Penzion u tří volůPC Net


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Pačlavice dne 13.12.2005
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice
konaného dne 13.12.2005
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 18.05 hod.
Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu:p.Milena Němcová p.Radoslav Trávníček

           Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť


-          jednohlasně odsouhlaseno


Program:    1. Vyhláška o místních poplatcích              

 2. Změna zřizovací listiny MŠ               

 3. Změna veřejnoprávní smlouvy s městem Morkovice-Slížany

 4. Aktualizace zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů Pačlavice

 5. Změny v rozpočtu obce

 6. Rozpočtové provizorium na I-II/2006

 7. Diskuze

 8. Usnesení

 9. Závěr

           -          program byl jednohlasně schválen


  1. Obecně závazná vyhláška obce Pačlavice č.1/2005 o místních poplatcích

- změny v platbách občanů za sběr, svoz, uložení odpadu v roce 2006


1 osoba – 300,- Kč, 2 osoby 500,- Kč, 3 osoby 650,- Kč, 4 osoby 800,- Kč, 5 a více osob 950,- Kč.


 


            Ceník OÚ Pačlavice:


             poplatek za pronájem ob.budovy ve Lhotě čp. 108 - 100,- Kč


             poplatek za pronájem Zadrev Pornice čp.27 v letním období 100,- Kč


 v zimním období 200,- Kč


 poplatek za zapůjčení chladicího zařízení na 1 den 50,- Kč


-          jednohlasně odsouhlaseno


  1. Změna zřizovací listiny MŠ Pornice              

Mění se bod 1. odst. b) součástí mateřské školy je výdejna a jídelna.


-          jednohlasně odsouhlaseno


  1. Změna veřejnoprávní smlouvy s městem Morkovice-Slížany

Mění se roční poplatek na 14011,- Kč.


-          jednohlasně odsouhlaseno


  1. Aktualizace zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Pačlavice

Jednotka má 5 členů – 1 velitel jednotky, 1 velitel družstva, 1 strojník a 2 hasiči


-          jednohlasně odsouhlaseno


   1. Úpravy  rozpočtu obce

Viz příloha č.1


Návrh odměn ve výši 400,- Kč pro členy kontrolního a finančního výboru za rok 2005


Členský příspěvek SMO ČR za rok 2005 ve výši 2419,20 Kč.


Dodatek č.2 ke Statutu účelového sociálního fondu obce Pačlavice


-          jednohlasně odsouhlaseno


  1. Rozpočtové provizorium na I-II/06

Jedná se o částku 400 000,- Kč na platby:  dotace MŠ Pornice na 1. čtvrtletí 2006, zálohové platby na energie, mzdy a platy, stálé platby (Biopas, Depoz) apod.


-          jednohlasně odsouhlaseno


  1. Diskuze

- připomínka k úklidu sněhu na místních komunikacích


 


V 19.00 hod. ukončil starosta zasedání, poděkoval všem za účast a popřál zastupitelům  i občanům vše nejlepší do nového roku. 


 


 


 Usnesení č. 5 zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 13.12.2005


 


 Zastupitelstvo obce schvaluje:


 


-          Obecně závaznou vyhlášku obce Pačlavice č. 1/2005 o místních poplatcích           


 


-          Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Pornice, okres Kroměříž


 


-          Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Pačlavice


 


-          Změnu veřejnoprávní smlouvy s městem Morkovice-Slížany o výkonu na úseku sociálně-právní ochraně dětí a přestupků


 


-          Úpravy rozpočtu obce za rok 2005 tak, jak byly předloženy


 


-          Odměnu 400,- Kč členům kontrolního a finančního výboru


 


-          členský příspěvek za rok 2005 ve výši 2419,20 Kč Svazu měst a obcí ČR


 


-          Dodatek č. 2 ke Statutu účelového sociálního fondu obce Pačlavice


 


-          Rozpočtové provizorium na leden a únor 2006 ve výši 400 000,- Kč


 


-          Právní pomoc při převodu DD a ÚSP Pačlavice na obec Pačlavice


 


 


 


Zastupitelstvo obce:


-          Pověřuje starostu obce s odsouhlasením případných změn v rozpočtu, které by nastaly do konce roku 2005


 


 


 


 


 


………………………                                                        ……………………


            Pavel Čech                                                                      Karel Novák


          místostarosta                                                                         starosta


 


 


                                               Ověřovatelé zápisu:


 


………………………                                                        ……………………….


    Milena Němcová                                                                 Radislav Trávníček

02.02.2006 v 08:41 Hort Petr