Stavebniny SuchomelPenzion u tří volů


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Pačlavice 7.11.2006
Zasedání zahájil v 18.05 hod. nejstarší člen zastupitelstva ing. Pavel Trávníček
Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce


Program:    1. Schválení programu jednání       

 2. Schválení volební a návrhové komise

 3. Schválení volebního řádu                              

 4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 5. Složení slibu zastupitelů obce                        

 6. Volba starosty obce

 7. Volba místostarosty obce

 8. Schválení měsíční odměny místostarosty obce

 9. Ustavení výborů

 10. Diskuze

 11. Usnesení

 12. Závěr

K programu nebylo žádných připomínek a námitek a tento byl jednohlasně schválen.


 


2. Schválení volební a návrhové komise


     Navrženi členové zastupitelstva: Mgr. Jitka Kyasová, Olga Dopitová, Karel Novák


                          -  jednohlasně odsouhlaseni                       


      Komise zkontrolovala volební schránku.


 


3. Schválení volebního řádu


     ing. Pavel Trávníček seznámil členy zastupitelstva s volebním řádem, které zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo


  


4.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele


     Návrh na ověřovatele –  Jiří Soldán a Marie Knéblová


     Návrh na zapisovatele – Alena Procházková


-          jednohlasně odsouhlaseni


 


5. Složení slibu zastupitelů obce


     Členové zastupitelstva složili slib do rukou předsedajícího dle abecedního pořadí, poté jim byly vydány mandáty.


 


6. Volba starosty


     Sdružení nezávislých kandidátů navrhuje pana Pavla Čecha


     ČSSD nenavrhuje žádného kandidáta.


Po následné volbě sečetla volební a návrhová komise hlasy s tímto výsledkem:


                   2 hlasy neplatné, 9 pro Pavla Čecha


 


Předsedající předává řízení ustavujícího zasedání nově zvolenému starostovi – Pavlu Čechovi.


 


 


7.  Volba místostarosty obce


     Sdružení nezávislých kandidátů navrhuje ing. Pavla Trávníčka


     ČSSD navrhuje Miroslava Hrnčiříka


Po volbě sečetla komise hlasy s tímto výsledkem:


               1 hlas neplatný, 4 hlasy pro Miroslava Hrnčiříka, 6 hlasů pro ing.Pavla Trávníčka


 


8.  Schválení měsíční odměny pro místostarostu


     Starosta navrhuje částku 5.000,- Kč měsíčně


-          schváleno s výsledkem:10 hlasů pro, ing.Trávníček se zdržel


 


9. Ustavení výborů


     Starosta navrhuje zřídit finanční výbor a kontrolní výbor


-          jednohlasně odsouhlaseno


 


10  Diskuze


ing.Pavel Trávníček poděkoval za zvolení


Mgr.Jitka Kyasová poděkovala odstupujícímu starostovi p.Novákovi


 


Ukončení zasedání starostou v 18.40 hod.


 


 


 


 Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 7.11.2006


 


 


Zastupitelstvo obce schvaluje:


 


-          program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Pačlavice                       


 


-          volební a návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jitka Kyasová, p. Olga Dopitová, p. Karel Novák         


 


-          volební řád ustavujícího zasedání


 


-          ověřovatele zápisu p. Jiřího Soldána  a p. Knéblovou Marii


a zapisovatele p. Procházkovou Alenu


 


-          měsíční odměnu pro neuvolněného místostarostu obce Pačlavice ve výši 5.000,- Kč 


 


 


Zastupitelstvo obce zvolilo:


 


-          do funkce starosty obce Pačlavice pana Pavla Čecha                                                   


 


-          do funkce místostarosty obce Pačlavice pana ing. Pavla Trávníčka


 


Zastupitelstvo obce zřizuje


pro volební období 2006 – 2010:


 


-          Výbor finanční Zastupitelstva obce Pačlavice


 


-          Výbor kontrolní Zastupitelstva obce Pačlavice


 


 


 


 


 


       ……………………………….                                      ………………………………


                  Pavel Čech                                                                      ing. Pavel Trávníček


                    starosta                                                                                 místostarosta      


 


 


 


Ověřovatelé zápisu:


 


      ……………………………..                                           ……………………………….


                 Jiří Soldán                                                                        Marie Knéblová

14.11.2006 v 16:43 Hort Petr