PC NetFulgur Battman,spol. s r.o.


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 2/08 dne 17.3.2008
Zasedání zahájil starosta obce v 18.10 hod.
Přítomno je 11 členů zastupitelstva a 30 občanů. Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Návrh na ověřovatele zápisu - p. Ing. Vladimír Keršner a p. Jiří Soldán
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseni


Starosta dává návrh, aby diskuse byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť.


Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno


 


Navržený program:  1. Prodej obecního majetku

 2. Sociální služby Pačlavice       

 3. Studie rekonstrukce kina Pačlavice

 4. Návrh zadání územního plánu Pačlavice

 5. Smlouva o výpůjčce obecní budovy       

 6. Smlouva o přidělení dotací                          

 7. Zpráva kontrolního výboru

 8. Informace starosty

 9. Diskuse

 10. Usnesení

 11. Závěr

Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno


 


1. Prodej obecního majetku.


a) Manželé Markovi žádají o odprodej části obecní parcely č. 1861/1 o výměře cca 56 m2 a parcelu č. 19/2 o výměře 46 m2 v k.ú. Pornice v pravé části rodinného domu čp. 139. Cena je stanovena podle ceníku obce Pačlavice na 40,- Kč/m2.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje prodej části parcely č. 1861/1 o výměře cca 56m2 a parcelu č. 19/2 o výměře 46 m2 v k.ú. Pornice, manželům Markovým Pornice č.p.139 za cenu 40,- Kč/m2.


Hlasování: jednohlasně


 


b) Zlínský kraj žádá o prodej parcel č.1843/3 o výměře 20 m2, č. 1843/4 o výměře 2 m2, č. 1843/6 o výměře 11 m2 a č. 1843/14 o výměře 111 m2, v k.ú. Pornice a parcel č. 1020/10 o výměře 198 m2, č.1020/14 o výměře 682 m2, v k.ú. Lhota u Pačlavice. Zlínský kraj nabízí cenu  40 Kč,-/m2.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků: p.č. 1843/3 o výměře 20m2, p.č. 1843/4 o výměře 2m2, p.č. 1843/6 o výměře 11m2, p.č.1843/14 o výměře 111m2 zapsaných na LV č. 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Pačlavice, k.ú. Pornice a p.č. 1020/10 o výměře 198m2, p.č. 1020/14 o výměře 682m2 zapsaných na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Pačlavice,  k.ú. Lhota u Pačlavic. Obec souhlasí s úplatným převodem pozemků pod silnicí III/42810 a III/42813 do vlastnictví Zlínského kraje za cenu ve výši 40,- Kč/m2, kupní cenou ve výši celkem 40.960,- Kč.


Hlasování: jednohlasně


 


2. Sociální služby Pačlavice                     


a) Sociální služby Pačlavice požádali o zakoupení vícemístného vozidla za cenu 165.000,-Kč, značky Citroen, z investičního fondu zařízení.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Sociálním službám Pačlavice p.o. nákup vícemístného vozidla za cenu 165 000,- Kč z investičního fondu zařízení.


Hlasování: jednohlasně


b) Starosta obce navrhuje aby Sociální služby Pačlavice p.o. vrátili do rozpočtu 50% z účetních odpisů, které letos zastupitelstvo převedlo ve výši 532.548,-Kč. Částka která má být převedena na účet obce činí 266.274,- Kč.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce ukládá Sociálním službám Pačlavice p.o. převést z investičního fondu na účet obce 226.274,- Kč


Hlasování: jednohlasně


 


c) Starosta obce přednesl zprávu o čerpání peněz z investičního fondu Sociálních služeb Pačlavice p.o. za rok 2007.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o čerpání peněz z investičního fondu Sociální služby Pačlavice p.o. za rok 2007.


 


d) Starosta obce přednesl rozpočet Sociálních služeb Pačlavice p.o. na rok 2008.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet Sociálních služeb Pačlavice p.o. na rok 2008.


 


3. Studie rekonstrukce kina Pačlavice


Starosta obce seznámil zastupitele i občany obce se zpracovanou studií na rekonstrukci  bývalého kina v Pačlavicích. Podle studie by z kina mohl vzniknout dům služeb, kde by byl umístěn r, kadeřnictví, pedikúra, fitcentrum a bar s vinárnou. Dále pak navrhl zpracování projektové dokumentace.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje studii rekonstrukce kina Pačlavice a zadání zpracování projektové dokumentace.


Hlasování: jednohlasně


 


4.  Návrh zadání územního plánu Pačlavice


a) V loňském roce byla provedena I. etapa územního plánu - průzkumy a rozbory. V letošním roce nás čeká II. etapa - územní plán. Městský úřad v Kroměříži vypracoval zadání pro vypracování územního plánu Pačlavice, viz. příloha č.1.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 47 odstavce 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání pro vypracování územního plánu Pačlavice, v rozsahu přílohy č.1 tohoto usnesení.                                                                                


Hlasování: jednohlasně


 


b)  Městský úřad Kroměříž vypracoval vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, podnětů a připomínek k zadání pro vypracování územního plánu Pačlavice, viz. příloha č.2


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, podnětů a připomínek uplatněných při projednání návrhu zadání pro vypracování územního plánu Pačlavice, tak jak je uvedeno v příloze č.2 tohoto usnesení.


