PC NetFulgur Battman,spol. s r.o.


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice č. 2/07 dne 16.4.2007
Zasedání zahájil starosta obce v 19.05 hod.
Přítomno je všech 11 členů zastupitelstva a toto je schopné usnášet se.
Jako host se dnešního zasedání zúčastnil ing. Horák z firmy INEX.


Návrh na ověřovatele zápisu -  Mgr.Jitka Kyasová a p. Karel  Novák       


Hlasování:  jednohlasně odsouhlaseni


 


Diskuze bude vedena ke každému bodu jednání zvlášť


Hlasování: jednohlasně odsouhlaseno


 


Navržený program:  1. Informace k územnímu plánu obce  

 2. Schválení závěrečného účtu obce         

 3. Pronájem obecního pozemku              

 4. Pronájem rybníku v Pornicích      

 5. Prodej obecního majetku            

 6. Schválení smluv o poskytnutí dotací  z rozpočtu obce

 7. Nákup travní sekačky

 8. Čistírna odpadních vod

 9. Diskuze

 10. Usnesení

 11. Závěr

Hlasování: jednohlasně odsouhlasen


 


1. Informace k územnímu plánu obce     


Ing. Horák, projektant z firmy INEX, seznámil přítomné se základními informacemi a cíly územního plánu – návrh rozvoje obce s výhledy ( plochy pro bydlení, podnikání, zem.činnost, služby, sport, rekreaci). V I.etapě se provedou fyzické prohlídky po terénu - doba ukončení asi 31.7.2007  Vypracovaný návrh bude veřejně projednáván a poté schválen zastupitelstvem.


p. Machálek -  mohou se občané k úz.plánu vyjádřit?


ing.Horák –  návrh se veřejně projednává, bude vyvěšen 30 dní na úř.desce a občané se mohou k němu vyjádřit. Časový harmonogram bude zveřejněn na úřední desce a internetu.


Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ing. Horáka z firmy INEX na zpracování územního plánu.


Hlasování: jednohlasně


 


2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2006


Mgr. Kyasová přednesla Závěrečný účet obce, rozčleněného do částí:


1. plnění rozpočtu obce – příjmy 14,057.258,32 Kč, výdaje 12,190.530,70 Kč, financování    1,866.728, Kč


2. fondy obce – sociální fond určený pro zaměstnance obce – zůstatek 24.545,- Kč


3. hospodaření příspěvkových organizací obce – MŠ Pornice a Sociální služby Pačlavice skončilo ziskem


4. použití dotací poskytnutých obci  - vrácení části dotace za volby 86.226,80 Kč


5. zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce – nebyly zjištěny chyby a nedostatky


Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na úřední desce a tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu.


Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2006 bez výhrad


Hlasování: jednohlasně


 


3. Pronájem obecního pozemku             


Manželé Zdražilovi, Pačlavice čp. 200 požádali o pronájem p.č. 12/2 v kú Pačlavice o výměře 475 m2. Jedná se o zatravněný pozemek za jejich domkem, který hodlají využít na záhonek. Cena za pronájem dle platného ceníku je 1,- Kč / rok / 1 m2.


Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku p.č. 12/2 v kú Pačlavice o výměře 475 m2 manželům Zdražilovým, Pačlavice čp. 200 na dobu 5 let za cenu 475 Kč za rok.


Hlasování: 10 pro - 1 se zdržel (Zdražil)


 


4.  Pronájem rybníku


Moravský rybářský svaz Němčice nad Hanou požádal o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem rybníku „Švábka“ v kú Pornice. Nájemní smlouva bude sepsána na 4 roky s tím, že nájem se zvýší z dosavadních 2.500,- Kč na 7.000,- Kč za  rok.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje pronájem rybníků parcela č. 351/1, p.č. 352/2, p.č. 353 a přilehlou parcelu č. 312/4 v kú Pornice na 4 roky za  cenu 7.000,- Kč/rok.


