Fulgur Battman,spol. s r.o.Fulgur


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Vyhláška o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška Obce Pačlavice č. 2/2007 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Pačlavice se na svém zasedání dne 14.12.200 usnesením č. 5/2007 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.


Základní ustanovení 


 


Obec Pačlavice zavádí a vybírá tyto místní poplatky:


a)      poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj


b)      poplatek  ze psů


c)      poplatek za užívání veřejného prostranství


d)     poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a     


            odstraňování komunálních odpadů. 


Výkon správy těchto poplatků provádí Obec Pačlavice, prostřednictvím obecního úřadu (dále jen „správce poplatku“). Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.


 


 


II.


Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 


 


Čl. 1


Ohlašovací povinnost 


1)      Poplatník je povinen ohlásit uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 5 dnů od uvedení do provozu.


2)      Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ a uvést čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.


3)      Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatků jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech do 5 dnů ode dne jejich vzniku. 


 


 


Čl. 2


Vznik a zánik poplatkové povinnosti 


1)      Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.


2)      Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje ukončen.


 


 


Čl. 3


Sazba poplatku 


1)      Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5.000,- Kč za tři měsíce.


2)      V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než tři měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.


 


 


Čl. 4


Splatnost poplatku 


1)       Poplatek je splatný do: 


a)      při povolení provozování přístroje na dobu 3 měsíců do posledního dne měsíce, ve kterém byl provoz zahájen.


b)      Při povolení na dobu 6 měsíců do dvou měsíců po zahájení provozu, ve dvou splátkách, odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.


c)      Při povolení na provozování na kalendářní rok ve čtyřech splátkách, odpovídajících délce provozu vždy v příslušném čtvrtletí, splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí. 


     2)  Poplatek může být zaplacen poplatníkem jednorázově. 


 


III.


Poplatek ze psů


 


Čl. 5


Poplatník 


Poplatek ze psů (dále jen poplatek) platí držitelé psů, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v územním obvodě obce a to ze psů starších tří měsíců.


 


 


Čl. 6


Sazba poplatku 


V obvodu obce činí sazba poplatku ročně: 


a)      za  prvního psa 50,- Kč


b)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč 


 


Čl. 7


Osvobození od poplatku 


1)      Od poplatku jsou osvobozeni držitelé psů, kterými jsou:


a)      osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,                                                                                   


b)      policie ČR a městská policie a držitelé psů, speciálně cvičených k záchranářským účelům, kteří příslušné osvědčení


c)      držitelé, kteří vykonávají funkci mysliveckého hospodáře a pes je lovecky upotřebitelný


 


2)      Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod, pro který osvobození bylo poskytnuto.


 


3)      Požadavek na osvobození nebo snížení poplatku za psa musí držitel psa uplatnit a prokázat důvody (podmínky) zdejšímu obecnímu úřadu do 15. února, nebo do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.


 


 


Čl. 8


Vznik a zánik poplatkové povinnosti 


1)          Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla do konce kalendářního roku, ve výši 1/12 stanovené sazby za každý měsíc, nejméně však 20,- Kč.


2)          Zanikne-li poplatková povinnost během roku, zaniká povinnost placení poplatku uplynutím měsíce, ve kterém tato skutečnost nastala. Poplatník je povinen správci poplatku každou změnu, která má na poplatkovou povinnost vliv, neprodleně oznámit. Při zániku poplatkové povinnosti během roku se zjištěný přeplatek na poplatku vrátí.


 


 


Čl. 9


 Oznamovací povinnost 


1)      Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do držení. Po dovršení stáří psa tří měsíců musí poplatník podat přiznání k poplatku a zaplatit jej podle čl.6 této vyhlášky.


2)      Povinnost oznámit nabytí psa do držení má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost má správci poplatku prokázat.


3)      Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na jeho osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.


 


 


Čl. 10


 Splatnost poplatku 


Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem a to:


a)      nečiní-li poplatek více než 200,- Kč nejpozději do 31. března každého roku


b)      činí-li poplatek více než 200,- Kč ročně, je poplatek splatný ve dvou splátkách, a to první splátka (polovina poplatku) do 31. března a druhá splátka do 31. srpna každého roku


c)      i při vyšší částce než 200,- Kč lze poplatek zaplatit najednou, a to do 31. března každého roku 


 


 


IV.


Poplatek za užívání veřejného prostranství


 


 


Čl. 11


Předmět poplatku 


Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. 


 


Čl. 12


Veřejné prostranství 


Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru (viz zákon o obcích č. 128/2000 Sb. § 34). Veřejným prostranstvím pro potřeby této obecně závazné vyhlášky jsou pozemky v k.ú. Pačlavice p.č. 2081/1, v k.ú. Pornice p.č. 1861/1 a k.ú. Lhota p.č. 1036/1, 1037/1 a 1038/2. 


 


 


Čl. 13


Poplatník 


Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.11. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů společně, odpovídá za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Obec může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.


 


 


Čl. 14


Oznamovací povinnost


 


Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 5 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu jednoho dne při poskytování služeb, stánkovém prodeji apod., je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v tento den a to před začátkem užívání veřejného prostranství.


