Porčův mlýnL-Stam


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 3/07 ze dne 16.7.2007
Zasedání zahájil starosta obce v 19.03 hod.
Přítomno je 9 členů zastupitelstva, a toto je schopné usnášet se.
Návrh na ověřovatele zápisu - p. František Vincenec a p. Olga Dopitová
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseni
Návrh starosty, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť
Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno


Navržený program:  1. Prodej obecního pozemku           

 2. Prodej obecního majetku                

 3. Pronájem obecního pozemku              

 4. Pronájem místnosti v obecní budově

 5. Odkoupení pozemku                      

 6. Ceník služeb a poplatků OÚ Pačlavice                   

 7. Dodatek č. 3 ke Statutu účelového Sociálního fondu obce Pačlavice

 8. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sociálních služeb Pačlavice, p.o.

 9. Převod účetních odpisů z rozpočtu obce pro Sociální služby Pačlavice, p.o.

 10. Žádost Sociálních služeb Pačlavice, p.o. o zakoupení konvektomatu

 11. Diskuze

 12. Usnesení

 13. Závěr

Hlasování: jednohlasně odsouhlasen


 


1. Prodej obecního pozemku     


a) Obec nabízí k prodeji spojený rodinný dům čp. 51 a č.e.125 v Pačlavicích případným zájemcům o výstavbu. Parcely byly geodetem rozděleny na „spodní“ se stávajícím RD st.p.č. 75/1 - 288 m2, st.p.č. 75/3 - 203 m2 a zahradou p.č. 76/1 - 1015 m2 a „horní“ pozemek p.č. 78/3 o výměře 1230 m2.


Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej RD čp. 51 o výměře 288 m2 a RD č.e. 125 na stavební parcele č. 75/3 o výměře 203 m2 a parcelu č. 76/1 (zahrada) o výměře 1015 m2 v kú Pačlavice za cenu 160 000,- Kč a schvaluje prodej parcely č. 78/3 o výměře 1230 m2 v kú Pačlavice za cenu 200 000,- Kč.


Hlasování: jednohlasně


 


b) Paní Marie Pohořská, bytem Hlinsko v Čechách žádá o koupi části obecní parcely č. 1865/1 v kú Pornice o výměře 58 m2 - za domem čp. 15, kterého je spolumajitelkou.


Starosta: Parcela sousedí se hřbitovem a obec zamýšlí v dalších letech vybudovat v těchto místech chodník přístupný zevnitř obce, aby občané nemuseli chodit po silnici. Proto dávám návrh, aby se parcela neprodávala, z důvodu možného budování chodníku ke hřbitovu.


Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce zamítá prodej části parcely č. 1865/1 v kú Pornice z důvodu možného budování chodníku ke hřbitovu.


 


 


 


 


2. Prodej obecního majetku                      


Z řad občanů je zájem o starou dlažbu 30x30 cm, která zůstává z předláždění části chodníku ve Lhotě u zastávky - jedná se o cca 300 ks. S návrhem starosty 3,- Kč za kus souhlasili všichni.               


Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje prodej chodníkové dlažby za 3,- Kč za kus


Hlasování: jednohlasně


 


3. Pronájem obecního pozemku             


Manželé Sabolovi, Pornice čp. 62 žádají o pronájem p.č. 1867/1 v kú Pornice o výměře 156 m2. Jedná se o zatravněný pozemek před jejich domem, na kterém mají vysázené okrasné keře. Cena za pronájem dle platného ceníku je 1,- Kč / rok / 1 m2.


Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p.č. 1867/1 v kú Pornice o výměře 156 m2 manželům Sabolovým, Pornice čp. 62 za 1,- Kč / m2/ rok.