Hlasování: jednohlasně


 


5. Prodej obecního majetku            


Jedná se o nepotřebný a nevyužitelný majetek obce – trafo svářečka i.č. 11/538 -  nutná oprava  a vlečka i.č. 9/180 o váze 1500 kg.


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje prodej trafo svářečky i.č. 11/538 za cenu 300,- Kč a prodej vlečky i.č. 9/180 za šrotovou cenu.


Hlasování: jednohlasně                         


 


6. Schválení smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu obce 


Dotace byly schváleny v rozpočtu obce na rok 2007 na zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.2.2007. Nyní se schvalují smlouvy pro organizace


Návrh na usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o poskytnutí dotace pro:


- Český svaz včelařů Pačlavice dotace ve výši 2.500,- na léky


- Římskokatolickou farnost Pačlavice dotace ve výši 20 000,- Kč na nátěr střechy kostela v Pačlavicích


- TJ SOKOL Pačlavice dotace ve výši 12 000,- Kč na oplocení hřiště,  60 000,- Kč na vybavení hřiště (branky, sítě, apod.) a 28 000,- Kč na činnost organizace        


- TJ SOKOL Pornice dotace ve výši 10 000,- Kč na nákup stav. materiálu na dokončení oplocení sokolské zahrady


- SDH Lhota dotace ve výši 10 000,- Kč poplatek Lesní správě Bučovice za vynětí z půdního fondu,  6 000,- Kč nájem pro LS Bučovice a 4 000,- Kč na činnost organizace. Dotace bude předána v hotovosti starostovi SDH Lhota.


- Centrum pro zdravotně postižené Zl. kraje dotace ve výši 1 200,- Kč na činnost centra                                                               


Hlasování: jednohlasně


 


7.  Nákup sekačky


Zastupitelé se zúčastnili předváděcích akcí a vybírají ze sekaček zn.:


Club Kadet   s košem za 125 000,- Kč


John Deer     s košem za 110 000,- Kč                


STIGA bez koše s mulčovací hlavicí za 259 000,- Kč


Kubota G21 LD                                 za 416 500,- Kč – malotraktor z kategorie kom.techniky


NEW Holland náhon na 4 kola           za 666 400,- Kč – univerzální traktor


p. Soukeník – zastupitelé by se neměli ukvapovat s nákupem


ing. Trávníček – obec nemůže kupovat zahradní techniku - hobby, která není výkonná, ale profesionální stroje                                                                                                    


p. Hrnčiřík – stroje za 100 tis. na obec nepatří – mají výdrž pouze 2 roky. Např. zn.Kubota má životnost 10 tis. motohodin, možnost přejezdu po vlastní ose


Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup sekačky značky Kubota G21 LD za cenu 416 500,- Kč


Hlasování: 10 pro – 1 se zdržel (Čech)


V rozpočtu obce máme vyčleněno na nákup sekačky pouze 180 tis. Kč. Zbývající doplatek lze řešit leasingem nebo platbou hotově – z pol. 8115 přebytek hospodaření obce za rok 2006.


Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje řešit nákup sekačky platbou v hotovosti z rozpočtu obce


Hlasování: 9 pro – 1 proti (Vincenec) – 1 se zdržel (ing.Trávníček)


 


8. Čistírna odpadních vod


Starosta seznámil občany se studií mikroregionu Morkovsko „Technicko-ekonomické posouzení odkanalizování a čištění odpadních vod“.


Zastupitelstvo obce bere na vědomí studii Technicko-ekonomické posouzení odkanalizování a čištění odpadních vod v mikroregionu Morkovsko


Hlasování: jednohlasně


Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi prosazovat na zasedání mikroregionu  v lokalitě A variantu č. 2 společná ČOV pro Pačlavice (Lhota, Pornice) a Prasklice s využitím jednotné kanalizace.


