Fulgur Battman,spol. s r.o.Fulgur


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 4/07
konaného dne 22.10.2007 v obecní budově „Zadrev“ v Pornicích
Zasedání zahájil starosta obce v 18.00 hod.
Přítomno je všech 11 členů zastupitelstva, a toto je schopné usnášet se.


Návrh na ověřovatele zápisu -  p. Marie Kneblová a p. Stanislav Zdražil   


Hlasování:  jednohlasně odsouhlaseni


Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť


Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno


 


Navržený program:  1. Vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR, o.s.

 2. Ustavení povodňové komise

 3. Prodej obecního pozemku

 4. Žádost o dotace SDH Pornice            

 5. Plnění rozpočtu obce k 31.8.2007       

 6. Rozpočtové opatření č.1                          

 7. Žádost Sociálních služeb Pačlavice

 8. Informace kulturního výboru

 9. Informace starosty

 10. Diskuze

 11. Usnesení

 12. Závěr

Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno


 


1. Vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR, o.s.


Starosta navrhuje vstup do SMS ČR, které bojuje za všechny obce proti rozpočtovému určení daní, které je pro menší obce nevýhodné. Výnosnost daní na 1 občana při stávajícím rozpočtovém určení je několikanásobně menší než na občana velkých měst. Tento rozdíl činí až šestinásobek.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje vstup Obce Pačlavice do Sdružení místních samospráv ČR, o.s.


Hlasování: jednohlasně


 


2. Ustavení povodňové komise                   


Byla vytvořena povodňová komise s novými členy v následujícím složení: předseda komise - Pavel Čech - starosta obce, místopředseda komise - ing. Pavel Trávníček - místostarosta obce, členové komise - Jiří Soldán - člen OZ, Miroslav Hrnčiřík - člen OZ, František Vincenec - člen OZ, Šabata Jiří - velitel hasičů Pornice, Zdeněk Navrátil - velitel hasičů Lhota.


Návrh usnesení:  zastupitelstvo obce schvaluje ustavení povodňové komise ve složení: předseda - Pavel Čech, místopředseda - ing. Pavel Trávníček, členové - Jiří Soldán, Miroslav Hrnčiřík, František Vincenec, Jiří Šabata a Zdeněk Navrátil.


Hlasování: jednohlasně


 


3. Prodej obecního pozemku 


Finanční výbor předkládá zastupitelstvu k projednání žádost VaK Kroměříž a.s. o odkup p.č. 400/56 v kú Pornice o výměře 170 m2 za odhadní cenu 1.320,- Kč. Jedná se o prameniště vody u Švábky. VaK zařídil geometrický plán, odhad a sepsání kupní smlouvy.


ing. Trávníček - prameniště je oploceno a užívá ho VaK Kroměříž.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 400/56 v kú Pornice o výměře 170 m2 dle geometrického plánu č. 125-85/2007 za odhadní cenu 1.320,- Kč firmě Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666, 767 01  Kroměříž.


Hlasování: jednohlasně


 


4.  Žádost o dotace SDH Pornice


Finanční výbor předkládá zastupitelstvu žádost SDH Pornice o dotaci ve výši 10.000,- Kč na nákup kalového čerpadla, baterii na PS 12, nářadí, jídelní stoly a opravu stříkačky PS 12. Současně předkládá Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na výše uvedenou částku a použití v roce 2007.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje dotaci pro SDH Pornice ve výši 10.000,- Kč a následně schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pačlavice.


Hlasování: jednohlasně


 


5. Plnění rozpočtu obce k 31.8.2007


Předsedkyně finančního výboru přednesla zastupitelstvu plnění rozpočtu obce k 31.8.2007.  Celkové příjmy byly schváleny ve výši 6,517.000,- Kč, skutečnost činí  5,187.091,15 Kč. Celkové výdaje byly schváleny ve výši  6,747.000,- Kč, skutečnost činí  6,013.411,11 Kč.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění rozpočtu obce k 31.8.2007.                                                                          


Hlasování: jednohlasně                         


 


6. Rozpočtové opatření č. 1 


Předsedkyně finančního výboru obeznámila zastupitelstvo se změnami, které je nutno zapracovat do schváleného rozpočtu - viz příloha.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1


Hlasování: jednohlasně


 


7.  Žádost Sociálních služeb Pačlavice


Předsedkyně fin.výboru seznámila zastupitelstvo se dvěma žádostmi příspěvkové organizace  Sociální služby Pačlavice. První se týká schválení nákupu vícemístného automobilu v ceně do 200.000,- Kč. Auto bude klienty využito při přepravě na kulturní akce, chatu, vyjížďky do okolí apod.


