Fulgur Battman,spol. s r.o.Fulgur


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice dne 22.2.2007
Zasedání zahájil v 19.10 hod. starosta obce.
Zkonstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, p. Novák – omluven a zastupitelstvo je schopné se usnášet.
Za ověřovatele zápisu navrhl p. Jiřího Soldána a p. Miroslava Hrnčiříka
- odsouhlaseno jednohlasně
Diskuze ke každému bodu jednání bude vedena zvlášť
- jednohlasně odsouhlasenNavržený program:  1. Rozpočtová změna č.4 za rok 2006

 2. Ustavení kulturního výboru              

 3. Volba předsedy a členů kulturního výboru

 4. Odměna předsedy kulturního výboru

 5. Schválení rozpočtu obce na rok 2007

 6. Schválení rozpočtového výhledu obce na r. 2007-2008

 7. Rozdělení hospodářského výsledku p.o. Sociální služby Pačlavice

 8. Rozdělení hospodářského výsledku p.o. Mateřská škola Pornice

 9. Územní plán obce

 10. Povolení ke kácení stromu

 11. Výkup domu čp. 51 v Pačlavicích

 12. Diskuze

 13. Usnesení

 14. Závěr

-  odsouhlasen jednohlasně


 


1. Rozpočtová změna č. 4 za rok 2006 


Viz příloha


-  zastupitelstvo bere zprávu na vědomí


 


2. Ustanovení kulturního výboru


-  jednohlasně schválen


 


3. Volba předsedy a členů kulturního výboru


Předseda - p. Olga Dopitová


členové - p. Bronislava Navrátilová, Martina Dopitová, Vlastimila Polášková, Pavlína  Staňková, Hana Michová


-  jednohlasně odsouhlaseni


 


4.  Schválení odměny předsedy kulturní komise


předsedkyně výboru – 1.140,- Kč měsíčně,  s platností od 1.2.2007


-  jednohlasně odsouhlaseno


 


5. Schválení rozpočtu na rok 2007


Návrh rozpočtu byl vyvěšen po dobu 15 dní na obecních vývěskách – nikdo z občanů nepodal žádnou připomínku nebo dotaz.


Daňové příjmy – 6 177 000,- Kč, nedaňové příjmy – 270 000,- Kč, dotace - 70 000,- Kč


Příjmy celkem – 6 517 000,- Kč,   financování + 230 000,- Kč


Výdaje – 6 747 000,- Kč.


p. Machálek – rozpočet není blíže specifikován - rozpoložkován


p. starosta – rozpočet  je připraven i s položkami, ale schvalujeme rozpočet podle paragrafů.  Pokud máte zájem o sdělení konkrétní položky – můžete se kdykoliv zeptat.


-  rozpočet byl jednohlasně schválen


 


6. Schválení rozpočtového výhledu obce na rok 2007 - 2008


 r.2007: daňové příjmy– 6200 tis., nedaňové příjmy – 270 tis., dotace – 70 tis. st.správa,


                                          200 tis. opravy střechy MŠ, 100 tis. úz.plán, 70 tis. ÚP


              běžné výdaje – 5 960 tis., kapit.výdaje – 500 tis.výkup parcel, 150 tis.zahr.technika,            100 tis. studie k výstavbě DD, 200 tis. úz.plán 


 


r. 2008: daňové příjmy – 6 400 tis., nedaňové příjmy – 300 tis., dotace – 300 tis. ( 70 tis ÚP, 80 tis. st.správa, 150 tis. oprava MŠ) 200 tis., kapitálové příjmy - 200 tis. prodej pozemků


             běžné výdaje – 5 900 tis., kapitálové výdaje – 200 tis. odkup pozemků, 300 tis. úz.plán, 400 tis. ČOV, 400 tis. projekt k výstavbě DD


-  jednohlasně schválen


 


7.  Rozdělení hospod.výsledku příspěvkové organizace Sociální služby Pačlavice


Hospodaření organizace skončilo přebytkem ve výši 295.838,79 Kč. Tento přebytek se rozděluje následovně: 195.838,79 Kč do rezervního fondu a 100.000,- Kč do fondu odměn.


-  jednohlasně odsouhlaseno


 


8. Rozdělení hospod.výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Pornice


Hospodaření organizace skončilo přebytkem ve výši 745,97 Kč a tento se převádí do rezervního fondu


-  jednohlasně odsouhlaseno


 


9. Územní plán obce


a) Dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je povinností obce pořídit stavební plán. Obec má vypracovanou pouze urbanistickou studii z roku 1996.    


Zastupitelstvo obdrželo nabídky od 4 firem, ze kterých vybírá  jako nejvýhodnější nabídku fi ing. Josef Horák - INEX  z Kroměříže.


-  jednohlasně odsouhlaseno


b) je nutno určit osobu zodpovědnou za územní plán obce, navržen je starosta obce


-  jednohlasně odsouhlaseno


c) dále je nutné pověření starosty obce k podpisu smlouvy na vyhotovení úz. plánu obce


-  jednohlasně odsouhlaseno


 


10.  Povolení ke kácení stromu


Pan Radomír Lechner, Pornice 43 žádá o skácení lípy, která se nachází v těsné blízkosti jeho domu, silné kořeny prorůstají až pod dům, od padajícího listí má plné okapy, strom roste do výšky a nemá téměř žádnou korunu, neboť větve se musejí ořezávat (blízkost el.vedení).


