PC NetFulgur Battman,spol. s r.o.


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice z 5.10.2006
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.05 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu: p. Radislav Trávníček
p. Miroslav Hrnčiřík
- jednohlasně odsouhlaseni


Navržený program:    1. Plnění rozpočtu obce k 31.8.2006

 2. Schválení smlouvy o výpůjčce movitého a nemovitého majetku obce příspěvkové organizaci Sociální služby Pačlavice

 3. Schválení finanční dotace SDH Lhota                    

 4. Stanovení vstupu obce Pačlavice do občanského sdružení Hříběcí hory

 5. Koupě majetku                                         

 6. Schválení rozpočtové změny č.2

 7. Diskuze

 8. Usnesení

 9. Závěr

 


Doplnění programu o bod:


- Změna veřejnoprávní smlouvy č. 2/06 mezi městem Morkovice a obcí Pačlavice


- Žádost farnosti Pačlavice o dotaci na nátěr střechy


-          program byl jednohlasně schválen i s doplněním programu


  1. Plnění rozpočtu obce k 31.8.2006

Příjmy rozpočet upravený     6,630.200,- Kč   skutečnost   -   8,116.256,41 Kč


Výdaje rozpočet upravený  -   8,972.100,- Kč   skutečnost   -   6,970.137,97 Kč


 


  1. Schválení smlouvy o výpůjčce movitého a nemov.majetku obce Sociálním službám Pačlavice, příspěvkové organizaci

Obec převzala nemovitosti od Zlínského kraje a tyto půjčuje své příspěvkové organizaci. Jedná se o stavby, které PO doposud užívala - budovu čp.6 a 7, zahradu, altán, skleník, septik, studnu. Movitý majetek byl předán dle inventárního seznamu.


-          smlouva jednohlasně odsouhlasena


 


  1. Schválení finanční dotace SDH Lhota                   

Současný majitel lesa LS Bučovice požaduje nové geometrické zaměření a vytýčení pozemku, kde se nachází taneční parket a budovy pro občerstvení užívané SDH Lhota. Jelikož faktura za geom.zaměření činí 23.562,- Kč, žádá SDH Lhota obec Pačlavice o dotaci formou uhrazení této faktury.


-          jednohlasně odsouhlaseno


 


  1. Stanovení vstupu obce Pačlavice do OS Hříběcí hory

Mikroregion Zdounecko založilo Občanské sdružení Hříběcí hory. OS musí mít obvod minimálně 10 000 obyvatel, proto žádá obce mikroregionu Morkovsko o vstup do tohoto sdružení. Členové sdružení mohou žádat o dotace, které budou tomuto sdružení poskytovány. Do sdružení mohou být zapojeni i drobní živnostníci z těchto obcí. Členský poplatek činí 500,- Kč ročně za obec.


-          jednohlasně schváleno 


 


  1. Změna č. „2/06“ veřejnoprávní smlouvy uzavřená mezi obcemi                                         

Veřejnoprávní smlouva na právní ochranu dětí a projednávání přestupků se mění změnou č.„2/06“. V čl. III Úhrada nákladů-úhrada nákladů bude aktualizována v závislosti na koeficientu růstu inflace vyhlášené statistickým úřadem. V čl.IV. Doba trvání smlouvy-se smlouva uzavírá na dobu neurčitou. Ukončení smlouvy písemnou dohodou nebo výpovědí, a to bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce.


-          jednohlasně odsouhlaseno


 


  1. Žádost  farnosti Pačlavice o dotaci na nátěr střechy

Římskokatolická farnost Pačlavice v současné době provádí nátěry střechy kostela v Pačlavicích a žádá obec o dotaci. Starosta navrhuje poskytnout dotaci v částce 20.000,- Kč.


-          jednohlasně odsouhlaseno


 


  1. Koupě majetku

Obec odkoupí část p.č. 1876/1 (polní cesta) v kú Pačlavice o výměře cca 200-220 m2  od majitelky p. Mileny Šádkové, Pačlavice 145 za cenu 10,- Kč/m2. Náklady na vyměření a vytýčení pozemku hradí obec.


-          jednohlasně odsouhlaseno


 


  1. Schválení rozpočtové změny č.2

Úpravy rozpočtu jsou nedílnou součástí tohoto zápisu


-          jednohlasně odsouhlaseny


 


 


9.   Diskuze


            p.Hort – nutná oprava pomníku Oty Kříže – nečitelné písmo


                       - oprava místních komunikací „ v Pivovaře“


           starosta –opravy těchto komunikací se naplánují do příštího roku, starosta  domluví                              


                           možnost opravy pomníku s panem Zemanovičem


 


 


 


Na závěr zasedání starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na údržbě a zvelebení obcí.


 


 


 


Ukončení zasedání starostou ve 20.15 hod.


 


Usnesení č. 5/06 zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 5.10.2006


 


 


 


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 


-          plnění rozpočtu obce k 31.8.2006


 


 


Zastupitelstvo obce schvaluje:


 


-          rozpočtovou změnu č. 2 tak, jak byla předložena – viz příloha č.1                           


 


-          smlouvu o výpůjčce movitého a nemovitého majetku obce příspěvkové organizaci Sociální služby Pačlavice


 


-          dotaci SDH Lhota ve výši 23.562,- Kč (z rezervy rozpočtu) formou proplacení faktury firmě Lesprojekt Kroměříž na vyhotovení geometrického plánu výletiště ve Lhotě.


 


-          v souladu  s § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změna doplňků, vstup obce Pačlavice do občanského sdružení Hříběcí hory – sdružení pro rozvoj regionu Západní Karpaty, IČ: 27002594         


 


-          koupi části parcely č. 1876/1 v kú Pačlavice o výměře cca 220 m2  v ceně 10,- Kč za 1 m2 od paní Mileny Šádkové, bytem Pačlavice 145. Vyměření a vytýčení parcely včetně zhotovení kupní smlouvy hradí obec


 


-          změnu č. „2/06“ veřejnoprávní smlouvy uzavřenou mezi obcemi Morkovice a Pačlavice – viz příloha č.2


 


-          finanční dotaci farnosti Pačlavice ve výši 20.000,- Kč (z rezervy rozpočtu) na nátěr střechy kostela v Pačlavicích


 


 


 


 


………………………                                                        ……………………


            Pavel Čech                                                                      Karel Novák


          místostarosta                                                                         starosta


 


 


                                               Ověřovatelé zápisu:


 


 


………………………                                                        ……………………….


  Radislav Trávníček                                                                Miroslav Hrnčiřík

16.10.2006 v 17:11 Hort Petr