Penzion u tří volůPC Net


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice 27.6.2006
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.07 hod.
Přítomno: 9 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu: p. Hrnčiřík Miroslav
p. Soldán Jiří
- jednohlasně odsouhlaseni


Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť


-          jednohlasně odsouhlaseno


Navržený program:    1. Projednání žádosti TJ Sokol Pačlavice o finanční pomoc na opravu hřiště v Pačlavicích

 2. Projednání možnosti prodeje plynového řadu

 3. Schválení prodeje knih ze zrušené knihovny v Pornicích 

 4. Schválení poplatku za pobyt v zařízení Sociální služby Pačlavice

 5. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2006-2010

 6. Úprava rozpočtu

 7. Diskuze

 8. Usnesení

 9. Závěr

-          program byl jednohlasně schválen


  1. Projednání žádosti TJ Sokol Pačlavice o fin.pomoc na opravu hřiště v Pačlavicích

Vystoupil předseda TJ Sokol Pačlavice ing. Trávníček a seznámil zastupitelstvo i občany se stávající situací. TJ Sokol Pačlavice získala státní neinvestiční dotaci na opravu hřiště ve výši 1,4 mil. Kč (70%), zbývajících 30% (600 tis.) musí uhradit z vlastních zdrojů. Jelikož jim schází 400 tis. Kč, žádají obec o poskytnutí dotace na tuto částku.


-          jednohlasně odsouhlaseno


  1. Projednání  možnosti prodeje plynového řadu

Obec dostala nabídku od JMP, a.s. k odkupu plynového řadu za 2,5 mil. Kč.


Tato nabídka obsahuje:


a) kupní smlouvu na koupi movité části rozvodného plyn.zařízení


b) darovací smlouvu, jejímž obsahem je movitá část rozvodného zařízení, tj. STL        plynovod i s příslušenstvím (armatury, uzávěry, odvodňovače) včetně veškeré dokumentace související s tímto plynárenským zařízením


c)      dohodu o ukončení nájemního vztahu ke dni podepsání  této dohody


d)     dohodu o narovnání, jejimž obsahem je dohoda o vyrovnání veškerých pohledávek a vyjasnění veškerých práv, že plyn. zařízení vybudované nebo nabyté obcí přešlo do vlastnictví JMP, a.s.


-          jednohlasně odsouhlaseno


 


  1. Schválení prodeje knih ze zrušené knihovny v Pornicích

Část knih byla předána do místní knihovny Pačlavice a její pobočky Lhota, zbytek obec nabízí občanům k odprodeji za 5,- Kč / 1 ks.                  


-          jednohlasně odsouhlaseno 1. Schválení poplatku za pobyt v zařízení Sociální služby Pačlavice, PO

Obec stanovuje od 1.7.2006 měsíční poplatek za pobyt pro klienty Sociálních služeb Pačlavice, PO následovně:


1 lůžkový pokoj – 6.150,- Kč (strava 54,- Kč; bydlení 83,- Kč; služby 68,- Kč / 1 den)


2 lůžkový pokoj – 5.760,- Kč ( strava 54,- Kč; bydlení 70,- Kč; služby 68,- Kč / 1 den)


3 a více lůžkový pokoj – 5.490,- Kč (strava 54,-Kč; bydlení 61,-Kč; služby 68,- Kč / 1 den)       


-          schváleno jednohlasně


  1. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2006-2010

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční na podzim letošního roku. Starosta navrhuje, aby dosavadní počet 11 členů zastupitelstva zůstal zachován.


-          jednohlasně odsouhlaseno


  1. Úprava rozpočtu obce

Rozpočet se upravuje dle přeložené zprávy.


-          jednohlasně odsouhlaseno


  1. Diskuze

Ing. Trávníček – podal informaci o možnostech způsobu výroby elektrické energie.


 


Ukončení zasedání starostou ve 19.55 hod.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Usnesení č. 4/06 zastupitelstva obce Pačlavice


ze dne 27.6.2006


 


 


 


Zastupitelstvo obce schvaluje:


 


-          dotaci ve výši 400.000,- Kč TJ Sokol Pačlavice na opravu fotbalového hřiště v Pačlavicích


 


-          prodej movité části rozvodného plynárenského zařízení Pačlavice, Lhota, Pornice Jihomoravské plynárenské, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02  Brno za částku 2 500 000,- Kč


a kupní smlouvu, darovací smlouvu, dohodu o ukončení nájemního vztahu a dohodu o narovnání


 


-          prodej starých knih ze zrušené knihovny v Pornicích v ceně 5,- Kč /  1ks


 


-          výši úhrady za pobyt v zařízení Sociální služby Pačlavice, viz příloha č.1


 


-          úpravu rozpočtu obce Pačlavice, tak jak byla předložena, viz příloha č.2


 


 


 


Zastupitelstvo obce stanovuje:


 


-          počet členů zastupitelstva obce Pačlavice na volební období 2006-2010 na 11 členů


 


 


 


 


 


 


………………………                                                        ……………………


            Pavel Čech                                                                      Karel Novák


          místostarosta                                                                         starosta


 


 


                                               Ověřovatelé zápisu:


 


 


………………………                                                        ……………………….


    Miroslav Hrnčiřík                                                                  Jiří Soldán  

10.07.2006 v 10:39 Hort Petr