FulgurPorčův mlýn


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 3/2008 ze dne 23.6.2008
Zasedání zahájil starosta obce v 19.07 hod.
Přítomno je 10 členů zastupitelstva, omluven ing.Trávníček - zastupitelstvo je schopné se usnášet.
Návrh na ověřovatele zápisu - p. Miroslav Hrnčiřík, Mgr. Jitka Kyasová
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseni
Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno


Navržený program:  1. Prodej obecních pozemků           

 2. Pronájem obecních pozemků

 3. Pronájem obecní místnosti

 4. Výkup pozemku

 5. Prodloužení plynovodu

 6. Restaurování sochy

 7. Ceník služeb

 8. Smlouva o přidělení dotace

 9. Rozpočtová změna č.1

 10. Závěrečný účet

 11. Výběrové řízení

 12. Informace starosty

 13. Diskuze

 14. Usnesení

 15. Závěr

Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno


 


1. Prodej obecních pozemků      


a) Po digitalizaci katastru Lhota zjistili někteří občané nesrovnalosti s pozemky, které užívají. Jedná se o pozemky obce, a proto požádali o odkup těchto parcel:


Procházka Zdeněk, Lhota 102     - p.č. 119/1 - 131 m2,  p.č. 1196/1 - 60 m2


manželé Přibylovi, Lhota 103     - p.č. 1197/2 - 263 m2 , p.č.124/2 - 43 m2, p.č.124/1 - 29 m2


Hanák Pavel, Lhota 14                - p.č. 26/2 - 8 m2


Rejpalová Alena, Lhota 11          - p.č. 21/1 - 110 m2


Trávníčková Anna, Lhota 10       - p.č. 19/1 - 69 m2


manželé Miklíkovi, Lhota 12      - p.č. 23/1 - 82 m2


Dle platného ceníku je cena za 1 m2 stanovena na 40,- Kč. Z důvodů  narovnání majetkových vztahů starosta navrhuje prodejní cenu 5,- Kč za 1 m2.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce:


- schvaluje prodej parcely č. 119/1 o výměře 131m2 a parcelu č. 1196/1 o výměře 60 m2 v k.ú. Lhota,  Zdeňkovi Procházkovi Lhota č.p.102 za cenu 5,- Kč/m2


- schvaluje prodej parcely č. 1197/2 o výměře 263m2 , parcelu č. 124/2 o výměře 43 m2 a parcelu č. 124/1 o výměře 29 m2 v  k.ú. Lhota,  Zdeňkovi  a Marcele Přibylovým Lhota č.p.103 za cenu 5,- Kč/m2


- schvaluje prodej parcely č. 23/1 o výměře 82m2 v k.ú. Lhota,  Václavu a Františce Miklíkovým Lhota č.p.12 za cenu 5,- Kč/m2


- schvaluje prodej parcely č. 26/2 o výměře 8m2 v k.ú. Lhota,  Pavlovi Hanákovi Lhota č.p.14 za cenu 5,- Kč/m2


- schvaluje prodej parcely č. 21/1 o výměře 110m2 v k.ú. Lhota,  Aleně Rejpalové Lhota č.p.11 za cenu 5,- Kč/m2


- schvaluje prodej parcely č. 19/1 o výměře 69m2 v k.ú. Lhota, Anně Trávníčkové Lhota č.p.10 za cenu 5,- Kč/m2


Hlasování: jednohlasně.


 


b) Zemědělská vodohospodářská správa Brno žádá obec o odprodej části p.č. 426/1 o výměře 284 m2 a části p.č. 738/3 o výměře 14 m2 obě v k.ú. Pačlavice. Jedná se o pozemky u Osíčan, kde obec Koválovice-Osíčany zamýšlí vybudovat suchý poldr jako protipovodňové opatření.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje prodej části parcely č. 462/1 o výměře 284 m2 a části parcely č. 738/3 o výměře 14 m2 v k.ú. Pačlavice, Zemědělské vodohospodářské správě Brno za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem a zplnomocňuje starostu Pavla Čecha k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu.


