FulgurPorčův mlýn


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 1/2008 11.2.2008 v Pornicích
Zasedání zahájil starosta obce v 18.10 hod.
Přítomno je všech 11 členů zastupitelstva - zastupitelstvo je schopné se usnášet.
Návrh na ověřovatele zápisu - p. Karel Novák a p. Stanislav Zdražil
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseni
Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno


Navržený program:  1. Vyhláška o volném pobíhání psů          

 2. Rozpočet na rok 2008     

 3. Rozpočtový výhled             

 4. Prodej obecního pozemku              

 5. Schválení studie odtokových poměrů

 6. Sociální služby Pačlavice, p.o.                 

 7. Odbahnění rybníků v Pornicích    

 8. Vyhodnocení žádostí o pronájmu obecního majetku

 9. Informace kulturního výboru

 10. Informace starosty

 11. Diskuze

 12. Usnesení

 13. Závěr

Starosta stahuje z jednání bod č. 1 - vyhláška není dostatečně zpracována


Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno


 


1. Rozpočet obce na rok 2008   


Předsedkyně finančního výboru seznámila přítomné s rozpočtem na letošní rok.


Celkové příjmy - 8,486 000,- Kč     výdaje 9,124 000,- Kč      financování - 638 000,- Kč


Vypracovaný rozpočet je přílohou tohoto zápisu.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Pačlavice na rok 2008.   


Hlasování: jednohlasně.


 


2. Rozpočtový výhled              


Mgr. Kyasová obeznámila zastupitelstvo i občany s rozpočtovým výhledem obce na rok 2009-2011 - viz příloha


p.Adam se dotázal na výdaje - chodník v Pornicích, parkové úpravy, ČOV


Mgr.Kyasová - jedná se o vybudování chodníku ke hřbitovu v Pornicích, parkové úpravy bývalé zámecké zahrady v Pačlavicích. ČOV bude v Pačlavicích.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Pačlavice na rok 2009 - 2011.


Hlasování: jednohlasně


 


3. Prodej obecního pozemku


p. František Mariánek z Opavy požádal o odprodej p.č. 144 - trvalý travní porost v kú Lhota o výměře 306 m2. Jedná se o mez sousedící s polní cestou, která je majetkem obce. Starosta navrhuje, aby se parcela neprodávala, neboť by se v budoucnu mohl zmenšit průjezd na tuto polní cestu.    


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce zamítá prodej parcely č. 144 v kú Lhota.


Hlasování: jednohlasně


 


4.  Schválení studie odtokových poměrů


Tato studie byla vypracována odborníky a byla hrazena z rozpočtu města Kroměříže. Dává návod k řešení proti záplavám - vysazování lesíků, remízek, prutníků, vytvoření poldrů, konzultace místního zemědělského družstva s OÚ při osevních postupech.


ing. Trávníček - je třeba nejprve provést pozemkové úpravy, neboť obec není vlastníkem pozemků, na kterých má dojít  k těmto změnám.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí studii odtokových poměrů a navrhuje vstoupit v jednání s Pozemkovým fondem o projednání pozemkových úprav.                


Hlasování: jednohlasně


 


5. Sociální služby Pačlavice


a) SS Pačlavice, p.o. žádají o schválení účetní závěrky za rok 2007 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 110.461,53 Kč do rezervního fondu.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Sociální služby Pačlavice za rok 2007 a nařizuje převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 110.461,53 Kč do rezervního fondu.


Hlasování: jednohlasně                         


b) Ředitelka SS Pačlavice oznamuje, že při opravách soc.zařízení pro seniory (schváleno na minulém zasedání zastupitelstva) bylo nutno provést vícepráce (tepelná izolace a výměna dřevěných podlah) a tím došlo k navýšení celkové částky. Ředitelka navrhuje část peněz na tyto vícepráce uhradit z investičního fondu pro rok 2007 a rozpočtu zařízení pro rok 2008.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce ukládá ředitelce Sociálních služeb Pačlavice, p.o. do dalšího zasedání doložit částky čerpané z investičního fondu a z rozpočtu zařízení.


Hlasování: jednohlasně


c) Ředitelka SS Pačlavice žádá o povolení ke koupi elektrického varného kotle do kuchyně. Byla vybrána firma Potravinomont Přerov, finanční úhrada ve výši 146.358,- Kč bude provedena z rozpočtu zařízení.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Sociálním službám Pačlavice, p.o. zakoupení elektrického varného kotle v ceně 146.358,- Kč z rozpočtu zařízení.


Hlasování: jednohlasně


d) Ředitelka SS Pačlavice, p.o. žádá o povolení koupě elektrické polohovací vany RELAX za 257.967,- Kč z rozpočtu zařízení.


