Stavebniny SuchomelPenzion u tří volů


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 29.6.2005
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.05 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce, omluvena Olga Dopitová
Ověřovatelé zápisu: p. Hrnčiřík Miroslav, p. Navrátil Ludvík

 


                       


-          jednohlasně odsouhlaseni


Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť


-          jednohlasně odsouhlaseno


Program:     1. Schválení závěrečného účtu obce

  2. Schválení dodatku ke Statutu účelového Sociálního fondu

  3. Prodej a koupě pozemků

  4. Diskuze

  5. Usnesení

  6. Závěr

K navrženému programu nejsou žádné připomínky ani návrhy


-         program byl jednohlasně schválen


   1. a/ Závěrečný účet obce za rok 2004

Příjmy: 7 444 741,74 Kč           106,5 %


Výdaje: 6 904 721,28 Kč            84,99 %


Financování: - 540 020,26 Kč


 


Sociální fond:


Poč.stav: 26 161,60 Kč


Tvorba:  19 424,40 Kč


Čerpání:  19 880,- Kč


Zůstatek: 25 706,- Kč


 


b/ přezkoumání hospodaření obce provedli pracovníci  KÚ Zlínského kraje p. Marie Ostrožíková a ing. Karel Kráčalík ve dnech 23.-24.5.2005. Závěr zní: nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani další nedostatky uvedené v § 10, odst.3 písem.c) zákona č. 420/2004 o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.


-         jednohlasně odsouhlaseno bez výhrad


 


c/ hospodářský výsledek Mateřské školy Pornice za rok 2004 skončil dle roční uzávěrky  ziskem ve výši 812,97 Kč. Tento zisk byl k 31.3.2005 převeden do rezervního fondu MŠ Pornice.


-         jednohlasně odsouhlaseno


 


d/ závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2004


Starosta všechny seznámil s hospodařením mikroregionu za loňský rok.


 


 


   1. Dodatek ke Statutu účelového sociálního fondu

Změna čl.5, bod 4 – příspěvek zaměstnavatele na  penzijní připojištění – výše příspěvku je závislá na tvorbě sociálního fondu obce v daném roce.


-         jednohlasně schváleno


   1. Žádosti o koupi obecních pozemků:

a/ Kamil Sapara, Pornice 129 část parcely, kterou nyní užívá – p.č. 1859/30 cca 239 m2 v kú Pornice


b/ Marta a Jan Šáškovi, Talichova 3733, Kroměříž část parcely, kterou nyní užívají – p.č. 1859/30 cca 231 m2 v kú Pornice


Cena určená za prodej – 40,- Kč / 1 m2. Kupující uhradí veškeré náklady při prodeji pozemku (vyměření, vytýčení)


-         jednohlasně odsouhlaseno


c/ Obec Pačlavice odkoupí od pana Petra Horta část parcely č. 2074/2 v kú Pačlavice o výměře cca 250 m2 – přístupová cesta k rodinným domkům


 


   


4.      Diskuze


- návrh na zjištění možnosti odkupu pozemků od řádu milosrdných sester sv. Vincence de Paul Kroměříž pod hřištěm k budovám družstva – v budoucnosti jako stavební parcely


- možný převod dolní zahrady ÚSP Pačlavice na obec – využití jako stavební parcely


- diskotéka v Pornicích – kontrolou Policie ČR bylo zjištěno nalévání alkoholu mladistvím – v přestupkové komisi žádat nejvyšší možnou pokutu


 


Ukončení zasedání starostou obce v 19.45 hod. 


 


Usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.6.2005


  


Zastupitelstvo obce souhlasí:


-          s celoročním hospodařením obce za rok 2004 bez výhrad


  


Zastupitelstvo obce schvaluje:


 


-          dodatek č.1 ke Statutu účelového Sociálního fondu obce


 


-          prodej části parcely č. 1859/30 v kú Pornice o výměře cca 239 m2 za cenu 40,- Kč za 1 m2 panu Kamilu Saparovi, Pornice 129. Kupující si na vlastní náklady zajistí vyměření a vytýčení pozemku


 


-          prodej části parcely č. 1859/30 v kú Pornice o výměře cca 291 m2 za  cenu 40,- Kč za 1 m2 manželům Martě a Janu Šáškovým, Talichova 3733, Kroměříž. Kupující si na vlastní náklady zajistí vyměření a vytýčení pozemku


 


-          koupi části parcely č. 2074/2 v kú Pačlavice o výměře cca 250 m2 od pana Petra Horta, Zemědělská 1676/16, 613 00  Brno, Černá pole                      


 


-          převod přebytku ve výši 812,97 Kč z hospodaření Mateřské školy Pornice za rok 2004 do rezervního fondu MŠ Pornice


  


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 


-          závěrečný účet Mikroregionu Morkovsko za rok 2004


 


 ………………………                                                        ……………………


            Pavel Čech                                                                      Karel Novák


          místostarosta                                                                         starosta


 


 


                                               Ověřovatelé zápisu:


 


………………………                                                        ……………………….


      Ludvík Navrátil                                                                   Miroslav Hrnčiřík


 


 


 


Zapsala: Procházková


 


 

12.07.2005 v 14:46 Hort Petr