Hlasování: jednohlasně


 


2. Pronájem obecních pozemků      


Zemědělská vodohospodářská správa Brno žádá obec o pronájem části parcely č. 1738/1 o výměře 1580 m2 , části parcely č. 738/40 - 340 m2, části parcely č. 739/4 - 340 m2, části parcely č. 2114 - 280 m2 v kú Pačlavice na dobu 1 rok. Jedná se o parcely u Osíčan, které jsou v blízkosti hráze suchého poldru. Na těchto pozemcích bude dočasně zřízeno staveniště a zemník.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části parcely č. 738/3 o výměře 1.580 m2, části parcely č. 738/40 o výměře 340 m2 , části parcely č. 739/4 o výměře 340 m2 a části parcely č. 2114 o výměře 280 m2 v k.ú. Pačlavice, Zemědělské vodohospodářské správě Brno za cenu sjednanou dle § 27, odstavce 3 zákona č. 219/2000 Sb., ve spojení se zákonem č. 526/1990Sb., o cenách, v platném znění a platným výměrem Ministerstva financí a zplnomocňuje starostu Pavla Čecha k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě nájemní.


Hlasování: 9 pro, zdržel se p. Vincenec


 


3. Pronájem obecní místnosti


Paní Světlana Slováčková z Pačlavic si podala žádost o pronájem bývalé schůzové místnosti v KZ Pačlavice za účelem zřízení kosmetiky, případně rozšíří služby o manikúru a pedikúru.                                                                                                   Při rekonstrukci soc.zařízení v KZ provede obec vývod vody a odpadů do této místnosti. Nájemné bude činit 1,- Kč ročně, úhrada vody, elektřiny a plynu bude stanovena paušálně.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje pronájem místnosti v Kulturním zařízení Pačlavice vedle kuchyňky paní Světlaně Slováčkové pro provozovnu kosmetiky. Nájem je stanoven ve výši 1,- Kč/rok.


Hlasování: jednohlasně


 


4.  Výkup pozemku


Obec má zájem odkoupit od Řádu sester sv. Vincence de Pauly p.č. 14 - ost. plocha, zeleň v kú Pačlavice s drobnou stavbou na p.č. 14. Jedná se o zahradu za zámkem, na které je postavena kaplička. Tato parcela nebyla obci převedena jako ostatní parcely při převodu zámku na obec od Zlínského kraje. Cena byla stanovena podle zpracovaného znaleckého posudku ve výši 116.900,- Kč. 


 


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje odkup parcely č. 14 ostatní plocha (zeleň) s drobnou stavbou p.č.14 (parcela ve zjednodušené evidenci) vše v k.ú. Pačlavice za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 055/3268/2008.


Hlasování: jednohlasně


 


5. Prodloužení plynovodu       


Z důvodu špatného technického stavu kotlů na vytápění v zařízení Soc.služby Pačlavice se zastupitelstvo obce rozhodlo provést plynofikaci celého objektu. Na to je zapotřebí prodloužení plynovodu k budově zámku.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení plynovodu k Sociálním službám, p.o. Pačlavice


Hlasování: jednohlasně                         


 


6. Restaurování sochy


Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační program na opravy kulturních památek,                               proto se zastupitelstvo rozhodlo podat žádost o dotaci na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého včetně andílka umístěnou před budovou zámku. Celkový náklad s projektovou dokumentací a restaurátorským průzkumem činí asi 280.000,- Kč. Restaurování provede odborná firma a bude proveden i nový základ pod sochou. Možná výše dotace na tuto akci je 182.445,- Kč.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého a andílka před budovou zámku na parcele č. 15 v k.ú. Pačlavice. 


Hlasování: jednohlasně


 


7. Ceník služeb


Doposud platný ceník služeb se rozšiřuje o službu:  sečení trávy - 1 hod. za 400,- Kč a bod 7. poplatek za kopírování se mění: formát A4 za 2,- Kč (z důvodu ukončení platnosti mincí v hodnotě 0,50 Kč) a kopírování na vlastní papír se ruší.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Ceník služeb obce Pačlavice s platností od 1.července 2008. 


Hlasování: jednohlasně                    


 


8. Smlouva o přidělení dotace


TJ Sokol Pornice si požádala o finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na činnost a koupi stavebního materiálu na stavební úpravy sokolské zahrady a zhotovení nájezdu od vstupní branky. Příprava plochy na volejbalové a nohejbalové hřiště.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s TJ Sokol Pornice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.