Hlasování: 9 pro – 2 se zdrželi (ing.Keršner, Zdražil)


 


9. Diskuze


p. Soukeník požádal o podrobnější výklad výdajů za ordinaci lékaře – odpověděl p. Novák                                   


p. Machálek se zasazuje o větší finanční podporu včelařů


p. Soukeník – jednatel ČSV Pačlavice děkuje za dotaci, částka je nyní pro svaz dostačující.


Ing. Soukeník se ptá, kde si mohou menší děti (neregistrovaní hráči) zahrát fotbal


Ing.Trávníček – hřiště bude otevřeno asi příští rok, nyní mohou jezdit děti na hřiště do Prasklic, případně si mohou zahrát na tenisovém hřišti


p. Vincenec - ve Lhotě využívá mládež hřiště, jehož terén je nerovný. Hřiště je sice menší, ale je vhodný na kopanou, v budoucnu se dá část využít jako tenisový kurt. Je nutná úprava – zjistit dotace.


Starosta – v letošním roce jsou dotační tituly již vyhlášené, ale vezmeme v úvahu do dalších období.


 


 


 …………………………                                       ………………………………


         Pavel Čech                                                         ing. Pavel Trávníček


           starosta                                                                      místostarosta


 


ověřovatelé zápisu:


 


 


 …………………………                                           …………………………..


     Mgr. Jitka Kyasová                                                             Karel Novák     


Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice


ze dne 16.4.2007


 


 


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


-  zprávu ing. Horáka z firmy INEX na zpracování územního plánu


- studii „Technicko-ekonomické posouzení odkanalizování a čištění odpadních vod“ v mikroregionu Morkovsko


 


 


Zastupitelstvo obce schvaluje:


-  závěrečný účet obce Pačlavice za rok 2006 bez výhrad


-  pronájem obecního pozemku parcela č. 12/2 v kú Pačlavice o výměře 475 m2 manželům   Zdražilovým, Pačlavice čp. 200 na dobu 5 let za 475,- Kč / rok


-  pronájem rybníků parcela č. 351/1, p.č. 352/2, p.č. 353 a přilehlá p.č. 312/4 v kú Pornice na 4 roky za cenu 7.000,- Kč / rok


-  prodej trafo svářečky i.č. 11/538 za vyvolávací cenu 300,- Kč


-  prodej vlečky i.č. 9/180 za šrotovou cenu


-  smlouvy o poskytnutí dotace pro organizace:


    Český svaz včelařů Pačlavice     dotace  2.500,- Kč na léky


    Římskokatolická farnost Pačlavice       20.000,- Kč na nátěr střechy kostela v Pačlavicích


    TJ SOKOL Pačlavice                            12.000,- Kč na oplocení hřiště


                                                                   60.000,- Kč na vybavení hřiště (branky,sítě,apod.)                              


    TJ SOKOL Pornice                              10.000,- Kč na dokončení oplocení sokolské zahrady


    SDH Lhota                                           10.000,- Kč popl.Lesní správě Bučovice za vynětí z  


                                                                                     půdního fondu


                                                                    6.000,- Kč za nájem LS Bučovice 


                                                                    4.000,- Kč na činnost organizace


                                                 Tato dotace bude předána v hotovosti starostovi SDH Lhota


    Centrum pro zdravotně postižené Zl.kraje 1.200,- Kč na činnost centra


-  nákup sekačky značky Kubota G 21 LD za cenu 416.500,- Kč


-  řešit nákup sekačky platbou v hotovosti z rozpočtu obce


 


 


Zastupitelstvo obce ukládá:         


starostovi obce prosazovat při jednání mikroregionu Morkovsko v lokalitě A variantu č.2 Společná ČOV pro Pačlavice ( Pornice, Lhota) a Prasklice s využitím jednotné kanalizace


 


 


 


 


       ……………………………….                                      ………………………………


                  Pavel Čech                                                                      ing. Pavel Trávníček


                    starosta                                                                                 místostarosta      


 


Ověřovatelé:


 


 


        ……………………………..                                         ……………………………….


               Mgr. Jitka Kyasová                                                              Karel Novák

23.04.2007 v 18:17 Hort Petr