Hlasování: jednohlasně


 


5. Smlouva o výpůjčce obecní budovy


Starosta stručně seznámil s obsahem smlouvy  o výpůjčce  budovy čp.27 v Pornicích.


- Hasiči budou udržovat řádný chod budovy a půjčovat ji ostatním organizacím a fyzickým osobám dle ceníku obce Pačlavice.


- Hasiči budou pravidelně provádět zápisy stavu elektroměru při příchodu a odchodu.


- Elektrická energie se bude hradit obci.


- Je nutné, aby se sešli starostové  Sokola a Hasičů a dohodli se na dalším užívání budovy.


Termín schůzky určí  starosta obce a bude přítomen jednání.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o výpůjčce celého areálu ZADREVU s SDH Pornice.                                                                


Hlasování: 9 pro, 2 proti ( Hrnčiřík, Knéblová)                           


 


6. Smlouvy o přidělení dotací


V letošním roce požádali o dotace z obecního rozpočtu tyto organizace:


- Římskokatolická farnost žádá 20.000,- Kč na ozvučení kostela v Pačlavicích.


- Český svaz včelařů žádá 3000,- Kč na provoz organizace, vzdělávání členů a léky pro             včelstva.


- Hasiči Pačlavice žádají 13.000,- Kč na plastovou nádrž, akumulátor a pláštěnky.


- Hasiči Lhota žádají 20.000,- Kč na nájem za les Kamení, převaděč tepla na roury od krbových kamen a na výměnu laviček v lese Kamení.


- Hasiči Pornice žádají 25.000,- Kč na úpravu okolí budovy Zadrevu a pracovní montérky.


- Sokol Pačlavice žádá 200.000,- Kč na činnost, údržbu hřiště a zakrácení topolů.


- Centrum zdravotně postižených 1.200 Kč. Dotace bude možno vyúčtovat do konce listopadu 2008.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o dotace SDH Pačlavice, SDH Pornice, SDH Lhota, TJ Sokol Pačlavice, Svaz včelařů, Římskokatolická farnost, Centrum pro zdravotně postižené, podle předložených žádostí.


Hlasování: jednohlasně


 


7. Zpráva kontrolního výboru


a) Předseda kontrolního výboru přednesl zprávu o provedené inventarizaci, viz zápis. Byla vyřazena rozhlasová ústředna, autobusová čekárna ve Lhotě, dále z drobných předmětů průtokový ohřívač, koberec a starý psací stroj.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce  bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o průběhu inventarizace.


 


b) Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo s průběhem kontroly plnění stavebních prací v sociálních službách Pačlavice p.o.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole provedené v Sociálních službách Pačlavice p.o.


        


8. Informace starosty


a) Starosta obce informoval občany, že  je zapotřebí vybudovat v obci Pačlavice čistírnu odpadních vod, a proto bylo vyhlášeno výběrové řízení na provedení projektové dokumentace  Kanalizace a ČOV  Pačlavice.


Přišli 3 nabídky.


            - PRINS ing. Josef Kolář              nabídková cena              2.261.000,- Kč          


            - VHK Zlín                                   nabídková cena              2.975.000,- Kč


            - INEX projekt                              nabídková cena              1.666.000,- Kč


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce rozhodlo pořídit projekt Kanalizace a ČOV Pačlavice, Pornice, Lhota a vybralo z předložených nabídek


- PRINS ing. Josef Kolář              nabídková cena              2.261.000,- Kč


- VHK Zlín                                    nabídková cena              2.975.000,- Kč


- INEXprojekt                               nabídková cena              1.666.000,- Kč                      


Jako nejvýhodnější nabídku na projekt Kanalizace a ČOV Pačlavice, Pornice, Lhota firmu INEXprojekt.


Hlasování: jednohlasně


 


b) Dále starosta obce informoval občany,že hospodářku po dobu nemoci zastupuje paní Horáková , úřední dny pondělí a středu  od  7 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.


 


c) Dále informoval občany, že budou přes naše obce  projíždět závodní automobily, které se zúčastní závodu Böttcher rally Vyškov 2008 ve dnech 18. - 19.4


2008.


d) Starosta informoval, že Osíčany – Koválovice pracují na projektu PAČLAVICKÉ  POLDRY / hráze na suché rybníky. Část rozlivu jednoho z poldrů bude zasahovat i na k.ú. Pačlavice.


Pan Machálek se ptá , jestli se u nás nepočítá také s něčím takovým. Velká voda ode Lhoty by nás mohla zatopit. Paní Havelková souhlasí s p. Machálkem.


