Stavebniny SuchomelL-Stam


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1997
Na počátku tohoto roku málo kdo tušil, že tomu budou dány chvíle úspěchu a radosti, jinému chvíle smutku a trápení. Snažím se o to, aby naše nedělní shromáždění byla povzbudivá. Napomáhají tomu i návštěvy dětí a mládeže ve Středisku mladých a faře.

Zdá se však, že malověrní obyvatelé Pačlavic „odolávají“ dobrému příkladu statečně. Vždyť ani jedno dítě nepřistoupilo k 1. sv. přijímání.
I zde se připravovalo sv. biřmování od října minulého roku o sobotách na faře. Docházka byla uspokojivá.
12. dubna 1997 za účasti asi 60 kněží jsme se rozloučili s Otcem Janem Vdolečkem, který byl několikrát raněn mrtvicí. Pohřbíval arcibiskup Mrgre Jan Grausner za účasti farníků zdejších i z farností, kde působil.
„Pane, dej mu věčné odpočinutí.“
Svátost biřmování, které se udělovalo v Morkovicích, byla pro mnohé povzbuzením. Ovšem k prvnímu sv. přijímání nepřistoupilo žádné dítě! Zlobí se, když ode mne slyší, že je to farnost na vymření! Návštěva sv. Otce byla přijata celkem vlažně, jakož i milénium sv. Vojtěcha.
V červenci postihlo Moravu století (někteří tvrdí tisíciletí) vody. U nás se to projevilo podmáčenými poli a znehodnocenou úrodou. Od 1. 7. 1997 jsem ustanoven farářem v Kostelci u Holešova. Mým nástupcem se stal Otec Jan Kulíšek, kaplan z Přerova.
Přeji hodně úspěchů!

Pačlavice 19. 7. 1997 P. Jan Vinkler

Bůh budiž veleben!
Úkol, který mně byl svěřen při převzetí duchovní správy zní prostě: „Pečovat o mládež“. Za celé čtyři měsíce však není o koho pečovat – mládež se v kostele nevyskytuje! Dětí nepatrně. Ve všední dny přijde na mši svatou do 20 věřících, v neděle a svátky přijdou i ti, kteří v týdnu nemohou, těch je cca 100. Většinou staří a velmi staří. Nepatrně mladých rodin. Několik věřících chodí ze sociálního ústavu. Osvědčení pomocníci (paní Dopitová z Pornic, manželé Legátkovi z Lhoty a manželé Jaškovi z Osičan) udržují trochu života ve farnosti. Pohřby v kostele soustředí větší počet lidí, většina však zůstává na prostranství před kostelem. V adventu – jednou v týdnu – se zúčastnilo rorátů dvojnásobek věřících, ovšemže starých.
O využití fary není stále jasno, zdá se, že původní úmysl není naplňován. Budovu obývá a pozemek obhospodařuje pan Tomek, který kromě funkce technického administrátora ještě vyučuje hudbu v Morkovicích. Důchodce v sociálním ústavu navštěvuji měsíčně.
O dětskou besídku u Betléma se s ženami postarala pí. Legátková. Snaha dětí byla oceněna potleskem. Jedna „zlatá svatba“ manželů Jaškových byla oslavena při bohoslužbách.
Ve Lhotě vymalovali svépomocí kapli. I v příštím roce tam bude jednou měsíčna mše svatá. Do farního kostela přijedou Lhoťané podle počtu volných míst v autech těch, kteří dojíždějí víceméně pravidelně. Zájemců je více než těch míst. Podobně cestují i z Osičan – lépe se jim daří využít autobusové linky.
I v Pačlavicích se konečně podařilo zvolit „Pastorační radu“ – ovšem ze starší generace. Přes stálé výzvy se však lidé vyhýbají nabízeným službám – návštěvám nemocných.
Dá se říci, že osud obce, spravované excurendo, nevzbuzuje velké naděje. Přesto věřím, že s pomocí Boží a na přímluvu P. Marie a sv. Martina i zde vznikne farnost, která bude umět Pána chválit a svědčit o tom svým životem.

Pačlavice 31. 12. 1997 P. Jan Kulíšek, exc. adm
27.07.2003 v 13:36 Jan Kulíšek adm.exc.,Hort Petr