L-StamStavebniny Suchomel


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zasedání 19.9.2003
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 19.9.2003
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.10 hod.
Přítomno: 10 členů zastupitelstva obce,
Ověřovatelé zápisu: p. Trávníček Radislav a p. Soldán Jiří

Starosta Karel Novák- jednohlasně odsouhlaseni Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu jednání zvlášť - jednohlasně odsouhlaseno Program: 1. Plnění rozpočtu obce k 31.7.2003 2. Schválení veřejné vyhlášky – Pohřební řád 3. Prodej obecního majetku 4. Schválení kontrolního řádu obce 5. Schválení spisového a skartačního plánu obce 6. Projednání dotací rozpočtovým organizacím 7. Diskuze 8. Usnesení 9. Závěr - program byl jednohlasně schválen. 1. Plnění rozpočtu obce k 31.7.2003 Zprávu přednesla předsedkyně finančního výboru Mgr. Jitka Kyasová - k uvedené zprávě neměl nikdo připomínek 2. Schválení veřejné vyhlášky – řád veřejného pohřebiště - jednohlasně odsouhlaseno Po schválení zastupitelstvem bude řád pohřebiště vyvěšen ve skříňkách na hřbitovech v Pačlavicích a Pornicích 3. Prodej obecního majetku Pan Stanislav Bija, bytem Morkovice Slížany čp. 88 žádá o prodej obecní parcely č. 4/1 o výměře 167 m2 v kú Lhota (za jeho domem čp. 76 ve Lhotě). Obec prodává tuto parcelu za cenu 40,- Kč/1m2. Vyměření a vytýčení pozemku si hradí kupující sám. - jednohlasně odsouhlaseno 4. Schválení kontrolního řádu obce - jednohlasně schváleno 5. Schválení spisového a skartačního plánu obce - jednohlasně schváleno 6. Projednání dotací rozpočtovým organizacím Žádosti: 1) Město Morkovice-Slížany žádá částku 3.990,- Kč na zaplacení administrativní pracovnice pro obvodní oddělení Policie ČR v Morkovicích. 2) Arcidiecézní charita Olomouc žádá na provoz Hospice na Svatém Kopečku částku 10,- Kč na občana - zastupitelstvo těmto žádostem nevyhoví – jednohlasně Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 19.9.2003 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: - zprávu o plnění rozpočtu obce do 31.7.2003 - žádost o finanční příspěvek obvodního oddělení Policie ČR na administrativní pracovnici a žádost o finanční příspěvek pro Hospic na Sv. Kopečku s tím, že na tyto dvě žádosti obec peníze neuvolní Zastupitelstvo obce schvaluje: - veřejnou vyhlášku Řád veřejného pohřebiště - kontrolní řád obce - spisový a skartační řád obce - prodej parcely č. 4/1 o výměře 167 m 2 v kú Lhota panu Stanislavu Bijovi bytem Morkovice-Slížany čp. 88 za cenu 40,- Kč / m 2. Vyměření a vytýčení pozemku si hradí kupující na své náklady. Novák Karel starosta Pavel Čech místostarosta Ověřovatelé zápisu: Radislav Trávníček Jiří Soldán
14.10.2003 v 15:17 Hort Petr