Druhá žádost se týká opravy sociálního zařízení uživatelů  a personálu na II. oddělení v ceně do 203.316,- Kč


Po delší diskuzi zastupitelů dává starosta hlasovat k 1. žádosti - schválení nákupu vícemístného vozidla.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce odkládá žádost příspěvkové organizace Sociální služby Pačlavice na nákup vícemístného vozidla na rok 2008.


Hlasování: 4 pro,  7 proti - Ing. Keršner, Hrnčiřík, Novák, Vincenec, Soldán,  Kneblová,  Mgr. Kyasová


starosta dává hlasovat ke druhé žádosti - oprava sociálního zařízení:


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje příspěvkové organizaci Sociální služby Pačlavice opravu WC uživatelů a personálu na II. oddělení v hodnotě do 203.316,- Kč


Hlasování: 7 pro, 0 proti, 4 se zdrželi - Čech, Ing. Trávníček, Dopitová, Zdražil


 


 


8. Informace kulturního výboru


Předsedkyně kulturního výboru informovala zastupitelstvo a občany o akcích, které výbor  v letošním roce uskutečnil. V jarních měsících se na OÚ konalo vítání 11 našich občánků, v květnu se v KZ Pačlavice slavil den matek,  v červnu se v MŠ Pornice loučili předškoláci s mateřskou školou, každou poslední středu v měsíci v 17.00 hod. přejeme jubilantům.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kulturního výboru.            


Hlasování: jednohlasně


 


9. Informace starosty


9.1. Provoz na cestě v Pornicích ke hřbitovu je značně vysoký, proto se zastupitelstvo rozhodlo vybudovat chodník ze spodní strany obce kolem Šromova mlýna mezi čp. 15 a čp. 131- Dopita Milan a přes část jeho pozemku.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje záměr výstavby chodníku na hřbitov v Pornicích kolem Šromova mlýna, mezi RD čp. 131 a 15


Hlasování: jednohlasně


 


9.2. Starosta informoval zastupitelstvo, že v letních měsících byla v MŠ Pornice provedena výměna střešní krytiny a výměna oken. Akce byla uskutečněna za finanční pomoci Zlínského kraje, který nám zaslal dotaci ve výši 340.000,- Kč a bezúročnou půjčku ve výši 255.000,- Kč, zbývající částku  511.655,- Kč hradila obec z vlastního rozpočtu.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o uskutečněné výměně střešní krytiny a výměně oken na budově MŠ Pornice.


Hlasování: jednohlasně


 


9.3. Finanční komise navrhuje zaslat okolním obcím dohodu o splátkách neinvestičních nákladů na žáka v MŠ Pornice, kde požadujeme za každého předškoláka částku 5.000,- Kč na školní rok.  Skutečné náklady činí 7.600,- Kč na žáka.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o výši úhrad neinvestičních nákladů MŠ Pornice od okolních obcí v částce 5.000,- Kč na jednoho předškoláka za školní rok.


Hlasování: jednohlasně


 


9.4. Při jednání starostů obcí postižených povodní s povodňovou  komisí v Kroměříži nám byla navrženo vypracovat studii odtokových poměrů. Tato studie byla zadána Městem Kroměříž a momentálně se na ní pracuje.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce bere na vědomí zpracování studie odtokových poměrů zadanou Městem Kroměříž pro kú Pačlavice,  Pornice a Lhota.


Hlasování: jednohlasně


 


9.5. V letošním roce obec neupravovala poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Za loňský rok náklady převýšily příjmy téměř o trojnásobek. V příštím roce je nutné zvýšit tyto poplatky a zapracovat je do obecně závazné vyhlášky. Starosta navrhuje, aby finanční výbor do konce měsíce listopadu 2007 zpracoval vyhlášku o místních poplatcích.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru vypracovat navýšení poplatků za odpad a následně zpracovat vyhlášku o místních poplatcích do konce listopadu 2007


Hlasování: jednohlasně


 


9.6. Od září letošního roku provádí Katastrální pracoviště Kroměříž revizi údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu v kú Lhota, Pornice a Pačlavice. Ve Lhotě bylo zjištěno, že prameniště Zdravé vody není zapsáno v katastru. Obec zajistí zaměření prameniště a na jeho základě vklad věcného břemena, protože obec není majitelem pozemku.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit zápis věcného břemene na prameniště Zdravá voda v kú Lhota.


