FulgurPorčův mlýn


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice dne 3.8.2005
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.05 hod.
Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce, 7 občanů
Ověřovatelé zápisu: p. Soldán Jiří
p. Dopitová Olga
- jednohlasně odsouhlaseni

Starosta Karel NovákStarosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť


-          jednohlasně odsouhlaseno


Program:     1. Schválení dotace na rekonstrukci hřiště na rok 2006

  2. Prodej obecního majetku

  3. Diskuze

  4. Usnesení

  5. Závěr

K navrženému programu nejsou žádné připomínky ani návrhy


-          program byl jednohlasně schválen


   1. Schválení dotace na rekonstrukci hřiště

TJ SOKOL Pačlavice bude na rok 2006 žádat ze st. rozpočtu dotaci cca 600.000,- Kč. Jednou z podmínek je, aby se na této dotaci podílela i obec. Obec poskytne v roce 2006 dotaci 100.000,- Kč.


Peníze budou použity na zavlažování hřiště, na opravu střechy,  na rekonstrukci hřiště a stávajícího zařízení.


-          jednohlasně odsouhlaseno  


   1. Prodej obecního majetku

Manželé Káňovi žádají o odprodej parcely č. 119 v kú Pačlavice o výměře 158 m2.  


Parcela bude odprodána za cenu 40,- Kč/m2. Výdaje za zaměření a vytýčení hradí kupující.


-          jednohlasně schváleno 


   1. Diskuze

p. Němcová – pozemek „vývoz“ u Kocourkového je neudržovaný


p. Zdražil – nutnost opravy zábradlí u kanálové vpusti u Kocourkového


p. Gottwald – jménem hasičů děkuje za výbornou pomoc při organizaci výročí 110. let založení hasičského sboru


 


Ukončení zasedání starostou obce v 19.35 hod.  


 


 


  Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.8.2005  


 


Zastupitelstvo obce schvaluje:


   -          Dotaci ve výši 100.000,- Kč na rok 2006 TJ SOKOL Pačlavice na zavlažování hřiště, stavební rekonstrukci a modernizaci hřiště a stávajících budov v Pačlavicích


   -          prodej parcely č. 119 v kú Pačlavice o výměře 158 m2  manželům Bohumilu Káňovi, bytem Dětkovice 92 a Simoně Káňové, bytem Pačlavice 9 v ceně 40,- Kč za 1 m2. Kupující si na vlastní náklady zajistí vyměření a vytýčení kupujícího pozemku včetně zhotovení kupní smlouvy.


 


 


 


………………………                                                        ……………………


            Pavel Čech                                                                      Karel Novák


          místostarosta                                                                         starosta


  


                                               Ověřovatelé zápisu:


  


………………………                                                        ……………………….


      Jiří Soldán                                                                            Olga Dopitová 


  


 


Zapsala: Mgr.Kyasová

16.08.2005 v 13:42 Hort Petr