Penzion u tří volůPC Net


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice konaného 17.5.2005
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.05 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce, omluven Navrátil L.
Ověřovatelé zápisu: p. Trávníček Radislav


Starosta Karel NovákOvěřovatelé zápisu: p. Trávníček Radislav,  p. Zdražil Stanislav                             

                       -          jednohlasně odsouhlaseni


Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť


-          jednohlasně odsouhlaseno


Program:     1. Převod pozemků Zlínskému kraji

  2. Schválení spisového a skartačního řádu        

  3. Změny v rozpočtu obce

  4. Koupě a pronájem pozemků

  5. Diskuze

  6. Usnesení

  7. Závěr

K navrženému programu nejsou žádné připomínky ani návrhy


-          program byl jednohlasně schválen


   1. Převod pozemků Zlínskému kraji

Zastupitelstvo obce souhlasí s bezplatným převodem parcel – viz příloha - Zlínskému kraji


                       - jednohlasně odsouhlaseno


   1. Schválení spisového a skartačního řádu

Dle nové legislativy dochází k úpravě v oblasti archivnictví a spisové služby


                                   - jednohlasně odsouhlasen nový spisový a skartační řád


 


3.      Změny v rozpočtu obce


- Žádost TJ SOKOL Pačlavice o poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši 71440,- Kč na odkup pozemků, na kterém je zbudováno fotbalové hřiště


- žádost TJ SOKOL Pornice o poskytnutí finanční dotace ve výši 25000,- Kč na činnost organizace a stavební úpravy v areálu Sokolské zahrady


-  Žádost Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje Kroměříž o poskytnutí finanční dotace ve výši 1000,- Kč na činnost centra      


- změny v rozpočtu obce – viz příloha


-          jednohlasně odsouhlaseno


 


4.      Koupě a pronájem pozemků


- obec odkoupí část p.č. 2074/3 o výměře cca 600 m2 v kú Pačlavice vedenou jako komunikace od vlastníka Kongregace Milosrdných sester


- obec pronajme od nynějšího vlastníka pana Petra Horta část pozemku p.č. 2074/2 – ostatní plocha o výměře cca 220 m2 na dobu 10 let za 1,- Kč ročně s tím, že bude pokračovat v jednání o odkupu tohoto pozemku


-          jednohlasně odsouhlaseno 


 


5.      Diskuze


- problematika  příjezdové cesty v „Pivovaře“


- ing.Pavel Trávníček písemně oznámil zastupitelstvu, že končí se smutečními projevy na pohřbech našich občanů


 


Ukončení zasedání starostou obce ve 20.00 hod. 

06.06.2005 v 14:37 Hort Petr