Hlasování: jednohlasně


 


4.  Pronájem místnosti v obecní budově


Obec Pačlavice zveřejnila záměr pronájmu spodní místnosti v obecní budově čp. 5 v Pačlavicích - bývalá škola. Slečna Zdeňka Výskalová, Pornice 101 si zažádala o pronájem této místnosti za účelem provozování kadeřnictví. Provozovna bude povolena s tím, že žadatelka si provedete veškeré udržovací práce na vlastní náklady  a zřídí si vlastní odpočet elektřiny. Nájem bude činit 1,- za rok s výpovědní lhůtou 5 měsíců.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje pronájem místnosti v obecní budově čp. 5 v Pačlavicích - bývalá škola slečně Zdeňce Výskalové, Pornice čp. 101 za cenu 1,- Kč/rok na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 5 měsíců.


Hlasování: jednohlasně


 


5. Odkoupení pozemku             


Z důvodu výše zmiňovaného vybudování chodníku ke hřbitovu v Pornicích je obec nucena odkoupit část parcely č. 40/1 v kú Pornice o výměře cca 300 m2 od p. Milana Dopity, Pornice čp. 131.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje odkup části parcely č. 40/1 v kú Pornice o výměře cca 300 m2 za cenu 13,- Kč / 1 m2.                      


Hlasování: jednohlasně                         


 


6. Ceník služeb a poplatků OÚ Pačlavice 


Stávající ceník se doplňuje o pronájem multikáry a traktoru, mění se poplatek za pronájem kulturního zařízení. Úplné znění „Ceníku“ je přílohou tohoto zápisu.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Ceník služeb, poplatků za prodej, pronájem, půjčovné strojů a zařízení Obecního úřadu v Pačlavicích.


Hlasování: jednohlasně


 


7.  Dodatek č. 3 ke Statutu účelového Sociálního fondu obce Pačlavice


Mění se čl. 5 bod 1 - příspěvek na stravování


V průběhu tohoto bodu přišel člen zastupitelstva ing. Vladimír Keršner, který se již zúčastnil hlasování


Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 3 ke Statutu účelového Sociální fondu obce Pačlavice.                      


Hlasování: jednohlasně


 


 


8. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sociálních služeb Pačlavice, příspěvkové organizace


od 1.ledna 2007 je v účinnosti nový zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb., proto je nutné opravit zřizovací listinu o tento zákon, a to v čl. II - vymezení hlavního účelu, v čl. III - předmět činnosti. Čl. IX bod č.4 a  č.5 se opravuje dle účetního hlediska, kdy technické zhodnocení majetku je do 40.000,- Kč včetně DPH.


Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke Zřizovací listině Sociálních služeb Pačlavice, příspěvkové organizace.


Hlasování: jednohlasně


 


9. Převod účetních odpisů z rozpočtu obce příspěvkové organizaci Sociální služby Pačlavice


Podle odpisového plánu Sociálních služeb Pačlavice činí odpisy pro letošní rok 548 011,- Kč.                         


Tyto odpisy tvoří investiční fond příspěvkové organizace. Fond bude použit na opravy a údržbu nemovitého majetku (budov), které jsou ve vlastnictví obce a na nákup investičního majetku. Částka bude převedena v celkové výši do 25.7.2007 z položky 8115 - přebytek hospodaření uplynulých let.


Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje převod účetních odpisů v částce 548 011,- Kč do investičního fondu Sociálních služeb Pačlavice, p.o. z položky 8115 - přebytek hospodaření uplynulých let, do 25.7.2007.


Hlasování: jednohlasně


 


10. Žádost příspěvkové organizace Sociální služby Pačlavice o zakoupení konvektomatu


Ředitelka SSP, p.o. žádá zastupitelstvo obce o souhlas s nákupem konvektomatu do kuchyně, z důvodu  poruchy stávajícího zařízení, které je již neopravitelné. Po provedeném průzkumu trhu dává k výběru dvě firmy. Zastupitelstvo vybralo firmu Potravinomont Přerov, která nabízí větší kapacitu a nižší pořizovací cenu.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje příspěvkové organizaci Sociální služby Pačlavice zakoupení konvektomatu v hodnotě 160 640,- Kč od firmy Potravinomont Přerov. Cena je bez dopravy a montáže.


