Fulgur Battman,spol. s r.o.Fulgur


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 5/07 ze dne 14.12.2007
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 5/07
konaného dne 14.12.2007 v kulturním zařízení Pačlavice
Zasedání zahájil starosta obce v 18.05 hod.
Přítomno je 10 členů zastupitelstva, omluven p.Vincenec pro pozdější příchod.

Zastupitelstvo je usnášení schopné.


Návrh na ověřovatele zápisu -  p. Miroslav Hrnčiřík a p. Jiří Soldán   


Hlasování:  jednohlasně odsouhlaseni


Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť


Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno 


Navržený program:  1. Odpisy Sociálních služeb Pačlavice, p.o.

 2. Vyhláška o odpadech       

 3. Vyhláška o místních poplatcích

 4. Dodatek ke zřizovací listině MŠ Pornice

 5. Rozpočtové provizorium       

 6. Rozpočtové opatření č.2                          

 7. Žádost Sociálních služeb Pačlavice

 8. Žádost o výpůjčce obecního majetku

 9. Informace kulturního výboru

 10. Informace starosty

 11. Diskuze

 12. Usnesení

 13. Závěr

Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno 


1. Odpisy Sociálních služeb Pačlavice, p.o.


Soc.služby žádají o schválení dodatku k odpisovému plánu na letošní rok. Z důvodu provedených investic v letošním roce se odpisy zvyšují o 1.264,- Kč - částku odešle obec Pačlavice do 20.12.2007.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Sociálním službám Pačlavice, p.o. dodatek k odpisovému plánu na rok 2007 ve výši 1.264,- Kč


Hlasování: jednohlasně (10 hlasů pro)


Po tomto hlasování se dostavil poslední člen zastupitelstva - p. František Vincenec.


Na příští rok sestavily Soc.služby Pačlavice odpisový plán ve výši 532.548,- Kč.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Sociálním službám Pačlavice, p.o. odpisový plán na rok 2008 ve výši 532.548,- Kč.


Hlasování: jednohlasně (11 hlasů pro) 


2. Vyhláška                     


Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č.1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pačlavice. Vyhláška určuje způsob třídění odpadu, sběrné nádoby, místo a dobu, pro uložení odpadu.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pačlavice


Hlasování: jednohlasně


3. Vyhláška o místních poplatcích


Finanční výbor předkládá obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místních poplatcích. Obec vybírá následující poplatky: za výherní hrací přístroj, ze psů, za užívání veř. prostranství, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - poplatek za 1 osobu činí 400,- Kč, za 2 osoby 700,- Kč, za 3 osoby 950,- Kč, za 4 osoby 1200,- Kč, za 5 a více osob 1450,- Kč.


p.Pekárek - kolik platí osoba nemající trvalý pobyt v obci.


Mgr.Kyasová - „chalupáři“ platí základní sazbu, tj. 400,- Kč


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místních poplatcích.


Hlasování: jednohlasně 


4.  Dodatek ke zřizovací listině MŠ Pornice


Dodatkem č. 3 se přidává bod e) zřizovací listiny. Dochází zde k vymezení majetkových práv (vyřazení, pronájem majetku apod.).      


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.3 ke zřizovací listině MŠ Pornice, p.o. 


Hlasování: jednohlasně  


5. Rozpočtové provizorium


Finanční výbor předložil zastupitelstvu k projednání výši rozpočtového provizoria na rok 2008. Na období, než se schválí rozpočet (I-II/08), navrhuje částku 800.000,- Kč, z toho 730.000,- Kč na neinvestiční náklady obce (zálohy na plyn, elektřinu, platby za odpad, mzdy a ostatní výdaje nutné k chodu obce) a 70.000,- Kč jako dotaci příspěvkové organizaci MŠ Pornice.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008 v částce 800.000,- Kč                                         


Hlasování: jednohlasně                        


6. Rozpočtové opatření č. 2


Předsedkyně finančního výboru obeznámila zastupitelstvo se změnami, které je nutno zapracovat do rozpočtu - viz příloha.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2


Hlasování: jednohlasně  


7.  Žádost Sociálních služeb Pačlavice


Sociální služby Pačlavice žádají zastupitelstvo o schválení opravy sociálního zařízení pro  I. oddělení a pro personál za zbývající částku převedenou za odpisy - 162.257,- Kč.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje p.o. Sociální služby Pačlavice opravu sociálního zařízení pro I.oddělení a personál v hodnotě 162.257,- Kč


Hlasování: jednohlasně


Soc. služby žádají o schválení dodatku č.2 organizační směrnice č.6 - navýšení ceny za ubytování o 10,- Kč u každé kategorie bydlení a vratky za pobyt mimo zařízení o 10,- Kč u každé kategorie bydlení.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje příspěvkové organizaci Sociální služby Pačlavice dodatek č. 2 k organizační směrnici č. 6 na navýšení ceny za ubytování o 10,- Kč a vratky za pobyt mimo zařízení o 10,- Kč


Hlasování: jednohlasně                                                       


8. Pronájem ob.majetku


SDH Pornice podalo žádost o bezúplatný pronájem celého areálu „Zadrevu“, tj. budova čp.27, přístřešek, pozemky.


