Porčův mlýnL-Stam


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.7.2004
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 1.7.2004

Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.10 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce, omluven Čech
Ověřovatelé zápisu: p. Soldán Jiří a p. Dopitová Olga
- jednohlasně odsouhlaseni
Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť
- jednohlasně odsouhlaseno
Program:
1. Prodej obecního majetku
2. Úprava rozpočtu obce
3. Pronájem obecního majetku
4. Diskuze
5. Usnesení
6. Závěr
- program byl jednohlasně schválen bez dalších změn a doplňků

1. a) žádost pana Miroslava Janečka, Domamyslice o odkoupení obecních parcel v kú Pornice č.p. 111/3 výměra 1133 m2, č.p. 112 – 1403 m2, č.p. 125 – 6596 m2, č.p. 311 – 1183 m2, část p.č. 312/3-bude dodatečně vyměřena, č.p. 1850 – 861 m2, č.p. 1853 – 287 m2,
Zastupitelstvo schvaluje jednohlasně odprodej výše uvedených parcel za cenu 9,- Kč / 1m2 s tím, že veškeré náklady (vytýčení a vyměření pozemků) si hradí kupující, daň z převodu nemovitostí obec.

b) žádost pana Oldřicha Fojtíka, z Vyškova o odkoupení obecní parcely č.p.1860/1 v kú Pornice o výměře cca 70 m2.
Jedná se o parcelu, kterou v této době užívá.
Zastupitelstvo schvaluje jednohlasně odprodej části parcely za cenu 40,- Kč / 1m2 s tím, že vytýčení a vyměření pozemku si hradí kupující, daň z převodu obec.

2. Úprava rozpočtu obce
a) dotace na volby do Evropského parlamentu 68 200,- Kč z KÚ Zlín.
b) dotace 69 000,- Kč a půjčka 49 000,- Kč na obnovu autobusových zastávek v Pačlavicích od KÚ Zlín
c) nákup 30 ks termo nádob pro důchodce, kterým zajišťuje obědy Pečov.služba s tím, že 15 ks obec zapůjčí a 15 ks odprodá důchodcům za nákupní cenu.
- jednohlasně odsouhlaseno
d) předložena zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2003
- zastupitelstvo bere zprávu na vědomí

3. Moravský rybářský svaz Němčice nad Hanou žádá o pronájem „horního“ rybníka Švábka v Pornicích na dobu 25 let – z důvodu vysokých finančních nákladů na opravu rybníka.
Zastupitelstvo neschválilo pronájem na dobu 25 let, ale po skončení nájemní smlouvy ( v roce 2005) prodlužuje smlouvu na dobu 10 let.

Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice
ze dne 1.7.2004



Zastupitelstvo obce schvaluje:

- Prodej parcel v kú Pornice (farma) panu Miroslavu Janečkovi, Jarmínová 5, Domamyslice – p.č. 112 o výměře 1403 m2, p.č. 125 o výměře 6596 m2, p.č. 311 o výměře 1183 m2, p.č. 312/3 zevnitř farmy ke svodnici - výměra bude sdělena dodatečně po vyměření a vytýčení parcely, p.č. 1850 o výměře 861 m2, p.č. 1853 o výměře 287 m2. Všechny tyto parcely budou prodány za 9,- Kč/1m2. Veškeré náklady na vyměření a vytýčení parcel hradí kupující, daň z převodu hradí obec.

- Prodej části parcely č. 1860/1 o výměře cca 70 m2 v kú Pornice za 40,- Kč/1m2 ing. Oldřichu Fojtíkovi, Tyršova 37, Vyškov. Veškeré náklady hradí kupující, daň z převodu nemovitostí hradí obec.

- Zakoupení termo nádob (jídlonosič) pro důchodce, kteří odebírají obědy v Domově důchodců Pačlavice s tím, že se zakoupí 30 ks nádob. 15 ks se prodá důchodcům za nákupní cenu a 15 ks se jim zapůjčí – tyto zůstávají majetkem obce.

- Pronájem horního rybníka Švábka v kú Pornice na dobu 10 let.

- změny v rozpočtu obce na rok 2004 dle předložených podkladů



Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2003

Karel Novák - Starosta
Pavel Čech - Místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Soldán a Olga Dopitová
10.08.2004 v 15:07