Penzion u tří volůPC Net


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice z 23.5.2006
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.05 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu: p. Trávníček Zdeněk
p. Navrátil Ludvík
- jednohlasně odsouhlaseni
Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť
- jednohlasně odsouhlaseno


Navržený program:    1. Schválení zřizovací listiny Sociálních služeb Pačlavice, příspěvkové organizace

 2. Jmenování ředitelky Sociálních služeb Pačlavice, PO

 3. Pověření sociální pracovnice Sociálních služeb Pačlavice, PO

 4. Pověření zástupce obce k účasti na valné hromadě VaK, a.s.

 5. Diskuze

 6. Usnesení

 7. Závěr

-          program byl jednohlasně schválen


  1. Schválení zřizovací listiny: Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace

- zřizovací listina vymezuje hlavní účel organizace – poskytování služeb sociální péče, okruhy doplňkové činnosti, právní postavení a označení statutárního orgánu, vymezení majetkových práv a povinností.


Zřizovací listina nabývá platnosti dnem 1.7.2006.


  1. Jmenování ředitelky Sociálních služeb Pačlavice, PO

Dosavadní vedoucí „ústavu“ paní Jaroslava Majdová, nar. 27.9.1950, bytem Věžky 31, přechází do funkce ředitelka Sociálních služeb Pačlavice, příspěvková organizace


-          Jednohlasně odsouhlasena


  1. Pověření sociální pracovnice Sociálních služeb Pačlavice, PO

Pověřenou sociální pracovnicí organizace zůstává paní Olga Dopitová, bytem Pornice 132. Soc. pracovnice je úřední osoba pověřená provádět úkony


-          jednohlasně odsouhlasena


  1. Pověření zástupce obce k účasti na valné hromadě VaK Kroměříž, a.s.

Pověření ing.Miroslava Franka k zastupování na valné hromadě Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a.s., dne 14.6.2006       


-          jednohlasně odsouhlasen


  1. Diskuze

- připomínky občanů k provozu nového rozhlasu – v obci jsou hluchá místa


     - bude opraveno


- připomínky k pročištění kanálů v obci


     - zajistíme v nejbližší době


 


Ukončení zasedání starostou ve 20.00 hod.


 


Usnesení č. 3/06 zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 23.5.2006


  


Zastupitelstvo obce schvaluje:


 


- zřizovací listinu Sociálních služeb Pačlavice, příspěvková organizace


  


Zastupitelstvo obce jmenuje:


 - paní Jaroslavu Majdovou, nar. 27.9.1950, bytem Věžky 31, do funkce ředitelky Sociálních                          


  služeb Pačlavice, příspěvková organizace s účinností od 1.7.2006


  


Zastupitelstvo obce pověřuje:


 


- paní Olgu Dopitovou, nar. 18.2.1961, bytem Pornice 132, sociální pracovnici Sociálních            


  služeb Pačlavice, příspěvková organizace za úřední osobu oprávněnou provádět úkony, které    


  má v popisu páce s účinností od 1.7.2006


  


Zastupitelstvo obce deleguje:


 


- v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm.g zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném             


  znění, ing. Miroslava Franka, r.č. 610906/0199, bytem Praha – Nové Město, Krakovská 


  12/1363, jako zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace


  Kroměříž, a.s., IČ 49451871, která se bude konat dne 14.6.2006 v zasedací místnosti Muzea


  Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž.


  Zástupce je oprávněn na této valné hromadě činit veškeré právní úkony, k nimž je 


  oprávněna obec jako akcionář společnosti, zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na   


  ní v souladu se schváleným hlasovacím a jednacím řádem, požadovat a dostat na ní


  vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti.


 


 


 


………………………                                                        ……………………


            Pavel Čech                                                                      Karel Novák


          místostarosta                                                                         starosta


 


 


                                               Ověřovatelé zápisu:


 


 


………………………                                                        ……………………….


    Zdeněk Trávníček                                                                  Ludvík Navrátil  

29.05.2006 v 14:20 Hort Petr