Hlasování: jednohlasně


 


9.7. Starosta informuje, že již měsíc funguje pro občany nová služba, a to rozvoz obědů ze Sociálních služeb Pačlavice - v pracovní dny. Pokud bude mít někdo další zájem, může se přihlásit na OÚ.


 


10. Diskuze


p. Hanák - památník obětem 1. sv.války v Pornicích je ve špatném stavu.


starosta - opravu budeme řešit v příštím roce


p. Klapil - žádá o odstranění keřů a náletu z pozemku vedle jeho domu čp. 124.


starosta - zjistíme majitele pozemku, pokud bude obecní, provedeme odstranění náletu.


p. Adam - zkonstatoval, že pro Pornice se udělalo málo.


p. Dopita - lávka pro pěší přes potok je v havarijním stavu.


starosta - po zapůjčení centrály bude oprava provedena


p. Pfeifer - žádá o snížení hlasitosti místního rozhlasu před jeho domem čp. 7


starosta - při opravě rozhlasu v letošním roce se problém bude řešit.


 


 


 


 


 


             …………………………                                           ………………………………


                        Pavel Čech                                                               ing. Pavel Trávníček


                           starosta                                                                        místostarosta


 


ověřovatelé zápisu:


 


 


   …………………………                                         …………………………..


                   Marie Kneblová                                                            Stanislav Zdražil


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice


ze dne 22.10.2007


 


 


Zastupitelstvo obce schvaluje:


 


-  vstup obce Pačlavice do Sdružení místních samospráv ČR, o.s.                                                


 


-  ustavení povodňové komise ve složení:


    předseda  -  Pavel Čech


    místopředseda  -  ing. Pavel Trávníček


    členové  -  Jiří Soldán, Miroslav Hrnčiřík, Jiří Šabata, František Vincenec, Zdeněk Navrátil                                                              


 


-  prodej pozemku p.č. 400/56 v kú Pornice o výměře 170 m2 dle geometrického plánu č.


125-85/2007 za odhadní cenu 1.320,- Kč firmě Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.                                                                         Kotojedská 3666, 767 01  Kroměříž


  


-  dotaci pro SDH Pornice ve výši 10.000,- Kč na rok 2007 a následně schvaluje Smlouvu  o                              poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pačlavice


 


-  rozpočtové opatření č. 1 - viz. příloha


 


-  příspěvkové organizaci Sociální služby Pačlavice opravu WC uživatelů služeb a personálu


   na II. oddělení v hodnotě do 203.316,- Kč


 


-  záměr výstavby chodníku na hřbitov v Pornicích kolem Šromova mlýna, mezi RD čp. 131 a                                      


   čp. 15


 


-  dohodu o výši úhrad neinvestičních nákladů MŠ Pornice od okolních obcí v částce 5.000,-      Kč na jednoho předškoláka za školní rok


 


 


 


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 


-  plnění rozpočtu obce k 31.8.2007


 


-  zprávu o činnosti kulturního výboru 


 


-  zpracování studie odtokových poměrů, zadanou Městem Kroměříž pro kú Pačlavice,                


   Pornice a Lhota


 


-  informaci starosty o uskutečněné výměně střešní krytiny a výměně oken na budově MŠ


   Pornice. Akce byla hrazena z 60% vlastními prostředky a ze 40% dotací Zlínského kraje.


 


 


 


 


 


 


Zastupitelstvo obce odkládá:


 


-  žádost příspěvkové organizace Sociální služby Pačlavice na nákup vícemístného vozidla na                 


   rok 2008


 


 


Zastupitelstvo obce ukládá:


 


-  finančnímu výboru vypracovat navýšení poplatků za odpad a následně zpracovat novou          


   vyhlášku o místních poplatcích do konce listopadu 2007


 


-  starostovi obce zajistit věcné břemeno na prameniště Zdravá voda v k.ú. Lhota


 


 


 


 


 


    ………………………….                                                       …………………………


                  Pavel Čech                                                                     ing. Pavel Trávníček


                    starosta                                                                              místostarosta         


 


 


Ověřovatelé:


 


 


           ..………………………..                                                    ..……………………….


               Marie Kneblová                                                                   Stanislav Zdražil

07.11.2007 v 15:26 Hort Petr