Fulgur Battman,spol. s r.o.Fulgur


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Směrnice k provedení zákona č.106/1999 Sb
Směrnice k provedení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
K zabezpečení povinností vyplývajících z uvedeného zákona vydává obec Pačlavice následující směrnici:

čl. 1
Základní ustanovení

1.Obec Pačlavice poskytuje informace zveřejněním nebo na základě žádosti.
2.Informace poskytuje pověřený pracovník obecního úřadu.

čl. 2
Informace poskytované zveřejněním

1.Informace poskytované zveřejněním dle § 5 odst 1 zákona č. 106/1999 Sb. jsou vyvěšeny na vývěsní desce označené „Informace“ ve vestibulu budovy obecního úřadu, a to v celém rozsahu pracovní doby.

2.Platná znění předpisů budou ve smyslu § 5 odst. 1 písm. e zákona č. 106/1999 Sb. poskytována k nahlédnutí:
a/ Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Zákon o obcích, Zákon o svobodném přístupu k informacím, Zákon o okresních úřadech, Zákon o právu petičním, Vládní vyhláška č. 150/1958 Úl., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů a Zákon o správním řízení u pověřeného pracovníka
b/ na úřední desce jsou průběžně zveřejňovány informace stanovené zákonem
čl. 3
Informace poskytované na základě žádosti

1.Pro obec je podnětem pro poskytnutí informace ústní žádost, písemná žádost a žádost podaná prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

2.Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadovaná písemná odpověď eviduje pověřený pracovník.

3.Písemná žádost by měla být adresována Obecnímu úřadu Pačlavice. Pověřený pracovník ji zaeviduje a vyřídí.

4.V případě písemné žádosti je možno jiným způsobem odpovědět pouze se souhlasem žadatele.

čl. 4
Postup vyřizování žádostí o poskytnutí informace
1.Pověřený pracovník žádost posoudí a je-li nesrozumitelná, vyzve žadatele (na doručenku do vlastních rukou) do 7 dnů od podání žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů od doručení výzvy, vydá pověřený pracovník jménem obecního úřadu rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu se správním řádem.
2.Pověřený pracovník vydá jménem obecního úřadu rozhodnutí o odmítnutí žádosti v případech dle § 7 - §11 zákona 106/1999 Sb.
3.Jestliže se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, věc se odloží a pověřený pracovník žadatele o této skutečnosti vyrozumí do 3 dnů.
4.V kladném případě poskytne pověřený pracovník informaci nejpozději do 15 dnů od přijetí podání.
5.Písemné podání informace se provádí doporučenou zásilkou na dobírku

čl. 5
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
1.Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání povinnému subjektu ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty k vyřízení žádosti .
2.O odvolání:
a/ jde-li o rozhodnutí, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce rozhoduje starosta, v souladu s § 44 zákona o obcích
b/ jde-li o rozhodnutí, které se týká informací ve věcech přenesené působnosti obce rozhoduje Okresní úřad Kroměříž
3. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání.
4. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

čl. 6
Úhrada nákladů
1.Za poskytnuté informace je obecní úřad oprávněn vybírat poplatek do výše nutných nákladů. Vydání informace je podmíněno zaplacením úhrady nebo zálohy dle sazebníku vydaném v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
2.Jestliže odhad nákladů převýší 100,- Kč, pověřený pracovník podmíní vydání informace úhradou zálohy ve výši 80% odhadu nákladů.
3.Způsob hrazení nákladů:
a/ na pokladně obecního úřadu
b/ prostřednictvím České pošty s. p. zásilkou na dobírku

čl. 7
Závěrečná ustanovení
1.Směrnice nabývá účinnosti 1.1.2000

V Pačlavicích 30. prosince 1999.


Příloha: Sazebník nákladů

starosta Karel Novák

Sazebník úhrad
1/ Materiálové náklady
a / Kopírování
papír formátu A 4 A 3
jednostranně 1,50 Kč 2,50 Kč
oboustranně 2,50 Kč 4,00 Kč
b/ Cena obálky 1,00 Kč
c/ Cena diskety
Typ FDD 3,5“ 16,00 Kč / ks
2/ Poštovné

Při poskytování informace písemnou formou prostřednictvím České pošty se tato zasílá na dobírku v ceně, která sestává z poštovního tarifu za zásilku a úhrady nákladů na poskytnutí informace stanovené v bodě 1 tohoto sazebníku.
Tento sazebník se nevztahuje na úkony ( poskytované informace ) podle zákona č. 305/1997 Sb. o správních poplatcích.
11.03.2004 v 17:04 Hort Petr