Strom se nachází na obecní parcele. Návrh – povolit pokácení lípy s tím, že žadatel provede náhradní výsadbu 5 stromů na místo určené obcí a pokácení provede na vlastní náklady.


-  8 hlasů pro, 1 proti - p. Hrnčiřík


 


Místostarosta ing.Trávníček vystoupil se statistikou počtu obyvatel v našich obcích. V roce 1921 měly naše obce nejvíce obyvatel, od roku 1950 je klesající tendence.


11.  Výkup domu čp. 51 v obci Pačlavice


Dům se nachází ve středu obce, zastavěná plocha činí 491 m2, zahrada 2683 m2. Realitní kancelář nabízí dům za 400 tis. Kč, po jednání snížila nabídku na 350 tis. Kč.


p. Hort – počítá obec s tím, že bude muset zaplatit za likvidaci domu.


p. starosta – obec s těmito náklady počítá.


- zastupitelstvo souhlasí s výkupem domu jednohlasně


 


12. Diskuze


p. Soukeník – chybí výsadba stromů kolem cest                                      


odpovídá p. Vincenec – dle sdělení SÚS se podle nových norem nesmí vysazovat blízko cesty (cca 15 m od silnice).


p. Hort – novější vzhled www stránek obce Pačlavice


p. starosta – pokud organizace z Pornic a ze Lhoty pořádají nějaké akce – pošlete zápis, případně fotky a p. Hort je dá na naše stránky


p. Dopitová, předsedkyně kulturního výboru seznámila zastupitelstvo i občany s připravovanou činností výboru – obnovení přání v rozhlase každou poslední středu v měsíci, vítání občánků, loučení dětí s mateřskou školou, oslava svátku matek, besedy s důchodci a jiné akce.


p. Navrátil Zd. – podává vysvětlení ohledně užívání veř. prostranství ( parkoviště ve Lhotě) ke skládce svého stavebního materiálu. Dle obecní vyhlášky a platného stavebního povolení může veř. prostranství užívat.


p. starosta – dle platné obecně závazné vyhlášky č.1/2005 čl. 11 a 12, může stavebník, který nemá místo na svém pozemku, uložit stav.materiál na ob.pozemku a je osvobozen od placení tohoto poplatku.


p. Hort žádá, zda-li by obec nepřidala nové světlo do uličky „Pivovar“ směr k Ústavu.


p. starosta – zajistíme. 


 


 


 …………………………                                       ………………………………


         Pavel Čech                                                         ing. Pavel Trávníček


           starosta                                                                      místostarosta


 


 


ověřovatelé zápisu:


 


 


 …………………………                                           …………………………..


          Jiří Soldán                                                                Miroslav Hrnčiřík


 


 


 


 Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 22.2.2007


  


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


-  rozpočtovou změnu č. 4 za rok 2006


 


 


Zastupitelstvo obce ustavuje:


-  kulturní výbor


 


 


Zastupitelstvo obce volí:


v souladu s ust. § 84 odst.2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů


-  do funkce předsedy kulturního výboru p. Olgu Dopitovou         


- do funkce členů kulturního výboru: Bronislavu Navrátilovou, Martinu Dopitovou, Vlastimilu Poláškovou, Pavlínu Staňkovou, Hanu Michovou


 


 


Zastupitelstvo obce stanovuje:


-  odměnu předsedkyni kulturního výboru ve výši 1.140,-Kč / měsíčně s účinností od 1.2.2007


 


 


Zastupitelstvo obce schvaluje:


-  rozpočet obce Pačlavice na rok 2007


-  rozpočtový výhled obce Pačlavice na roky 2007 - 2008


-  rozdělení hospodářského výsledku ve výši 295 838,79 Kč příspěvkové organizace Sociální služby Pačlavice za rok 2006 následovně:  195 838,79 Kč do rezervního fondu, 100 000,- Kč do fondu odměn


-  rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Pornice ve výši 745,97 Kč za rok 2006 do rezervního fondu


- odkoupení domu čp. 51 v Pačlavicích za cenu 350 tis. Kč.


 


Zastupitelstvo  obce:


z předložených nabídek:


- S – projekt plus, a.s.                  nabídková cena         785.400,- Kč


- Ing. Josef Horák – INEX           nabídková cena         606.900,- Kč


- formica s.r.o.                              nabídková cena         714.000,- Kč


- Abras projektový ateliér s.r.o.    nabídková cena         844.900,- Kč


na vyhotovení územního plánu obce Pačlavice vybralo jako nejvýhodnější nabídku na zhotovení územního plánu  firmu Ing. Josef Horák - INEX


 


 


Zastupitelstvo obce:


v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. určuje jako osobu zodpovědnou za územní plán obce pana Pavla Čecha.    


 


                                  


 


Zastupitelstvo obce pověřuje:


-  starostu obce podpisem smlouvy na vyhotovení územního plánu obce s firmou Ing. Josef Horák – INEX a zajištěním nezbytných činností při pořízení územního plánu obce.


 


 


Zastupitelstvo obce povoluje:


-  kácení stromu v dřevině lípa na parcele č. 1861/1 v k.ú. Pornice panu Radomíru Lechnerovi a nařizuje výsadbu 5 nových stromů.    


 


 


       ……………………………….                                      ………………………………


                  Pavel Čech                                                                      ing. Pavel Trávníček


                    starosta                                                                                 místostarosta      


 


Ověřovatelé:


  


        ……………………………..                                         ……………………………….


                Jiří Soldán                                                                                 Miroslav Hrnčiřík

12.03.2007 v 15:45 Hort Petr