L-StamStavebniny Suchomel


Historie
Současnost
Zastupitelstvo
Úřední elektronická deska
Kulturní výbor
Ke stažení
Zápisy z jednání a vyhlášky
Fotogalerie
 
Zasedání 27.6.2003
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 27.6.2003
Zahájení starostou obce p. Karlem Novákem v 19.00 hod.
Přítomno: 9 členů zastupitelstva obce, 2 členové omluveni

Ověřovatelé zápisu: p. Dopitová Olga a Mgr. Kyasová Jitka
- jednohlasně odsouhlaseni

1. Program:
1. Projednání prodeje akcií Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
2. Prodej obecního majetku
3. Úprava rozpočtu obce
4. Diskuze
5. Usnesení
6. Závěr
program byl jednohlasně schválen.
Starosta dává návrh, aby diskuze byla vedena ke každému bodu programu zvlášť-jednohlasně odsouhlaseno
1.Projednání prodeje akcií VaK.Přišla nám nabídka Města Kroměříže o odkup akcií VaK za cenu 160,- Kč za 1 akcii -prodej akcií Městu Kroměříž se neuskuteční
2.Prodej obecního majetku. Staré vyřazené dlaždice z oprav chodníků – navrhovaná cena 3,- Kč za 1 ks - jednohlasně odsouhlaseno.
3.Úprava rozpočtu. Požadavek hasičů ze Lhoty o dotaci 60 000,- Kč na opravu sociálního zařízení a skladu v pohostinství - jednohlasně schváleno.
4.Diskuze - Upravujeme rozpočet o 63 000,- Kč, které jsme dostali jako neinvestiční dotaci na konání referenda o přistoupení ČR k Evropské unii. Výdaje dle skutečnosti - zbytek bude vrácen zpět.
5.Usnesení zastupitelstva obce Pačlavice ze dne 27.6.2003
Zastupitelstvo obce schvaluje:
-výprodej staré chodníkové dlažby občanům za 3,- Kč / 1 ks
-dotaci 60.000,- Kč hasičům Lhota na opravu sociálního zařízení a skladu v pohostinství z kapitoly 2212 Silnice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- nabídku Města Kroměříž na odkoupení akcií VaK s tím, že akcie prozatím prodávat nebudeme.
- změnu v rozpočtu obce – neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním referenda o přistoupení ČR k Evropské unii ve výši 63.000,- Kč
6. Závěr - Starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání ve 19,50 hod.

……………………… ……………………….
Pavel Čech Karel Novák
místostarosta starosta
Ověřovatelé zápisu:
…………… …..………………..
Olga Dopitová Mgr. Jitka Kyasová
25.09.2003 v 07:38 Hort Petr