FulgurPorčův mlýn


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Obecně závazná vyhláška obce Pačlavice č. 2/2004,o stanovení části školského obvodu
Zastupitelstvo obce Pačlavice se na svém zasedání dne 16.12.2004 usnesením č.6 usneslo vydat na základě § 178 odst. 2 písm.c) zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 10 a § 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 


Čl. 1


Spádová škola 


Město Morkovice-Slížany je zřizovatelem příspěvkové organizace „Základní škola, Morkovice, okres Kroměříž“ se sídlem 17. listopadu 416, Morkovice, PSČ 768 33, IČ 70874930.  


Čl. 2


Stanovení části školského obvodu 


Obec Pačlavice stanoví, že území obce Pačlavice tvoří část školského obvodu spádové školy uvedené v čl.1. 


Čl. 3


Závěrečná ustanovení 


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2005.


 


 


 


 Pavel Čech                                                                                       Karel Novák


místostarosta                                                                                        starosta 


 


Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2004


Sňato z úřední desky dne:

23.03.2005 v 14:56 Hort Petr