Návrh na usnesení:  zastupitelstvo obce schvaluje Sociálním službám Pačlavice, p.o. zakoupení polohovací vany RELAX  v hodnotě 257.967,- Kč z rozpočtu zařízení.


Hlasování: jednohlasně


e) Starosta navrhuje zastupitelstvu, aby kontrolní výbor provedl v SS Pačlavice kontrolu, zda schválené věci byly zakoupeny a řádně vyúčtovány.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru, aby provedl kontrolu v příspěvkové organizaci Sociální služby Pačlavice, zda byly věci schválené zastupitelstvem obce ze dne 11.2.2008 zakoupeny a řádně vyúčtovány.


Hlasování: jednohlasně


 


6. Odbahnění rybníků v Pornicích


Při prohlídce rybníků se správcem toků Lesy ČR a MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí bylo zkonstatováno, že hráz je ve velmi špatném stavu, hrozí protrhnutí a následnému rozlití rybníka do potoka. Po tomto jednání  bylo zadáno odborné firmě vypracování projektu na odbahnění obou rybníků. Cena opravy byla vyčíslena na 13 mil. Kč. Na tuto akci je možnost získání dotace až 90% z celkové částky.     


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje projekt k odbahnění Švábských rybníků a ukládá starostovi zajistit stavební povolení a následně žádat o dotaci na jejich odbahnění.


Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Hrnčiřík).


 


7. Vyhodnocení žádostí o pronájmu obecního majetku


Hodnotící komise předkládá zastupitelstvu návrh k pronájmu budovy čp. 27 „Zadrev“ v Pornicích. Po zhodnocení všech kritérií komise navrhuje výpůjčku nebo pronájem pro organizaci SDH Pornice, a to z těchto důvodů: jedná se o zájmové sdružení naší obce, v areálu je hasičská zbrojnice, ke které musí mít volný přístup.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje výpůjčku celého areálu Zadrev v Pornicích organizaci Sbor dobrovolných hasičů Pornice a ukládá starostovi připravit na příští zasedání smlouvu o výpůjčce ke schválení.


Hlasování: 9 pro, 2 proti (Hrnčiřík, Knéblová)


 


9. Informace kulturního výboru


Předsedkyně kulturního výboru informovala zastupitelstvo a občany o akcích, které plánují v prvním pololetí letošního roku: vydání obecního zpravodaje,  přání jubilantům v rozhlase, vítání občánků, 8.3. se v Pačlavicích budou promítat staré fotografie z Pačlavic, v květnu se uskuteční zájezd pro seniory do přírodního ráje Bystrovany u Olomouce.


 


10. Informace starosty


a) Mgr. Kyasová seznámila zastupitelstvo s rozpočtovou změnou č.3/2007 za prosinec 2007, kterou schválil finanční výbor spolu se starostou obce.


b) MŠ Pornice, p.o. žádá zastupitelstvo o vyjádření k hospodářskému výsledku za rok 2007, který skončil přebytkem ve výši 196,43 Kč.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Pornice za rok 2007 a nařizuje převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 196,43 Kč do rezervního fondu


Hlasování: jednohlasně


c) Starosta žádá zastupitelstvo o schválení pověření k zastupování obce na valných hromadách VAK Kroměříž a.s. do konce tohoto volebního období.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Pačlavice pana Pavla Čecha zastupovat obec dle § 84 odst. 2 písm.g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů na valných hromadách společnosti VaK Kroměříž a.s. do konce volebního období.


Hlasování: jednohlasně


d) starosta seznámil přítomné s akcemi uskutečněnými v loňském roce:


-  nákup sekacího stroje Kubota  za 422 tis.


-  oprava střechy na kulturním zařízení 156 tis.


-  ve Lhotě byl opraven chodník za 99 tis., byla zhotovena nová čekárna za 82 tis. a zakoupeny vývěsní skříňky za 40,5 tis.


-  v MŠ se vyměnila okna a opravila střecha za 851.655,- Kč, akce se uskutečnila za finanční    podpory Zlínského kraje - dotace 340 tis. a půjčka 255 tis.


- po povodních se opravila cesta v Pornicích za 41 tis. Kč a mostek v Pačlavicích za 22 tis.Kč


- byla dokončena 1.etapa územního plánu obce - průzkumy a rozbory za 309 tis., ze Zlínského kraje jsme dostali dotaci ve výši 155,6 tis. Kč


e) tříkrálová sbírka se u nás konala pouze v obci Pačlavice a vybrala se částka 5.127,- Kč.


f) v prosinci 2007 došlo k digitalizaci v obcích Pornice a Lhota. Občané do 30.4.2008 musí na FÚ Kroměříž podat nové přiznání k dani z nemovitostí - tiskopisy jsou k dispozici na obecním úřadě. Kdo bude mít zájem o výpis pozemků, může si je vyžádat v pondělí a ve středu od 13.00 do 16.30 hod. u starosty. 