Hlasování: jednohlasně


 


11. Diskuze


p. Adamčík se vyjádřil k přívalovým deštím, které nás postihly před necelým měsícem. Upozorňuje, že spád chodníku je obrácen k domům a případná voda jim zatéká dovnitř. Družstvo by mělo změnit osevní plán, vyčistit by se měly vpusti a kanalizace.


starosta - VaK Kroměříž čistily kanalizaci hned na druhý den, Povodí vyčistilo část potoka u „Churého“ - budeme dále jednat o pročištění celého potoka v Pačlavicích


 Ve středu se na MěÚ v Kroměříži koná schůzka povodňové komise se starosty postižených obcí a představiteli družstev - výsledek jednání sdělím na dalším zasedání.


p. Adamčík - sortiment zboží v prodejně Jednoty je malý, dokonce chybí základní potraviny.


p. starosta - obě prodavačky jsou nové, budu požadovat vyjádření Jednoty Kroměříž.


 


 


             …………………………                                           ………………………………


                        Pavel Čech                                                               ing. Pavel Trávníček


                           starosta                                                                        místostarosta


 


ověřovatelé zápisu:


 


   …………………………                                         …………………………..


                   František Vincenec                                                            Olga Dopitová    


Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice


ze dne 16.7.2007


 


 


Zastupitelstvo obce zamítá:


-  prodej části parcely č. 1865/1 v kú Pornice z důvodu možného budování chodníku ke   hřbitovu


 


Zastupitelstvo obce schvaluje:


-  prodej RD čp. 51 na stavební parcele č. 75/1 o výměře 288 m2 a RD čp. 125 na stavební parcele č. 75/3 o výměře 203 m2 a parcelu č. 76/1 (zahrada) o výměře 1015 m2 v kú Pačlavice za cenu 160.000,- Kč


 


-  prodej parcely č. 78/3 o výměře 1230 m2 v kú Pačlavice za cenu 200.000,- Kč


 


-  prodej chodníkové dlažby za 3,- Kč za kus


 


-  pronájem obecního pozemku p.č. 1867/1 v kú Pornice o výměře 156 m2 manželům Sabolovým, Pornice čp. 62,  za 1,- Kč /1m2 / rok


 


-  schvaluje pronájem spodní místnosti v obecní budově čp. 5 v Pačlavicích - bývalá škola - slečně Zdeňce Výskalové, Pornice 101 za cenu 1,- Kč za rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou pět měsíců


 


-  schvaluje odkup části parcely č. 40/1 v kú Pornice o výměře cca 300 m2 za cenu 13,- Kč/m2


 


-  schvaluje Ceník služeb, poplatků za prodej, pronájem, půjčovné strojů a zařízení Obecního úřadu Pačlavice


 


-  schvaluje dodatek č. 3 ke Statutu účelového Sociálního fondu obce Pačlavice


 


- schvaluje dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sociálních služeb Pačlavice, příspěvkové organizace


 


- schvaluje převod účetních odpisů v částce 548.011,- Kč do investičního fondu příspěvkové organizace Sociální služby Pačlavice z položky 8115 - přebytek hospodaření - do 25.7.2007


 


-  schvaluje příspěvkové organizaci Sociální služby Pačlavice Zakoupení konvektomatu v hodnotě 160.640,- Kč od firmy Potravinomont Přerov. Cena je bez dopravy a montáže.


 


 


 


         ………………………….                                                    …………………………


                  Pavel Čech                                                                     ing. Pavel Trávníček


                    starosta                                                                              místostarosta         


 


Ověřovatelé:


 


           ..………………………..                                                    ..……………………….


               František Vincenec                                                              Olga Dopitová

03.08.2007 v 12:33