Porčův mlýnL-Stam


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 14.2.2006
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 18.04 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu: p. Milena Němcová
Mgr. Jitka Kyasová

Program:    1. Schválení rozpočtu obce na rok 2006         

 2. Směna a prodej obecního majetku          

 3. Změny v rozpočtu obce za XII/05

 4. Zpráva inventarizační komise      

 5. Projednání možnosti vstupu ÚSP do projektu „Podpora sociální integrace ve Zl.kraji“

 6. Diskuze

 7. Usnesení

 8. Závěr

-          program byl jednohlasně schválen


  1. Schválení rozpočtu obce na rok 2006

- daňové příjmy: 5 942 tis., dotace: 61 tis., nedaňové příjmy: 485 tis.= 6 488 tis.


- výdaje: 8 829,9 tis.


- financování: + 2 341,9 tis.


           


Investiční a neinvestiční akce plánované na rok 2006:


            - dokončení místní komunikace a chodníku ve Lhotě


            - rekonstrukce bezdrátového místního rozhlasu v Pačlavicích a Pornicích – II. etapa


            - zřízení sociálního zařízení v Pornicích - Zadrev


            - rezerva na opravy a údržbu, včetně výdajů při převodu ÚSP a DD na obec


           


            Dotace:


TJ SOKOL Pačlavice       100 000,- Kč na stavební rekonstrukci a modernizaci hřiště a stávajících budov v areálu hřiště, v případě čerpání státní dotace


TJ SOKOL Pačlavice            70 000,- Kč na opravy a údržbu


TJ SOKOL Pačlavice             35 000,- Kč na činnost


TJ SOKOL Pornice                15 000,- Kč na opravy a údržbu


            TJ SOKOL Pornice                  5 000,- Kč na činnost          


            ČSV Pačlavice                         1 000,- Kč na činnost


            Centrum pro zdrav.postižené zl.kraje 1 200,- Kč na činnost centra


            Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska Kroměříž  1 000,- Kč členský příspěvek


            ÚSP a DD Pačlavice              10 000,- Kč na kulturní akce pro klienty


            Svaz měst a obcí ČR                2 500,- Kč členský příspěvek


MŠ Pornice                           425 000,- Kč dotace na provoz


Mikroregion Morkovsko        41 000,- Kč


-          jednohlasně odsouhlaseno


 


  1. Směna a prodej obecního majetku                 

Žádost p. Horta  o směnu pozemku p.č. 121/11, které je majitelem, za parcelu č.2074/7, která je v majetku obce.


Zastupitelstvo se dohodlo prověřit stav parcel na místě samém a rozhodnutí předložit na příštím zasedání zastupitelstva.


Žádost p. Zemanoviče, Pačlavice 169 o odprodej parcely č. 121/11 v kú Pačlavice o výměře 11 m2. Pokud budou parcely směněny, obec tuto parcelu prodá p. Zemanovičovi.


-          jednohlasně odsouhlaseno za cenu 40,- Kč


           


  1. Změny v rozpočtu obce za XII/05

Starosta odsouhlasil, dle usnesení z minulého zasedání, úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 4


-          zastupitelstvo bere na vědomí


 


Ředitelka MŠ Pornice žádá o vyrovnání nedoplatku z hospodaření  za rok 2005 ve výši 3 559,28 Kč.


Tato částka je zahrnuta v dotaci MŠ Pornice v roce 2006.


  1. Zpráva inventarizační komise

Předseda inventarizační komise informoval zastupitelstvo o provedené inventarizaci majetku a účtů k 31.12.2005


-          zastupitelstvo bere na vědomí


  1. Projednání možnosti vstupu ÚSP do projektu „Podpora sociální integrace ve Zl.kraji“

Jedná se o projekt vzdělávání a školení pracovníků ÚSP. Zastupitelstvo obce souhlasí se vstupem do tohoto projektu s tím, že nebudou přibíráni noví pracovníci. Za tuto účast v projektu obec zaplatí cca 24 tis. v průběhu dvou let.


-          jednohlasně odsouhlaseno


  1. Diskuze

p. Soldán vyjádřil nespokojenost s prací pracovníka OÚ při údržbě obce


 


 


Ukončení zasedání starostou v 19.10 hod.  


 


 


 Usnesení č. 1/06 zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 14.2.2006


 


 Zastupitelstvo obce schvaluje:


 


- rozpočet obce Pačlavice na rok 2006


 


- investiční akce, které budou realizovány v r. 2006: dokončení oprav chodníku a místní komunikace ve Lhotě, zřízení soc.zařízení v budově Zadrev Pornice, dokončení realizace II. etapy bezdrátového veřejného rozhlasu v Pačlavicích a v Pornicích. Na tuto akci bude žádána dotace z „PF 02-06 Podprogramu na podporu obnovy venkova“ Zlínského kraje. Zbytek finančních prostředků doplatí obec.


 


- z rezervy rozpočtu obce budou hrazeny případné výdaje spojené s převodem ÚSP na obec


 


- dotace organizacím:


TJ Sokol Pačlavice 70 tis. na opravy a údržbu, 35 tis. na provoz organizace, 100 tis. na v případě, že TJ získá státní dotaci.


MŠ Pornice 425 tis. na provoz


Centrum pro zdravotně postižené zl. kraje, pracov. Kroměříž 1,2 tis. na činnost centra


Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kroměříž 1 tis. čl. příspěvek              


Český svaz včelařů Pačlavice 1 tis. na činnost


TJ Sokol Pornice 15 tis. na opravy a údržbu, 5 tis.na provoz


Svaz měst a obcí ČR 2,5 tis. členský příspěvek                   


ÚSP a DD Pačlavice 10 tis. na kulturní akce


 Mikroregion Morkovsko 41 tis.


 


- pokrytí ztráty hospodaření příspěvkové organizace MŠ Pornice roku 2005 ve výši 3 559,28 Kč provozními výdaji MŠ Pornice roku 2006


 


- převod nevyčerpané dotace za rok 2005 TJ Sokol Pornice ve výši 1 365,- Kč do roku 2006


 


- v případě pozdější směny prodej parcely č. 121/11 v kú Pačlavice o výměře 11 m2 panu Aloisu Zemanovičovi, Pačlavice 169 za 40,- Kč/1 m2. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy zaplatí kupující.


 


- zařazení ÚSP do projektu „Podpora sociální integrace ve Zlínském kraji“, a to na úseku vzdělávání, školení, bazální stimulace bez dalšího navýšení pracovníků 


                                    


Zastupitelstvo obce:


 


- odkládá směnu pozemku p.č. 121/11 v kú Pačlavice za p.č. 2074/7 v kú Pačlavice na příští zasedání zastupitelstva


 


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 


- úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatřením č. 4


 


- zprávu inventarizační komise


 


 


………………………                                                        ……………………


            Pavel Čech                                                                      Karel Novák


          místostarosta                                                                         starosta


 


 


                                               Ověřovatelé zápisu:


 


………………………                                                        ……………………….


    Milena Němcová                                                                 Mgr. Jitka Kyasová

27.02.2006 v 16:24 Hort Petr