Penzion u tří volůPC Net


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 4/2008 z 23.9.2008
Zasedání zahájil starosta obce v 19.10 hod.
Přítomno je 9 členů zastupitelstva, omluveni: ing. Pavel Trávníček a Olga Dopitová, zastupitelstvo je schopné se usnášet.
Návrh na ověřovatele zápisu - p. Karel Novák a p. Marie Knéblová
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseni
Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno


Navržený program:   1. Seznámení s projektem Pačlavické poldry

  2. Sociální služby Pačlavice, p.o.

  3. Prodej obecního pozemku

  4. Výkup pozemku

  5. Výběrové řízení na ředitele SSP, p.o.

  6. Informace starosty

  7. Diskuze

  8. Usnesení

  9. Závěr

Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno


 


1. Seznámení s projektem Pačlavické poldry


Starosta přivítal hosty - projektanta ing. Drahoše, starostu obce Koválovice-Osíčany p. Poláška a investora akce, kteří seznámili občany s tímto projektem. Část poldrů zasahuje i do katastru obce Pačlavice, proto byly vlastníkům dotčených pozemků zaslány k podpisu kupní a nájemní smlouvy. Pan Polášek apeluje na tyto vlastníky, aby smlouvy podepsali a vrátili je na OÚ Pačlavice. Bez souhlasu všech vlastníků není možné akci uskutečnit.


 


2. Sociální služby Pačlavice, p.o. 


Ředitelka příspěvkové organizace žádá o schválení zakoupení 1 ks varného kotle pro stravovací provoz v ceně 166.612,- Kč + montáž. Svou žádost odůvodnila tím, že kotel je  nefunkční a stávající jeden kotel je pro kuchyni málo.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje žádost Sociálních služeb Pačlavice, p.o. na zakoupení varného kotle v hodnotě 166.612,- Kč s DPH + montáž. Tato částka bude uhrazena z investičního fondu zařízení.


Hlasování: jednohlasně                  


 


Ředitelka zažádala o schválení následujících oprav, které budou hrazeny z rozpočtu zařízení


- malá plynová kotelna pro prádelnu s ohřevem vody za 700.000,- Kč


- modernizace osobního výtahu, který neodpovídá bezpečnostním předpisům a předpisům EU za 855.650,- Kč.


- výměna oken a dveří na čp. 7, okna plastová za 230.196,- Kč a dveře za 68.800,- Kč.


Mgr.Kyasová vznesla dotaz, jestli se do výtahu vejde i postel


p. Majdová - je to osobní výtah, který nelze zvětšit, musel by být nový výtah mimo budovu a to by musel schválit Národní památkový ústav


p. Zdražil - barva oken by měla být stejná jako na hlavní budově


starosta - tato přístavba není stará jako zámek, navrhuje barvu oken sladit s okny na kostele.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Sociálním službám Pačlavice, p.o. použití finančních prostředků na stavbu plynové kotelny ve výši 700.000,-Kč, na modernizaci výtahu ve výši 855.650,- Kč a na výměnu oken a dveří na budově č.p.7 ve výši 298.996,- Kč hrazených z rozpočtu zařízení. Po ukončení prací bude provedena kontrola kontrolním výborem obce, zda byly finanční prostředky vynaloženy účelně.


Hlasování: jednohlasně


 


3.  Prodej obecního pozemku


p. Klimešová a p. Jurníčková z Kroměříže požádali o odkoupení části pozemku ve Lhotě p.č. 48/2 o výměře cca 50 m2. Jedná se o část meze v šíři asi 2 m od jejich oploceného pozemku.


p. Vincenec - nesouhlasí s prodejem, neboť cesta, která je v těsné blízkosti, je využívána i větší technikou, což by mohlo být v budoucnu problém.                         


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce zamítá prodej části pozemku p.č. 48/2  o výměře cca 50 m2 v k.ú. Lhota u Pačlavic paní Klimešové a p. Jurníčkové


Hlasování: jednohlasně


 


4.  Výkup pozemku               


Obec má zájem odkoupit pozemek p.č. 352/4 - ostatní vodní plocha o výměře 775 m2 v kú Pornice od vlastníka Kongregace milosrdných sester sv.Vincence de Pauly v Kroměříži. Pozemek je součástí Pornického rybníka, který je ve vlastnictví obce. Za účelem koupě pozemku byl zpracován znalecký posudek, kde byla stanovena cena 7.750,- Kč.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje odkup parcely č. 352/4 ostatní vodní plocha v k.ú. Pornice o výměře 775 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 165/3378/2008 ve výši 7.750,- Kč od České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, který je zapsán na LV 780 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž.