Hlasování: jednohlasně


 


9. Rozpočtová změna č.1


Mgr. Kyasová seznámila zastupitelstvo s rozpočtovou změnou č.1 za rok 2008, ve které dochází k navýšení příjmů - o dotaci ze Zlínského kraje na vybavení SDH ve výši 36.000,- Kč, dotaci z úřadu práce ve výši 180.000,- Kč a vratku ze SS Pačlavice, p.o. ve výši 226.274,- Kč, která bude použita na prodloužení plynovodu. Celá rozpočtová změna č.1 je přílohou k tomuto zápisu.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.1, která je přílohou zápisu.           


Hlasování: jednohlasně


 


10. Závěrečný účet


Předsedkyně finančního výboru obeznámila zastupitelstvo a občany se závěrečným účtem obce Pačlavice za rok 2007, který byl řádně vyvěšen na úřední desce.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 provedeného kontrolním oddělením krajského úřadu zlínského kraje, a to bez výhrad.


Hlasování: jednohlasně


 


11. Výběrové řízení


a) Ředitelka Soc.služeb Pačlavice oznámila, že v příštím roce odchází do starobního důchodu, proto je nutné vyhlásit výběrové řízení.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Sociálních služeb Pačlavice, p.o.


Hlasování: jednohlasně


 


b) K hodnocení žádostí je třeba jmenovat výběrovou komisi. Starosta obce navrhl následující složení: předseda - Pavel Čech, starosta obce, členové - ing. Monika Slámová - pracovnice KÚ Zlínského kraje odd. soc. služeb, nezávislé pozorovatelky a hodnotitelky kandidátů -  PhDr. Martina Veselá a PhDr. Martina Janderová, Olga Dopitová - pracovnice Soc.služeb Pačlavice, p.o.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce ustavuje výběrovou komisi pro hodnocení žádostí na obsazení funkce ředitele/ky Sociálních služeb Pačlavice, p.o. ve složení:


předseda - Pavel Čech.   


členové   - ing. Monika Slámová


                  PhDr. Martina Veselá


                  PhDr. Martina Janderová


                  Olga Dopitová


Hlasování: jednohlasně


 


12. Informace starosty


- Starosta informoval zastupitele a občany o schválené dotaci ve výši 390.000,- Kč z  Programu obnovy venkova Zlínského kraje na akci Výměna oken a oprava sociálního zařízení v kulturním domě.


- Starosta informoval zastupitele a občany o schválené dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 36.000,- Kč na nákup věcných prostředků pro sbor dobrovolných hasičů obce.


- v KZ Pačlavice je umístěn sběrný E-box, kam občané mohou bezplatně odložit staré drobné elektrospotřebiče (klávesnice, myši, mobilní telefony, kalkulačky apod.)


- mikroregion Morkovsko zakoupil radar na měření rychlosti, který bude v polovině měsíce srpna umístěn v naší obci Pornice


- do konce měsíce června bude zrušena telefonní budka ve Lhotě, z důvodu malého množství uskutečněných hovorů


- z důvodu rozšíření Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje dochází ke změnám v jízdních řádech na trase Pačlavice - Vyškov (nezajíždí do Morkovic, jako dříve)


- koncem srpna bude ve Lhotě za „hasičárnou“ vybudováno dětské hřiště (houpačky apod.)


- starosta informoval občany o zájmu firem o vybudování solární elektrárny z bývalého areálu ZD v Pačlavicích směrem na Lhotu.


 


 


 


 


13. Diskuze


p. Josef Hanák - občanům ze Lhoty nevyhovuje odpolední otvírací doba pošty v Pačlavicích,


starosta se pokusí vyjednat s Českou poštou změnu otvírací doby,


p. Pavel Hanák - kontejnery zejména na plasty a papír jsou plné


starosta odpověděl, že pokud dostaneme dotaci, budou zakoupeny další kontejnery. Zároveň apeloval na občany, aby PET láhve sešlapovali a papírové krabice rozřezali na menší kusy.


p. Štěrbová upozornila, že čekárna ve Lhotě je poškrábaná


 


 


Starosta ukončil zasedání v 20.55 hod.


 


 


 


 


 


 


 


             …………………………                                           ………………………………


                        Pavel Čech                                                               ing. Pavel Trávníček


                           starosta                                                                        místostarosta


 


ověřovatelé zápisu:


 


      


 


 


        …………………………                                    …………………………..


