FulgurPorčův mlýn


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice konaného dne 25.4.2006
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.03 hod.
Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu: p. Zdražil Stanislav
p. Trávníček Radislav
- jednohlasně odsouhlaseni


Program:    1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2005 

 2. Schválení převzetí ÚSP a DD obcí Pačlavice od Zlínského kraje k 1.7.2006

-         schválení názvu organizace


-         navýšení kapacity


-         schválení žádosti ke KÚ ZK o dotaci na rok 2007 1. Schválení nové zřizovací listiny místní knihovny v Pačlavicích a zrušení knihovny v Pornicích

 2. Prodej a směna obecního majetku   

 3. Schválení finanční částky na pomoc obcím postiženým povodní

 4. Diskuze

 5. Usnesení

 6. Závěr

-         program byl jednohlasně schválen


 


  1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2005

Mgr. Jitka Kyasová seznámila zastupitelstvo i občany se závěrečným účtem obce v členění – údaje o plnění rozpočtu, tvorba a použití fondů, hospodaření MŠ, vyúčtování dotací, výsledek přezkoumání hospodaření obce.


-         jednohlasně odsouhlaseno


 


  1. Schválení převzetí ÚSP a DD obcí Pačlavice od Zl.kraje k 1.7.2006

Starosta osvětlil, za jakých podmínek se bude ÚSP a DD převádět ze Zlínského kraje na obec Pačlavice.


a) Schválení názvu: Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace


-         jednohlasně


b) Navýšení kapacity domova důchodců ze 45 na 50 klientů


-         jednohlasně


c) Zaslání žádosti o dotace na 50 klientů DD a 25 klientů ÚSP KÚ Zlín na rok 2007


-         jednohlasně


           


  1. Schválení zřizovací listiny obecní knihovny v Pačlavicích

Změna názvu: Obecní knihovna v Pačlavicích a její pobočka Místní knihovna ve Lhotě


-         jednohlasně


a) zrušení knihovny v Pornicích


Knihovna nebyla občany využívána, již 3 roky je vyňata ze stavu z centrálního    registru Ministerstva kultury ČR.


-         jednohlasně odsouhlaseno zrušení knihovny v Pornicích


 


  1. Prodej a směna obecního majetku

a) Manželé Hana a Pavel Markovi, Pornice 40 žádají o odkoupení p.č. 1861/1 v kú Pornice o výměře 6 m2. Parcela se prodává za cenu 40,- Kč/1m2, veškeré náklady s prodejem hradí kupující.


-         jednohlasně odsouhlaseno


b) Obec smění s p. Petrem Hortem parcelu č. 2074/1 v kú Pačlavice o výměře 11 m2 ve vlastnictví obce za část p.č. 2074/2 v kú Pačlavice o výměře 11 m2 ve vlastnictví pana Petra Horta, Zemědělská, Brno.


-         jednohlasně odsouhlaseno


c) Alois Zemanovič, Pačlavice 169 žádá o prodej p.č. 121/11 v kú Pačlavice o výměře 11 m2. Parcela se prodává za cenu 40,- Kč/1 m2, veškeré náklady s prodejem hradí kupující.


-         jednohlasně odsouhlaseno


 


  1. Schválení fin.částky na pomoc obcím postiženým povodní

V rámci mikroregionu Morkovsko byla vyhlášena sbírka na pomoc obcím Jihomoravského kraje při letošních povodních. I na našem obecním úřadě je do pátku 28.4.2006 umístěna pokladnička, kam mohou občané dávat finanční příspěvky. Vybraná částka a místo určení bude sděleno starostou na příštím zasedání.


Obec ze svého rozpočtu přispěje částkou 15.000,- Kč.


-         jednohlasně odsouhlaseno


 


  1. Diskuze

p. Němcová - dotaz na fungování nového místního rozhlasu


- rozhlas se v současné době instaluje, poté proběhne zkouška ozvučení.


p. Trávníček - v Pornicích by měl být přechod pro chodce, nebo alespoň značení Pozor,děti  z důvodu, že je zde mateřská školka


- přechod pro chodce není možný na zastávkách, značka je zde umístěna


 


 


Ukončení zasedání starostou v 19.50 hod.


         


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Usnesení č. 2/06 zastupitelstva obce Pačlavice


ze dne 25.4.2006


 


 


Zastupitelstvo obce:


- souhlasí s celoročním hospodařením obce za rok 2005, a to bez výhrad


 


Zastupitelstvo obce schvaluje:


- převzetí činností Ústavu sociální péče a domova důchodů Pačlavice (dále jen „Ústav“), začleněného do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, IČ 00092096 ze Zlínského kraje na obec Pačlavice, IČ 00287580, k 1.7.2006


 


- nabytí nemovitých věcí, které má tato příspěvková organizace ve správě a které se vztahují k činnosti Ústavu v rozsahu přílohy č. 1 a to formou darování z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví obce Pačlavice


 


- nabytí věcí movitých, práv a závazků, které má tato příspěvková organizace ve správě a které se vztahují k činnosti Ústavu a jsou vymezeny v souhrnných hodnotách příslušných účtů obsažených v mimořádné účetní závěrce Ústavu k 30.6.2006, a které jsou obsaženy ve zvláštním inventurním soupise vypracovaném k 1.7.2006 ze Zlínského kraje na obec Pačlavice


 


- přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle § 249, odst.2 zákoníku práce zaměstnanců zařazených do Ústavu, začleněného do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, z této příspěvkové organizace na obec Pačlavice


 


- název organizace – Sociální služby Pačlavice, příspěvková organizace


 


- navýšení kapacity klientů DD z 45 na 50 k 1.7.2006 zvýšením počtu ubytovacích prostor ve stávající budově


 


- žádost na Krajský úřad Zlínského kraje o dotace na 50 klientů DD a 25 klientů ÚSP na rok 2007


 


- zřizovací listinu Obecní knihovny v Pačlavicích a její pobočky Místní knihovny ve Lhotě


 


- dodatečně směnu parcelu č. 2074/1 v kú Pačlavice o výměře 11m2, jejíž majitelem je obec za část parcely č. 2074/2 o výměře 11 m2 v kú Pačlavice, jejímž majitelem je Petr Hort, Brno, Zemědělská 1676/16. Náklady související se směnou pozemku hradí obec.


 


- prodej parcely č. 121/11 v kú Pačlavice o výměře 11 m2 panu Aloisu Zemanovičovi, Pačlavice 169 v ceně 40,- Kč/1 m2. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy hradí kupující


 


- prodej části parcely č. 1861/1 o výměře 6 m2 v kú Pornice manželům Haně a Pavlovi Markovým, Pornice  40 v ceně 40,- Kč/1 m2. Náklady na vyměření, vytýčení a vyhotovení kupní smlouvy hradí kupující


 


- finanční částku ve výši 15.000,- Kč na pomoc obcím Jižní Moravy postiženým povodní


 


Zastupitelstvo obce zrušuje:


- místní knihovnu v Pornicích, a to z důvodu dlouhodobého nezájmu občanů o výpůjčky knih


 


 


 


 


 


………………………                                                        ……………………


            Pavel Čech                                                                      Karel Novák


          místostarosta                                                                         starosta


 


 


                                               Ověřovatelé zápisu:


 


 


………………………                                                        ……………………….


    Stanislav Zdražil                                                                 Radislav Trávníček

05.05.2006 v 12:24 Hort Petr