Hlasování: jednohlasně                         


 


5.  Výběrové řízení na ředitele Sociálních služeb Pačlavice, p.o.


Na zasedání zastupitelstva obce dne 23.6.2008 bylo vyhlášeno výběrové řízení na funkci ředitele Sociálních služeb Pačlavice. Ve stanoveném termínu se přihlásili tři uchazeči, kteří byli pozváni na pohovor, který se konal 19.9.2008 na OÚ Pačlavice. Hodnotící komise po vyhodnocení všech tří uchazečů doporučila zastupitelstvu obce, aby na funkci ředitele byl jmenován ing. Radek Jaroš.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce vybralo po doporučení hodnotící komise na funkci ředitele příspěvkové organizace Sociální služby Pačlavice pana ing. Radka Jaroše, bytem Kroměříž.


Hlasování: jednohlasně


 


6.  Informace starosty


a) starosta informoval zastupitele a občany o zájmu firem o vybudování fotovoltaické (solární) elektrárny v obci Pačlavice v areálu bývalého zemědělského družstva směrem na Lhotu. Tento areál bude začleněn v územním plánu jako průmyslová zóna.


p. Zezulák informoval, že pokud nebude dotčena orná půda a využije se pouze areál nemá Agrodružstvo Morkovice proti tomu námitek,


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem vybudovat na území bývalého zemědělského družstva fotovoltaickou elektrárnu.


Hlasování: jednohlasně.


 


b) starosta informoval zastupitele a občany o schválené dotaci ve výši 245.000,- Kč z Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje na realizaci projektu kanalizace a ČOV Pačlavice


 


c) starosta informoval zastupitele a občany o schválené dotaci  ve výši 170.000,- Kč z Podprogramu na podporu obnovy venkova, na realizaci projektu Územní plán Pačlavice - návrh


 


d) v úterý 30.9.2008 v 15.45 hod. proběhne naší obcí běh WORD HARMONY - zapojit se mohou organizace i občané


 


e) od 1. ledna 2008 mohou občané využít nové služby na OÚ v Pačlavicích - vidimace a legalizace (ověřování podpisů a listin).


 


f) další službou bude Czech POINT (výpisy z katastrů, rejstříku trestů, živnostenského a obchodního rejstříku)


 


 


 


 


Starosta ukončil zasedání v 20.15 hod. 


 


 


             …………………………                                           ………………………………


                        Pavel Čech                                                               ing. Pavel Trávníček


                           starosta                                                                        místostarosta


 


 ověřovatelé zápisu:


 


    


         …………………………                                                 …………………………..


                    Karel Novák                                                                Marie Knéblová   


 


  


 


 


 


 Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice č. 4/08 ze dne 23.9.2008


 


Zastupitelstvo obce:


 


- bere na vědomí zprávu o přípravě stavby Pačlavické poldry


 


- schvaluje žádost Sociálních služeb Pačlavice, p.o. na zakoupení varného kotle v hodnotě 166.612,- Kč s DPH + montáž. Tato částka bude uhrazena z investičního fondu zařízení.


 


- schvaluje Sociálním službám Pačlavice, p.o. použití finančních prostředků na stavbu plynové kotelny ve výši 700.000,-Kč, na modernizaci výtahu ve výši 855.650,- Kč a na výměnu oken a dveří na budově č.p.7 ve výši 298.996,- Kč hrazených z rozpočtu zařízení. Po ukončení prací bude provedena kontrola kontrolním výborem obce, zda byly finanční prostředky vynaloženy účelně


 


- zamítá prodej části pozemku p.č. 48/2  o výměře cca 50 m2 v k.ú. Lhota u Pačlavice paní Klimešové a p. Jurníčkové


 


- schvaluje odkup parcely č. 352/4 ostatní vodní plocha v k.ú. Pornice o výměře 775 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 165/3378/2008 ve výši 7.750,- Kč od České provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, který je zapsán na LV 780 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž


 


- vybralo po doporučení hodnotící komise na funkci ředitele příspěvkové organizace Sociální služby Pačlavice pana ing. Radka Jaroše, bytem Kroměříž.


 


- souhlasí ze záměrem vybudovat na území bývalého zemědělského družstva fotovoltaickou elektrárnu


 


- bere na vědomí zprávu o schválení dotace ve výši 245.000,- Kč z Podprogramu Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje na realizaci projektu kanalizace a ČOV


 


- bere na vědomí zprávu o schválení dotace ve výši 170.000,- Kč z Podprogramu na podporu obnovy venkova, na realizaci projektu Územní plán Pačlavice - návrh


 


  


    ………………………….                                                       …………………………


              Pavel Čech                                                                         ing. Pavel Trávníček


                 starosta                                                                                 místostarosta          


 


Ověřovatelé:


 


     ..………………………..                                                          ..……………………….                                           Karel Novák                                                                             Marie Knéblová    

01.10.2008 v 07:00 Hort Petr