Stavebniny SuchomelPenzion u tří volů


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Pačlavice konaného dne 7.12.2006
Zasedání zahájil v 19.03 hod. starosta obce.
Zkonstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva obce a je usnášení schopné.
Za ověřovatele zápisu navrhl p.Olgu Dopitovou a ing. Vladimíra Keršnera,
za zapisovatele p. Alenu Procházkovou
- odsouhlaseno jednohlasně


Program:    1. Schválení jednacího řádu       

 2. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru

 3. Schválení odměn zastupitelům                          

 4. Navýšení kapacity lůžek v přísp.org. Sociální služby Pačlavice

 5. Změna úhrady za služby v přísp.org. Sociální služby Pačlavice

 6. Rozpočtové provizorium na I-II/2007

 7. Návrh na pronájem budovy kina

 8. Pořízení a prodej majetku

 9. Úprava rozpočtu

 10. Nabídka na ohřev TUV pro Sociální služby Pačlavice

 11. Pověření zástupce obce na VaK

 12. Diskuze

 13. Usnesení

 14. Závěr

-          odsouhlasen jednohlasně


Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť


-          odsouhlaseno jednohlasně


 


1. Schválení jednacího řádu          


                          -  jednohlasně schválen


 


2. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru


Starosta navrhuje na předsedu finančního výboru Mgr. Jitku Kyasovou


a  dva členy – p. Marii Kneblovou a p. Jiřího Soldána.


-          jednohlasně odsouhlaseni


na předsedu kontrolního výboru navrhuje p. Františka Vincence


a dva členy – p. Miroslava Hrnčiříka a p. Stanislava Zdražila


-          jednohlasně odsouhlaseni


 


3.  Schválení odměn zastupitelům


Návrh starosty: předsedové výborů – 1.140,- Kč /měsíc, členové výborů – 870,- Kč/měsíc, zastupitelé  - 380,- Kč/měsíc s platností od 1.12.2006


-          jednohlasně odsouhlaseno


 


4. Navýšení kapacity lůžek v p.o. Sociální služby Pačlavice


Ředitelka Sociálních služeb Pačlavice, p.o. žádá o navýšení kapacity lůžek v Domově pro seniory na 52 + 2 přechodné pobyty. V Domově pro osoby se zdravotním postižením snížení kapacity z 25 na 23 lůžka.


-          jednohlasně odsouhlaseno


5. Změna úhrady za služby v p.o. Sociální služby Pačlavice


Platby klientů za stravu a ubytování za den/měsíc od 1.1.2007


1 lůžkový pokoj  120/3600  +   95/2850    =      6450,- Kč měsíčně


2 lůžkový pokoj  120/3600   +  85/2550    =      6150,- Kč měsíčně


3 a více lůžkový  120/3600   +  75/2250    =      5850,- Kč měsíčně


-          jednohlasně schváleno


 


6. Rozpočtové provizorium na I-II/2007


Rozpočet obce na rok 2007 se bude schvalovat až v příštím roce, proto je nutné schválit rozpočtové provizorium. Na období leden až únor roku 2007 navrhuji částku 730 tis. Kč na běžné výdaje pro obec Pačlavice a 70 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Pornice.


-          jednohlasně odsouhlaseno


 


7.  Pronájem budovy bývalého kina


Pan Ivo Juran žádá o pronájem budovy bývalého kina v Pačlavicích za účelem provozování klempířské dílny.


Námitky z řad občanů na hlučnost dílny, blízkost kostela a nevhodný příjezd pro nákladní auta. Pan Juran se vyjádřil, že hlučnost by byla minimální a příjezd pouze osobními auty.


Starosta navrhuje sepsat smlouvu na dobu určitou na 2 roky


-          jednohlasně schváleno


 


8. Pořízení a prodej majetku


Nákup traktoru Zetor 5245 v ceně 154.700,- od fi Agrodružstvo Morkovice


-          jednohlasně odsouhlaseno


nákup 2 ks počítačů pro starostu a hospodářku obce v hodnotě 60 tis. Kč


-          jednohlasně odsouhlaseno


prodej traktoru Zetor 5611 ve vlastnictví obce Pačlavice za 40 tis. Kč


-          jednohlasně odsouhlaseno


 


9. Úprava rozpočtu


Navýšení rozpočtu o 219 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace 60 tis. Kč na volby do zastupitelstev obcí, 7 tis. Kč z ÚP na pracovníka VPP, investiční účelová dotace 152 tis. Kč na vybudování bezdrátového rozhlasu v Pačlavicích a v Pornicích. Návrh rozpočtového opatření č.3/2006 je nedílnou součástí tohoto zápisu. Případné změny za prosinec schválí starosta s tím, že je na dalším zasedání předloží zastupitelstvu.


