PC NetFulgur Battman,spol. s r.o.


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 30.9.2005
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.05 hod.
Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce
Ověřovatelé zápisu: p. Zdražil Stanislav
p. Trávníček Zdeněk
- jednohlasně odsouhlaseni

Program:    1. Záměr Krajského úřadu Zl.kraje o zrušení DD a ÚSP Pačlavice

 2. Plnění rozpočtu obce za I. pololetí 2005

 3. Změny v rozpočtu obce

 4. Diskuze

 5. Usnesení

 6. Závěr

K navrženému programu dává starosta návrh na nový bod:


- koupě pozemku


-          program byl jednohlasně schválen i s dodatkem


  1. Záměr KÚ ZK o zrušení DD a ÚSP Pačlavice

Zastupitelstvo obce zasílá KÚ Zlínského kraje žádost o převedení ÚSP a DD Pačlavice do správy obce Pačlavice.


-          jednohlasně odsouhlaseno  


  1. Plnění rozpočtu obce za I. pololetí 2005

Příjmy:                                                        Výdaje:


rozpočet schválený: 5 965 000,- Kč             rozpočet schválený: 7 594 000,- Kč


            rozpočet upravený:  6 092000,- Kč              rozpočet upravený:  7 721 000,- Kč


skutečnost:               2 901 244,61 Kč          skutečnost:               3 006 253,24 Kč


Financování: - 137 495,- Kč


Zůstatek na účtu k 31.12.2005 = 1 435 923,91 Kč. 


  1. Změny v rozpočtu obce

1/ Příspěvek mikroregionu Morkovsko ve výši 110000,- Kč na veřejný internet


2/ Koupě pozemku - část cesty mezi družstvem a pilou (80000,- Kč)


3/ Dotace SDH Pačlavice ve výši 15000,- Kč na občerstvení a za hudbu  ke 110. výročí založení sboru.


-          jednohlasně odsouhlaseno 


  1. Koupě pozemku

Obec odkoupí od pana Petra Horta, Zemědělská 1676/16, Brno část parcely č. 1876/16 (cesta) v kú Pačlavice o výměře cca 2000 m2


-          jednohlasně odsouhlaseno 1. Diskuze 

p. Deneš – rozhlas ve Lhotě, opravit dřevěnou lávku přes potok u „hasičárny“


p. Juranová – zpomalovací pruhy, vyznačení přechodu nebo značka „Pozor děti“ u zastávky autobusů v Pačlavicích


p. Trávníček – v Pornicích u kaple není vidět přes vzrostlé stromy na cestu od Pačlavic, nutný přechod u zastávky pro děti z MŠ, most v Pornicích se propadá, hlučný provoz diskotéky v Pornicích v pátek a v sobotu


p. Staněk – propadlý kraj cesty po opravě vody


 


    Ukončení zasedání starostou obce v 19.10 hod.   


 


Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 30.9.2005


  


Zastupitelstvo obce schvaluje:


 


-          Žádost o převod správy Domova důchodců a Ústavu sociálních služeb v Pačlavicích od Krajského úřadu Zlínského kraje na obec Pačlavice k 1.1.2006          


 


-          Změny v rozpočtu obce tak, jak byly předloženy


 


-          Dotaci SDH Pačlavice ve výši 15 000,- Kč ke 110. výročí založení sboru


 


-          Příspěvek Mikroregionu Morkovsko ve výši 110 000,- Kč na zbudování veřejně přístupného internetu.   


 


-          Odkoupení části parcely č. 1876/16 kú Pačlavice o výměře cca 2000 m2 od pana Petra Horta, Zemědělská 1676/16, 613 00  Brno-Černá Pole


 


 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 


-          zprávu o plnění rozpočtu obce za I. pololetí r. 2005 


 


 


 


………………………                                                        ……………………


            Pavel Čech                                                                      Karel Novák


          místostarosta                                                                         starosta


 


 


                                               Ověřovatelé zápisu:


 


 


………………………                                                        ……………………….


    Stanislav Zdražil                                                                  Zdeněk Trávníček


 


Toto zasedání naštívila i Česká televize a zde je videoklip : http://www.czech-tv.cz/vysilani/prog6899.html?ilink=23650

13.10.2005 v 15:40 Hort Petr