                    Miroslav Hrnčiřík                                                      Mgr. Jitka Kyasová


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice č. 3/08


ze dne 23.6.2008


 


 


 


Zastupitelstvo obce:


 


1/a)


- schvaluje prodej parcely č. 119/1 o výměře 131m2 a parcelu č. 1196/1 o výměře 60 m2 v k.ú. Lhota,  Zdeňkovi Procházkovi Lhota č.p.102 za cenu 5,- Kč/m2.


- schvaluje prodej parcely č. 1197/2 o výměře 263m2 , parcelu č. 124/2 o výměře 43 m2 a parcelu č. 124/1 o výměře 29 m2 v  k.ú. Lhota,  Zdeňkovi  a Marcele Přibylovým Lhota č.p.103 za cenu 5,- Kč/m2.


- schvaluje prodej parcely č. 23/1 o výměře 82m2 v k.ú. Lhota,  Václavu a Františce Miklíkovým Lhota č.p.12 za cenu 5,- Kč/m2.


- schvaluje prodej parcely č. 26/2 o výměře 8m2 v k.ú. Lhota,  Pavlovi Hanákovi Lhota č.p.14 za cenu 5,- Kč/m2.


- schvaluje prodej parcely č. 21/1 o výměře 110m2 v k.ú. Lhota,  Aleně Rejpalové Lhota č.p.11 za cenu 5,- Kč/m2.


- schvaluje prodej parcely č. 19/1 o výměře 69m2 v k.ú. Lhota, Anně Trávníčkové Lhota č.p.10 za cenu 5,- Kč/m2.


 


1/b)


- schvaluje prodej části parcely č. 462/1 o výměře 284 m2 a části parcely č. 738/3 o výměře 14 m2 v k.ú. Pačlavice, Zemědělské vodohospodářské správě Brno za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem a zplnomocňuje starostu Pavla Čecha k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu.


 


2.


- schvaluje pronájem části parcely č. 738/3 o výměře 1.580 m2, části parcely č. 738/40 o výměře 340 m2 , části parcely č. 739/4 o výměře 340 m2 a části parcely č. 2114 o výměře 280 m2 v k.ú. Pačlavice, Zemědělské vodohospodářské správě Brno za cenu sjednanou dle §27, odstavce 3 zákona č. 219/2000Sb., ve spojení se zákonem č. 526/1990Sb., o cenách, v platném znění a platným výměrem Ministerstva financí a zplnomocňuje starostu Pavla Čecha k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě nájemní.


 


3.


- schvaluje pronájem místnosti  v Kulturním zařízení vedle kuchyňky paní Světlaně Slováčkové pro provozovnu kosmetiky. Nájem je stanoven ve výši 1,- Kč/rok.


 


4.


- schvaluje odkup parcely č. 14 ostatní plocha (zeleň) s drobnou stavbou p.č.14 (parcela ve zjednodušené evidenci) vše v k.ú. Pačlavice za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 055/3268/2008


 


5.


- schvaluje prodloužení plynovodu k Sociálním službám p.o. Pačlavice.


 


 


6. 


- schvaluje restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého a andílka před budovou zámku na parcele č. 15 v k.ú. Pačlavice. 


 


7.


- schvaluje Ceník služeb obce Pačlavice platný od 1.července 2008.


 


8.


- schvaluje smlouvu s TJ Sokol Pornice o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.


 


9.


- schvaluje rozpočtovou změnu č.1, která je přílohou zápisu.           


 


10.


- schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 provedeného kontrolním oddělením krajského úřadu zlínského kraje, a to bez výhrad.


 


11/a)


- vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Sociálních služeb Pačlavice p.o.


 


11/b)


- ustavuje výběrovou komisi pro hodnocení žádostí na obsazení funkce ředitele/ky Sociálních služeb Pačlavice, p.o. ve složení: předseda - Pavel Čech.   


                                                     členové     ing. Monika Slámová


                                                                       PhDr. Martina Veselá


                                                                       PhDr. Martina Janderová


                                                                       Olga Dopitová


 


12.                                       


- bere na vědomí zprávu o schválení dotace ve výši 390 000,-Kč z Podprogramu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje - Výměna oken a oprava sociálního zařízení v kulturním domě.  


- bere na vědomí zprávu o schválení dotace ve výši 36.000,-Kč z rozpočtu Zlínského kraje na nákup věcných prostředků požární ochrany pro jednotku SDH obce.


 


02.07.2008 v 08:00 Hort Petr