L-StamStavebniny Suchomel


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice dne 16.12.2004
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pačlavice
konaného dne 16.12.2004
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 18.05 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce, omluven Pavel Čech
Ověřovatelé zápisu: Mgr.Jitka Kyasová, p. Jiří Soldán

- jednohlasně odsouhlaseni Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť - jednohlasně odsouhlaseno Program: 1. Projednání nabídky města Kroměříž na odkup akcií VaK 2. Schválení vyhlášky o spádovém obvodu ZŠ 3. Úpravy rozpočtu obce v roce 2004 4. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2005 5. Diskuze 6. Usnesení 7. Závěr - program byl jednohlasně schválen 1. Projednání nabídky města Kroměříž na odkup akcií VaK Obec obdržela povinnou nabídku města Kroměříže na odkup akcií společnosti VaK a.s. v hodnotě 1.000,- Kč za cenu 158,- Kč/ 1 akcii. Zastupitelstvo nesouhlasí s tím, aby se akcie společnosti VaK prodávaly - jednohlasně odsouhlaseno 2. Schválení vyhlášky o spádovém obvodu ZŠ Schválena obecně závazná vyhláška o stanovení části spádového obvodu základní školy s účinností od 1.1.2005. - jednohlasně schváleno 3. Úpravy rozpočtu obce v roce 2004 Viz příloha - zastupitelstvo jednohlasně schvaluje prováděné změny v rozpočtu 4. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2005 Do schválení nového rozpočtu v roce 2005 (cca 28. února) bude obec Pačlavice čerpat finanční prostředky na provoz a neinvestiční akce do výše 400.000,- Kč, MŠ Pornice bude zaslána dotace na provoz na 1.čtvrtletí 2005 ve výši 70.000,- Kč - jednohlasně odsouhlaseno 5. Diskuze Dotaz na výši platby za svoz a uložení komunálního odpadu pro občany. Starosta- platba zůstává ve stejné výši jako v roce 2004. Dotaz na provedení deratizace v obcích, kterou by se zabránilo zvýšenému rozmnožování potkanů. Starosta-předběžně je deratizace domluvena na jarní měsíce příštího roku. Ukončení zasedání v 18.40 hod. Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 16.12.2004 Zastupitelstvo obce schvaluje: - Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 o stanovení části spádového obvodu - Neinvestiční dotaci MŠ Pornice ve výši 21.000,- Kč v roce 2004 - Úpravy rozpočtu obce v roce 2004 tak, jak byly předloženy - Rozpočtové provizorium obce na rok 2005 do 28.2.2005 ve výši 400 tis. Kč a 70 tis. Kč pro MŠ Pornice Zastupitelstvo obce neschvaluje: - Prodej akcií společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. městu Kroměříž v nejbližší době. Karel Novák starosta Čech Pavel místostarosta Ověřovatelé zápisu: Mgr.Jitka Kyasová Jiří Soldán Zapsala: Procházková Alena
22.12.2004 v 17:24 Hort Petr