-          jednohlasně odsouhlaseno


 


10.  Nabídka ohřevu TUV pro Sociální služby Pačlavice, p.o.


Jedná se o instalaci tepelného čerpadla na stávající topný systém s pořizovacími náklady 300 tis. Kč, návratnost za 15 let.


Nabídka je předčasná, navrhujeme odložit


-          jednohlasně 


 


11.  Pověření zástupce obce na valnou hromadu VaK


Pověření starosty obce k zastupování za Obec Pačlavice na valných hromadách fi Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. na rok 2007


-          jednohlasně odsouhlaseno


 


 


12. Diskuze


p. Němcová se dotazuje na počet 1 lůžkových pokojů v p.o.Soc.služby Pačlavice


p. Dopitová odpovídá, že jsou celkem 3.


Pan Zdražil má připomínku k rannímu „školnímu“ autobusu (odjezd ze Lhoty v 7.15), který je již v Pačlavicích přeplněný a dává dotaz, zda by nemohl zajíždět v Morkovicích až ke škole.


Starosta na příštím zasedání podá zastupitelstvu informaci o výsledku jednání s fi KRODOS-BUS,a.s.


Pan Staněk se dotazuje, zda obec nezřídí sběrný dvůr. Velkoobjemný odpad 2x za rok je nedostačující.


Starosta zjistí podrobnější informace ke zřízení a provozu sběrného dvora. 


 


Starosta poděkoval občanům za hojnou účast a ukončil zasedání v 19.55 hod. 


 


 


 


 …………………………                                       ………………………………


         Pavel Čech                                                         ing. Pavel Trávníček


           starosta                                                                      místostrosta


  


ověřovatelé zápisu: 


 


 …………………………                                           …………………………..


       Olga Dopitová                                                         ing. Vladimír Keršner


 


Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 7.12.2006


  


Zastupitelstvo obce volí:


v souladu s ust. § 84 odst.2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů


-  do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Jitku Kyasovou


    do funkce členů finančního výboru: Marii Kneblovou a Jiřího Soldána


-  do funkce předsedy kontrolního výboru Františka Vincence


   do funkce členů kontrolního výboru Miroslava Hrnčiříka a Stanislava Zdražila


 


 


Zastupitelstvo obce schvaluje:


-  jednací řád zastupitelstva obce Pačlavice                       


- výši odměn neuvolněným zastupitelům, předsedům a členům finančního a kontrolního                        výboru od 1.12.2006 takto:


     předseda výboru  -  1.140,- Kč / měsíc


     člen výboru          -     870,- Kč / měsíc


     člen zastupitelstva -   380,- Kč / měsíc


-  navýšení kapacity lůžek v p.o. Sociální služby Pačlavice na 52 + 2 pobyty přechodné       


-  změnu úhrady za služby v p.o. Sociální služby Pačlavice s účinností od 1.1.2007


-  rozpočtové provizorium na leden až únor 2007 v částce 730 tis. Kč na provoz obce a 70 tis.   Kč na provoz MŠ Pornice, p.o.


-  zakoupení traktoru Zetor 5245 v hodnotě 154.700,- Kč


-  zakoupení 2 ks počítačů v hodnotě 60.000,- Kč


-  prodej traktoru Zetor 5611 i.č. 11/104 za 40.000,- Kč


-  úpravu rozpočtu obce č. 3/2006 za rok 2006. Případné změny v rozpočtu obce za prosinec 2006 schválí starosta, na dalším zasedání se předloží zastupitelstvu.


-  pronájem budovy č.8 v Pačlavicích (bývalé kino) panu Ivo Juranovi, Pačlavice čp. 49 na  dobu určitou - 2 let.


 


 


Zastupitelstvo obce odkládá:


-  nabídku ing. Jaška na ohřev TUV pro p.o. Sociální služby Pačlavice                                       


 


 


Zastupitelstvo obce pověřuje:


-  starostu obce Pavla Čecha k zastupování obce Pačlavice na valných hromadách firmy  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. v roce 2007


 


 


       ……………………………….                                      ………………………………


                  Pavel Čech                                                                      ing. Pavel Trávníček


                    starosta                                                                                 místostarosta      


 


Ověřovatelé:


 


        ……………………………..                                         ……………………………….


                Olga Dopitová                                                              ing. Vladimír Keršner

14.12.2006 v 10:05 Hort Petr