 


 


11. Diskuze


p. Sklář - bude se čistit potok za jejich domem


starosta - správce toků slíbil vyčištění potoka od vpustí směrem na Prasklice


p. Polášková - v Pačlavicích u čp. 69 je také potok zanesený blátem


starosta - žádost na vyčištění potoka byla podána v loňském roce a letos budeme žádat znovu.


p. Lelková se dotázala, zda se bude opravovat cesta v Pornicích-ulička k čp. 13


starosta - cesta se neopraví, pokud nebude hotova projektová dokumentace na novou kanalizaci a ČOV.


p. Knéblová podala dotaz ohledně kácení lesíku u prameniště vody v Pornicích.


starosta - lesík začali kácet pracovníci VaK Kroměříž, kteří měli povolení MěÚ Morkovice.  Pozemky jsou vedeny jako orná půda a stromy na nich byly vysázeny bez povolení.  Nájemce při vracení původnímu majiteli musí pozemky uvést do původního stavu. Se společností VaK Kroměříž jsme se dohodli, že stávající porost bude ponechán do příštího roku. Mezitím se pokusí myslivecké sdružení domluvit s vlastníky pozemků o jejich pronájmu.


 


Starosta ukončil zasedání v 19.40 hod.


 


 


             …………………………                                           ………………………………


                        Pavel Čech                                                               ing. Pavel Trávníček


                           starosta                                                                        místostarosta


 


ověřovatelé zápisu:

 


   …………………………                                         …………………………..


                       Karel Novák                                                               Stanislav Zdražil            


 


 


 Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice č. 1/08 ze dne 11.2.2008


 


Zastupitelstvo obce: 


1.  schvaluje rozpočet obce Pačlavice na rok 2008                                                                                                                              


 


2.  schvaluje rozpočtový výhled obce Pačlavice na rok 2009 - 2011     


 


3.  zamítá prodej obecního pozemku p.č. 144 v kú Lhota


  


4.  bere na vědomí studii odtokových poměrů a navrhuje vstoupit v jednání s Pozemkovým úřadem o projednání pozemkových úprav


 


5.


a)  schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Sociální služby Pačlavice za rok 2007                                                                                  


     a nařizuje převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 110.461,53 Kč do         rezervního fondu


 


   b)  ukládá ředitelce Sociálních služeb Pačlavice, p.o. do dalšího zasedání doložit částky čerpané z investičního fondu a z rozpočtu zařízení


 


c)  schvaluje Sociálním službám Pačlavice, p.o. zakoupení elektrického varného kotle v ceně  146.358,- Kč z rozpočtu zařízení


 


d)  schvaluje Sociálním službám Pačlavice, p.o. zakoupení polohovací vany RELAX  v hodnotě 257.967,- Kč z rozpočtu zařízení


   


e)  ukládá kontrolnímu výboru, aby provedl kontrolu v příspěvkové organizaci Sociální služby Pačlavice, zda byly věci schválené zastupitelstvem obce ze dne 11.2.2008 zakoupeny a řádně vyúčtovány


 


6.  schvaluje projekt k odbahnění Švábských rybníků a ukládá starostovi zajistit stavební   povolení a následně žádat o dotaci na jejich odbahnění


 


7.  schvaluje  výpůjčku celého areálu Zadrev v Pornicích organizaci Sbor dobrovolných hasičů Pornice a ukládá starostovi připravit na příští zasedání smlouvu o výpůjčce ke schválení


 


8.  bere na vědomí informaci kulturního výboru


 


9.a) bere na vědomí rozpočtou změnu č.3 za prosinec 2007  


 


b)  schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Pornice za rok 2007 a nařizuje převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 196,43 Kč do rezervního fondu


 


c)  pověřuje starostu obce Pačlavice pana Pavla Čecha zastupovat obec dle § 84 odst. 2 písm.g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů na valných hromadách společnosti VaK Kroměříž a.s. do konce volebního období


 


 


    ………………………….                                                       …………………………


              Pavel Čech                                                                        ing. Pavel Trávníček


                 starosta                                                                                 místostarosta         


 


 


Ověřovatelé:


 


 


         ..………………………..                                                      ..……………………….


               Karel Novák                                                                        Stanislav Zdražil

25.02.2008 v 21:01 Hort Petr