L-StamStavebniny Suchomel


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Vyhláška č.1/2003 - Řád veřejného pohřebiště
Obecně závazná vyhláška obce Pačlavice
č. 1/2003
Řád veřejného pohřebiště
Zastupitelstvo obce Pačlavice v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplňků a v souladu se zákonem o

pohřebnictví č. 256/2001 Sb., ve znění jeho změn a dodatků vydává dne 19.9.2003 řád pohřebiště formou obecně závazné vyhlášky.
Čl.1
Úvodní ustanovení
Řád pohřebiště upravuje provoz na dvou veřejných pohřebištích v obci Pačlavice a Pornice. Obec Pačlavice je podle § 16 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví provozovatelem obou pohřebišť a zároveň zajišťuje jejich provoz v samostatné působnosti jako službu ve veřejném zájmu a vykonává jejich správu.
Čl.2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba v jejímž průběhu jsou pohřebiště zpřístupněna veřejnosti se stanoví takto:
leden, únor, březen, listopad, prosinec 7.00 – 19.00 hodin
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen 7.00 – 21.00 hodin
Čl.3
Pořádek na pohřebišti
1.Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům než k jakým jsou určeny.
2.Na pohřebišti je možné se zdržovat pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3.Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
4.Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5.Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6.Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště.
7.Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebišť a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
8.Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu je nutno tato opatření respektovat.
9.Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
10.Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.
Čl. 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště zajišťuje zejména následující služby:
-pronájem hrobových míst
-vedení evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků
-správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací, oplocení a okolní zeleně v areálu pohřebiště
-likvidaci odpadů
Čl.5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti
s nájmem hrobových míst
1. Správce pohřebiště je povinen:
-předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo
-umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9
-umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu
2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řády, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.
Čl.6
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.
Čl.7
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti
1.Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
-respektování důstojnosti a místa omezení hlučných prací
-neomezování průchodnosti komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům
-nenarušování hrobových míst nebo jakékoliv jiné omezování práv nájemců hrobových míst
-zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
-nepoužívat chemické postřiky na trávu v okolí hrobů
2.Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.
Čl.8
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.
Čl.9
Závěrečná ustanovení
V případě, že dosavadní uživatel hrobového místa odmítne uzavřít nájemní smlouvu nebo pokud k uzavření nájemní smlouvy nedojde z důvodu jeho nečinnosti, jeho dosavadní právo k užívání hrobového místa zanikne po uplynutí 6 měsíců ode dne odmítnutí uzavřít nájemní smlouvu nebo po uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy mu byl doručen návrh smlouvy o nájmu hrobového místa.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyvěšení.


Karel Novák starosta
Pavel Čech místostarosta
20.01.2004 v 16:50 Hort Petr