem na 5třídní obecné škole ve Zdounkách. Ve škol. roce 29/30
působil na dvoutřídní obecné škole ve Zlámance. V dalším roce byl
ustanoven ve svém rodišti na trojtřídní obecné škole v Kostelanech, kde
působil 8 let, z toho 5 let jako učitel a 3 roky jako řídící učitel. Potom
působil 7 roků na jednotřídní obecné škole ve Cvrčovicích. Od 1. listopadu 1945
byl ustanoven řídícím učitelem na obecné škole v Těšnovicích, kde působil
až do 31. prosince 1950.16.03.1918 v 18:30 Hort Petr