 


 


Čl. 15


Sazby poplatku činí 


Poplatek činí za každý i započatý m2 a  každý i započatý den užívání: 


a)       za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a zařízení, sloužících pro poskytování prodeje a služeb např. stánků, pultů, kiosků…:


-          za trvalé umístění ročně za každý i započatý m2  100,- 


-          za krátkodobé používání na místě k tomu účelu určeném za každý i započatý m2 a den 1,- Kč   


b)      za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků a jiných podobných atrakcí za každý m2 i započatý den 1,- Kč


c)       za vyhrazení trvalého parkovacího místa za každý i započatý m2 a den 0,50 Kč 


d)      za použití veřejného prostranství na skládky (stavebního materiálu, uhlí, dřeva apod.), které překročily dobu 7 dnů od dodání nebo složení, za každý i započatý m2 a den 1,- Kč.  


  


Čl. 16


Osvobození 


Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají: 


a)      akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného,


b)      akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,


c)      vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené,


d)     dodané uhlí a palivové dříví nebo stavební materiál, nejdéle však na dobu sedmi dnů od dodávky nebo složení,


e)      umístění stavebního zařízení pro výstavbu nebo opravu rodinného domu a uskladnění stavebního materiálu těch stavebníků, kteří nemají možnost toto uskladnění na vlastním pozemku, osvobození končí uplynutím 30 dnů po řádné kolaudaci nebo po uplynutí platnosti stavebního povolení


 


 


Čl. 17


Vznik a zánik poplatkové povinnosti 


Poplatek se platí od prvního dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu.


 


    


Čl. 18


Splatnost poplatku


1)    Poplatky stanovené za každý i započatý m2  a den jsou splatné v hotovosti


a)      při užívání veřejného prostranství  po dobu jednoho dne v den, kdy užívání započalo


b)      při užívání veřejného prostranství více jak jeden den v den, kdy užívání skončilo.   


2)  Poplatky stanovené roční sazbou jsou splatné do 15 dnů ode  dne oznámení zvláštního užívání veřejného prostranství. 


 


 


V.


Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 


 


Čl. 19


Poplatník 


Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí: 


a)      fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatky odvádějí.


b)      fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.


  


Čl. 20


Oznamovací povinnost 


1.     Poplatník podle čl. 19 písm. a) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 10 dnů  ode dne, kdy tato změna nastala. 


2.     Poplatník podle čl. 19 písm. b) této vyhlášky je povinen oznámit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.


 


 


Čl. 21


Sazba poplatku 


1.      Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 19 písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky činí 400,- Kč a je    tvořena:


a)      z částky  150 Kč za kalendářní rok a


b)      z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předchozího roku. Skutečné náklady v roce 2006 činily 405.355,- Kč (Biomas Kroměříž spol. s r.o. 217.078,- Kč, Depoz Zdounky spol. s r.o. 170.578,- Kč, ZOD Haná Ivanovice 17.699,- Kč) a byly při počtu 885 osob rozúčtovány takto:


405.355  :  885 = 458,- Kč na jednoho poplatníka. 


2.      V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.


 


 


Čl. 22


Osvobození a úlevy 


1)      Fyzické osoby uvedené v čl. 19 písm. a), za které je poplatek odváděn společným zástupcem za domácnost nebo vlastníkem nebo správcem za rodinný dům mají poplatek podle čl. 21 písm. a) a b) úměrně snížen tak, že součet společně odvedených poplatků činí: 


            a) za dvě osoby           700 Kč za kalendářní rok 


            b) za tři osoby             950 Kč za kalendářní rok 


            c) za čtyři osoby        1200 Kč za kalendářní rok 


      d) za pět a více osob  1450 Kč za kalendářní rok 


2)      Vznik nároku na úlevu je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na slevu. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik tohoto nároku. 


3)      Podmínkou pro přiznání úlevy je dodržení termínu splatnosti dle čl. 23. 


4)      Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu v sídle ohlašovny - Obecní úřad Pačlavice, Pačlavice 185, 768 34  Pačlavice. 


5)      Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které dlouhodobě žijí mimo ČR, pokud bydliště v cizině doloží čestným prohlášením.


 


 


Čl. 23


Splatnost 


Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31. března každého roku.


  


VI.


Ustanovení společná a závěrečná 


 


Čl. 24 


Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.


 


 


Čl. 25 


Nesplní-li poplatník svoji poplatkovou  povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o úkonu uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit lze poplatek do 10 let od konce kalendářního roku, v němž  poplatková povinnost vznikla.


 


 


Čl. 26 


Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.


  


 


Čl. 27


Zrušovací ustanovení 


Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2005,  vyhláška č. 11/1999 o místních poplatcích a vyhláška č. 9/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.  


 


Čl. 28


Účinnost 


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2008 


 


 


 …………………….                                                               ………………………….


     Pavel Čech                                                                               ing. Pavel Trávníček


        starosta                                                                                       místostarosta


  


Vyvěšeno dne: 14.12.2007

18.12.2007 v 16:53