Penzion u tří volůPC Net


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.4.2004
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 16.4.2004
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.05 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce,
Ověřovatelé zápisu: p. Trávníček Radislav a p. Navrátil Ludvík

Starosta Karel Novák- jednohlasně odsouhlaseni Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť - jednohlasně odsouhlaseno Program: 1.Dohoda o vytvoření společného spádového obvodu ZŠ 2.Úprava rozpočtu obce 3.Prodej obecního majetku 4.Schválení pověření na valnou hromadu VaK Kroměříž 5.Diskuze 6.Usnesení 7.Závěr - program byl jednohlasně schválen bez dalších změn a doplňků 1.Dohoda o vytvoření spol.spádového obvodu ZŠ Podle zákona 564/1990 Sb. § 14 o st. správě a samosprávě ve školství v platném znění mezi účastníky bude vytvořena dohoda o vytvoření společného spádového obvodu ZŠ.Uzavřením této dohody nemusí obce platit vysoké poplatky ostatním ZŠ. Poplatky, které obec platí do ZŠ Morkovice za své žáky jsou několikanásobně nižší než poplatky jiným ZŠ. - jednohlasně odsouhlaseno 2.Úprava rozpočtu obce MŠ Pornice - navýšení v příjmech i výdajích o 4 tis. Kč z KÚ Zlín. - ve výdajích 47 tis. Kč z 3111 na 3141 (šk.jídelna) SOKOL Pornice 20 tis. na činnosti a dětský fluorbal ( z 2219 5171) Příspěvek 30 tis. Kč manželům Doleželovým, Pačlavice 146 na opravu střechy při požáru jejich RD (z 2219 5171) - jednohlasně odsouhlaseno 3. Prodej obecního majetku Žádost ing.Vladimíra Keršnera na koupi 3 m2 p.č. 2080/2 v kú Pačlavice – před vstupem k RD čp. 75.Vytýčení a vyměření pozemku provede žadatel na své náklady. Cena pozemku je 40,- Kč / m2. - jednohlasně odsouhlaseno 4.Schválení pověření na valnou hromadu VaK Kroměříž V roce 2004 se koná valná hromada a.s. VaK Kroměříž. Jako zástupce obce potřebuje starosta písemné pověření k účasti na této valné hromadě - jednohlasně odsouhlaseno 5. Diskuze - p. Polášková nesouhlasí s uzavřením vozovky přes ústav starosta - vozovka není majetkem obce a tudíž o tom obec nerozhoduje - někteří občané mají připomínky k částečně špatnému stavu místních komunikací. Na některých místech vozovek, a to zvláště ve spojích, se objevují trhliny. Starosta projedná s firmou, která tyto vozovky opravovala Zapsala: Procházková A. Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 16.4.2004 Zastupitelstvo obce schvaluje: - Dohodu o vytvoření společného spádového obvodu ZŠ s platností od 1.9.2004 - Příspěvek manželům Doleželovým, oba bytem Pačlavice čp. 146 ve výši 30 tis. Kč na opravu střechy po požáru - Dotaci ve výši 20 tis Kč SOKOL Pornice na činnost žáků ve fluorbale a na úpravu sokolské zahrady - Navýšení rozpočtu MŠ: v příjmech na položku 4122 UZ 33353 o 4 tis. Kč ve výdajích 3111 5331 UZ 33353 o 4 tis. Kč - Úpravu rozpočtu z důvodu zařazení školní jídelny Morkovice do sítě škol: z kapitoly 3111 5331 UZ 33353 ve výši 47 tis. Kč na kapitolu 3141 5331 UZ 33353 - Prodej pozemku o výměře 3 m2 z parcely č. 2080/2 v kú Pačlavice před domem čp. 75 ing. Vladimíru Keršnerovi v ceně 40,- Kč/1 m2 . Vyměření a vytýčení parcely si na vlastní náklady provede kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje: - Starostu obce pana Karla Nováka jako zástupce obce Pačlavice na valnou hromadu VAK v roce 2004. Novák Karel - starosta Pavel Čech - místostarosta Ověřovatelé zápisu: Radislav Trávníček Ludvík Navrátil
17.04.2004 v 10:02 Hort Petr