Dnes si podal žádost p. Miroslav Štrek, Pornice 50 o pronájem „Zadrevu“ na dobu neurčitou.


Starosta navrhuje, aby žadatelé vypracovaly záměr na využití budovy a stanovuje následující kritéria: ekonomickou výhodnost a využitelnost pro občany a organizace, a do 18.1.2008 14.00 hod. předaly záměr na obec Pačlavice. Dále navrhuje sestavit tříčlennou hodnotící komisi, která záměry zhodnotí a předloží zastupitelstvu ke schválení. p. Hrnčiřík poznamenal, že pokud je budova komerčně využívána, nemůže ji obec pronajmout.


Starosta navrhl do hodnotící komise: p. Vladimíra Keršnera, Olgu Dopitovou, Františka Vincence


p. Hrnčiřík navrhuje za p.Dopitovou slečnu Marii Kneblovou. Starosta zamítá - jedná se o blízkou osobu pana Štreka. Dále byl navržen místo sl. Kneblové pan Hrnčiřík.


p.Novák namítá, že komise by měla být nezávislá a neměl by tam tedy být nikdo z Pornic.


Komise byla schválena ve složení: Vladimír Keršner, Karel Novák, František Vincenec.


p. Štrek - nejsou stanoveny podmínky, za jakých se budova pronajme - společenské organizace jsou právně nespolehlivé a zákon pronájem nedoporučuje


starosta - výpůjčka je možná.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí předložené žádosti a ukládá žadatelům předložit záměr pro využití a provoz ob.budovy čp. 27 v Pornicích „Zadrev“ do 18.1.2008 do 14.00 hod. Schvaluje kritéria pro hodnotící komisi: 1. ekonomická výhodnost pro obec, 2. využitelnost pro občany a organizace. Volí hodnotící komisi předložených záměrů ve složení Vladimír Keršner, Karel Novák, František Vincenec.


Hlasování: jednohlasně 


9. Informace kulturního výboru


Předsedkyně kulturního výboru informovala zastupitelstvo a občany o akcích, které výbor  v letošním roce uskutečnil. Každou poslední středu v měsíci  v 17.00 hod. přejeme rozhlasem  jubilantům, kteří slaví 70., 75., 80., 85., 90. a více let. V březnu se konalo vítání 11 našich občánků, v květnu se v KZ Pačlavice konala oslava dne matek, v červnu se uskutečnilo líčení žen profesionální vizážistkou v Pačlavicích a v Pornicích, v MŠ Pornice se 8 našich dětí loučilo se školkou, v srpnu jsme se zúčastnili diamantové svatby, v říjnu opět proběhlo vítání 8 občánků a poslední akcí letošního roku byla listopadová beseda s důchodci, která měla velkou návštěvnost a kladný ohlas všech přítomných.10. Informace starosty


a) Starosta informoval zastupitelstvo o uzavření smlouvy o pronájmu s Lesy ČR, s.p., Lesní správa Bučovice na pozemek p.č. 462/8 v kú Lhota - výletiště „Kamení“ o výměře 1976 m2  na dobu 5 let za cenu 5,- Kč/1 m2 /1 rok.


b)  fi Finance Zlín, a.s. nabízí odkup akcií České spořitelny, a.s. za 400,- Kč za 1 akcii.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce zamítá prodej akcií ČS a.s.


