Porčův mlýnL-Stam


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 5.12.2003
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 18.05 hod.
Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce,
Ověřovatelé zápisu: p. Dopitová Olga
p. Zdražil Stanislav

Starosta Karel Novák- jednohlasně odsouhlaseni Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť - jednohlasně odsouhlaseno 1. Program: 1. Schválení organizačního řádu obecního úřadu 2. Schválení obecně závazné vyhlášky o příspěvku a částečnou úhradu nákladů v MŠ 3. Schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 4. Schválení změn v rozpočtu obce v roce 2003 5. Schválení zřízení základnové stanice T-Mobile v Pačlavicích 6. Prodej obecního majetku 7. Diskuze 8. Usnesení 9. Závěr - program byl jednohlasně schválen. 1. Schválení organizačního řádu obecního úřadu Řád upravuje zásady a řízení obecního úřadu v Pačlavicích - jednohlasně odsouhlaseno 2. Schválení obecně závazné vyhlášky o příspěvku a částečnou úhradu nákladů v MŠ Poplatek zůstává v nezměněné výši – 5,- Kč na 1 den za dítě - jednohlasně odsouhlaseno 3. Schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích Poplatky z místa, ze psa, za sběr, uložení a odvoz domovního odpadu zůstávají nezměněny ve stejné výši. - jednohlasně odsouhlaseno 4. Schválení změn v rozpočtu obce v roce 2003 viz příloha - jednohlasně schváleno 5. Schválení zřízení základnové stanice T-Mobile v Pačlavicích Stanice bude na soukromém pozemku na třešňové aleji za stanicí Eurotel - pro 10, zdržel se 1 6. Prodej obecního majetku JMP, a.s. nabízí odkup plynovodního řádu ve všech třech obcích za 30% tj. 2,200tis. z ceny pořízení (6,732 tis.) - zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo, že plyn.řád zatím neprodá a počká se na příhodnější podmínky 7. Diskuze - připomínka k firmě Biopas spol. s r.o. na špatné zacházení s nádobami na odvoz odpadu - dotaz na kontrolu plateb občanů za sběr, svoz a likvidaci odpadu. Starosta odpověděl na tento dotaz- neplatičům po zaslání upomínky je vyměřen platební výměr včetně penále a zaslán na příslušného zaměstnavatele neplatiče nebo sociální a důchodový úřad. Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 5.12.2003 Zastupitelstvo obce schvaluje: - organizační řád obce - obecně závaznou vyhlášku o příspěvku a částečnou úhradu nákladů v mateřské škole - obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích - změny v rozpočtu obce v roce 2003 dle předložených podkladů - dotaci TJ SOKOL v Pačlavicích ve výši 14.000,- Kč na dokončení úprav sociálního zařízení - zřízení základnové stanice T-Mobil v Pačlavicích Zastupitelstvo obce bere na vědomí: - nabídku JMP Kroměříž o odkoupení plynovodu za 30 % pořizovací hodnoty a konstatuje, že plynovod bude prodán v příštích letech pokud možno za vyšší cenu. Novák Karel starosta Pavel Čech místostarosta Ověřovatelé zápisu: Olga Dopitová Stanislav Zdražil
15.12.2003 v 16:23 Hort Petr