Starosta informoval, že je nutné v první řadě provést pozemkové úpravy, aby se mohla začít dělat větší protipovodňová opatření.  


 


9. Diskuse


Pan Gottwald, jestli by nešel otevřít kontejner na odpad.


Pracovníci obce informovali, že tento druh kontejneru se otevřít nedá.


Starosta se pokusí zajistit pro obce starší kontejnery, které by byly v obcích stále.


Paní Slováčková navrhuje v Pornicích přes silnici  pro MŠ přechod pro chodce.


Starosta – o přechodu se zatím neuvažuje.


Paní Krejčířová se ptá, kdy bude chodník přes Městečko.


Starosta – s chodníkem se uvažuje, ale až po výstavbě ČOV.


Paní Slováčková  se dotazuje, jestli by se nemohla zpevnit cesta za domy na Kleštěnci. Když je bláto, nedá se vjet do garáží.


Starosta odpověděl, že by se na zpevnění mohl koupit  recyklát.


 


 


             …………………………                                           ………………………………


                        Pavel Čech                                                               ing. Pavel Trávníček


                           starosta                                                                        místostarosta


 


 


ověřovatelé zápisu:


 


 


   …………………………                                         …………………………..


                   ing. Vladimír Keršner                                                           Jiří Soldán   


 


    


 Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice č. 2/08 ze dne 17.3.2008


 


 


Zastupitelstvo obce:


 


 


1.  


   a) schvaluje prodej části parcely č. 1861/1 o výměře cca 56m2 a parcelu č. 19/2 o výměře 46 m2 v k.ú. Pornice, manželům Markovým Pornice č.p.139 za cenu 40,- Kč/m2.


                                                                                                                              


b) schvaluje prodej pozemků: p.č. 1843/3 o výměře 20m2, p.č. 1843/4 o výměře 2m2, p.č. 1843/6 o výměře 11m2, p.č.1843/14 o výměře 111m2 zapsaných na LV č. 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Pačlavice, k.ú. Pornice a p.č. 1020/10 o výměře 198m2, p.č. 1020/14 o výměře 682m2 zapsaných na LV 10001 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Pačlavice,  k.ú. Lhota u Pačlavic. Obec souhlasí s úplatným převodem pozemků pod silnicí III/42810 a III/42813         do vlastnictví Zlínského kraje za cenu ve výši 40,- Kč/m2, kupní cenou ve výši celkem 40.960,- Kč.


 


2. 


   a) schvaluje Sociálním službám Pačlavice p.o. nákup vícemístného vozidla za cenu 165 000,- Kč z investičního fondu zařízení.


 


   b) ukládá Sociálním službám Pačlavice p.o. převést z investičního fondu na účet obce 226.274,- Kč


 


   c) bere na vědomí zprávu o čerpání peněz z investičního fondu Sociální služby Pačlavice p.o. za rok 2007.


 


      d) bere na vědomí rozpočet Sociálních služeb Pačlavice p.o. na rok 2008.     


 


3.  schvaluje studii rekonstrukce kina Pačlavice a zadání zpracování projektové dokumentace.


4.    


      a) schvaluje v souladu s § 47 odstavce 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání pro vypracování územního plánu Pačlavice, v rozsahu přílohy č. 1 tohoto usnesení.


 


      b) bere na vědomí vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, podnětů a připomínek uplatněných při projednání návrhu zadání pro vypracování územního plánu Pačlavice, tak jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení.


 


5.   schvaluje smlouvu výpůjčky celého areálu ZADREVU s SDH Pornice.


 


6.   schvaluje smlouvy o dotace, SDH Pačlavice, SDH Pornice, SDH Lhota, TJ sokol Pačlavice, Svaz včelařů, Římskokatolická farnost, Centrum pro zdravotně postižené, podle předložených žádostí.


 


7.  


      a) bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o průběhu inventarizace.


 


      b) bere na vědomí zprávu o kontrole provedené v Sociálních službách Pačlavice p.o.  


 


8.


      a) rozhodlo pořídit projekt Kanalizace a ČOV Pačlavice, Pornice, Lhota a vybralo    z předložených nabídek


- PRINS ing. Josef Kolář              nabídková cena              2.261.000,- Kč


- VHK Zlín                                    nabídková cena              2.975.000,- Kč


- INEXprojekt                               nabídková cena              1.666.000,- Kč                      


   Jako nejvýhodnější nabídku na projekt Kanalizace a ČOV Pačlavice, Pornice, Lhota firmu INEXprojekt.  


 


      ………………………….                                                       …………………………


              Pavel Čech                                                                        ing. Pavel Trávníček


                 starosta                                                                                 místostarosta         


 


    Ověřovatelé:


 


 


         ..………………………..                                                      ..……………………….


28.03.2008 v 07:19 Hort Petr