Porčův mlýnL-Stam


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Poplatky za odpad
Obecně závazná vyhláška obce Pačlavice č. 1 /2007
o stanovení systémy shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce PačlaviceZastupitelstvo obce Pačlavice se na svém zasedání dne 14.12.2007 usnesením č. 5/2007 usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku

Čl. 1


Úvodní ustanovení


 


     Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území


obce Pačlavice, včetně nakládání se stavebním odpadem.


 


 


Čl. 2


Třídění komunálního odpadu


 


1)      Komunální odpad se třídí na:


a) tříděný odpad, kterým je papír, sklo bílé a barevné, plast, včetně PET lahví


b) objemný odpad


c) nebezpečné složky komunálního odpadu


d) směsný odpad 


     2)  Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c).


 


 


Čl. 3


Shromažďování tříděného odpadu 


1)      Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 


2)      Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny: Pačlavice – u obchodu se smíšeným zbožím


        - u fotbalového hřiště


                                                                          Pornice    -  u obchodu se smíšeným zbožím


                                                                     Lhota        - u obchodu se smíšeným zbožím 


3)      Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 


a)  papír - barva modrá,  


b)  sklo bílé - barva bílá,


c) sklo barevné - barva zelená,


d) plasty, PET láhve - barva žlutá. 


 


Čl. 4


Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 


1)      Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován čtyřikrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány  na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.


 


 


Čl. 5


Sběr a svoz objemného odpadu 


1)       Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob ( např. koberce, matrace, nábytek …). 


2)       Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.


 


 


Čl. 6


Shromažďování směsného odpadu 


1)      Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou


           a) typizované sběrné nádoby  -  popelnice  -  určené  ke  shromažďování  směsného


                komunálního odpadu,                                     


           b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící                                                                   


                pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 


2)      Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně         umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.


 


 


Čl. 7


Nakládání se stavebním odpadem 


1)        Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. 


2)        Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem. 


3)        Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.


 


 


Čl. 8


Zrušovací ustanovení 


1)      Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.2/1992 a vyhláška 14 / 2001, o nakládání s odpady.


 


 


 


Čl. 9


Účinnost 


2)      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem  1.1.2008 


 


 


 ……………………                                                             ……………………………..


      Pavel Čech                                                                               ing. Pavel Trávníček


         starosta                                                                                       místostarosta

18.12.2007 v 17:20