Hlasování: jednohlasně  


c) Starosta navrhuje, aby kontrolní výbor provedl v lednu r. 2008 v p.o. Sociální služby Pačlavice kontrolu uskutečněných akcí, které byly schváleny zastupitelstvem a provedeny z odpisů r. 2007.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce nařizuje kontrolnímu výboru provedení kontroly v příspěvkové organizaci Sociální služby Pačlavice na hospodaření s investičním fondem, kontrolu provedených akcí a předložení zprávy na příštím zasedání zastupitelstva


Hlasování: jednohlasně 


11. Diskuze


p. Nováková - dala dotaz na zimní údržbu cesty za potokem ve Lhotě - byla rozhrnuta na úzko - dvě auta si nevyhnuly)


starosta - sníh byl mokrý a těžký, rozhrnujeme vlastním traktorem, částečně spolupracujeme s místním družstvem.


p. Soukeník - děkuje kulturnímu výboru za jejich činnost


                    - neslyší hlášení místního rozhlasu


starosta - dle sdělení firmy, která instalovala rozhlas, bude nutné přidat reproduktor


p. Trávníček - má obec vydanou vyhlášku o volně pobíhajících psech, případně bude ji vydávat?


starosta - zatím vyhláška není


p. Pekárková - žáci do MŠ nechodí a přesto musí platit.


starosta - MŠ má vyhlášku podle které se řídí - zjistíme do příštího zasedání


p. Jandík  - navrhuje, aby se v obci zakázal podomní prodej - dochází ke krádežím zejména u starších občanů - co s tím obec udělá


starosta - občany můžeme upozorňovat relací v rozhlasu, aby takovým občanům neotvírali a nevpouštěli je do domů.


p. Kadeřábek - žádá o umístění značky slepá ulice, zákazu vjezdu a závory ve Lhotě na konci cesty v „chaloupkách“.


starosta - závoru umístíme na jaře příštího roku


Na závěr zasedání starosta poděkoval p. Hortovi za očištění pomníku Otty Kříže a vedení webových stránek obce, p. Zemanovičovi za opravu písma na pomníku padlých a pomníku Otty Kříže v Pačlavicích, dále všem dobrovolným hasičům a občanům, kteří pomáhali při odstraňování povodňových škod, kulturnímu výboru za celoroční práci, všem zastupitelům a občanům, kteří se podíleli na chodu obce.


 


 


 


             …………………………                                           ………………………………


                        Pavel Čech                                                               ing. Pavel Trávníček


                           starosta                                                                        místostarosta


  


                  ověřovatelé zápisu:


 


 


   …………………………                                         …………………………..


                   Miroslav Hrnčiřík                                                                Jiří Soldán       


 


 


 


 


Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice


ze dne 14.12.2007


 Zastupitelstvo obce: 


-  schvaluje příspěvkové organizaci Sociální služby Pačlavice dodatek k odpisovému plánu na rok 2007 ve výši 1.264,- Kč a odpisový plán na rok 2008 ve výši 532.548,- Kč 


-  schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru,   přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pačlavice   


-  schvaluje  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místních poplatcích  -  schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině MŠ Pornice-  schvaluje rozpočtové opatření č. 2-  schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008 ve výši 800.000,- Kč a souhlasí, aby  rozpočtové opatření č.3 za prosinec schválil starosta a finanční výbor-  schvaluje p.o. Sociální služby Pačlavice opravu sociálního zařízení uživatelů služeb a personálu I.oddělení v hodnotě do 162.257,- Kč-  schvaluje p.o. Sociální služby Pačlavice dodatek č.2 k organizační směrnici č.6 navýšení  ceny za ubytování o 10,- Kč a vratky za pobyt mimo zařízení o 10,- Kč-  bere na vědomí předložené žádosti a ukládá žadatelům předložit záměr pro využití a provoz


   obecní budovy čp. 27 „Zadrev“ do 18.1.2008 do 14.00 hod.


- schvaluje kritéria pro hodnotící komisi: 1) ekonomická výhodnost pro obec, 2. využitelnost pro občany a organizace.


- volí hodnotící komisi předložených záměrů ve složení Vladimír Keršner, Karel Novák,    František Vincenec.


-  bere na vědomí informaci  kulturního výboru


-  bere na vědomí smlouvu obce s Lesy ČR, s.p., Lesní správa Bučovice o pronájmu parcely č. 462/8 v kú Lhota o výměře 1976 m2 na dobu 5 let za cenu 5,- Kč/1 m2/1 rok


-  zamítá žádost firmy Finance Zlín, a.s. o prodej akcií České spořitelny, a.s.


-  nařizuje kontrolnímu výboru provedení kontroly v p.o. Sociální služby Pačlavice na hospodaření  s investičním fondem, kontrolu provedených akcí a předložení zprávy na příštím zasedání zastupitelstva


 


    ………………………….                                                       …………………………


                  Pavel Čech                                                                     ing. Pavel Trávníček


                    starosta                                                                              místostarosta         


 


Ověřovatelé:


  


           ..………………………..                                                    ..……………………….


               Miroslav Hrnčiřík                                                                     Jiří Soldán  

23.12.2007 v 22:20 Hort Petr