Stavebniny SuchomelPorčův mlýn


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.1999
„Nechť nejsou kvůli mně zklamáni, kdo doufají v Tebe, Pane, Hospodine zástupů.“
Bůh budiž veleben!
I v tomto roce je náboženský život farnosti udržován několika obětavými rodinami.

Stále stejní lidé se mohou „potrhat“svou pomocí jak v kostele, tak i na faře, odkud se v tomto roce odstěhoval p. Tomek. Fara tak opět přešla do péče farnosti. Její správu převzali do péče manželé Legátkovi ze Lhoty. Díky jejich obětavé práci a práci i dalších farníků (p. kostelníka a manželů Zdražilových) se dala do pořádku a provedly se drobné opravy, aby se dala užívat. Zda bude její využití dostačující ke krytí potřebných provozních nákladů se ukáže časem. Snaha určitě nechybí.
Co se dělo ve farnosti během roku?
Nebylo pokřtěno žádné dítě, svátost manželství si udělili 1 snoubenci, zemřelo a bylo pochováno 7 farníků, svátost pomazání nemocných přijalo 35 věřících. První sv. přijímání (po předcházející přípravě dětí spolu s rodiči každou neděli v kostele) přijaly dvě děti. Do náboženství chodí z této farnosti 9 dětí ve třech skupinách. Při svátosti smíření před vánocemi a velikonocemi vypomáhají cizí zpovědníci. Pravidelně 1x měsíčně a o velkých svátcích navštěvují nemocné a to také v Domově důchodců v Pačlavicích (udělení svátosti smíření a podle potřeby svátosti pomazání nemocných). Pořad bohoslužeb nebyl změněn. V nepřítomnosti kněze koná bohoslužbu slova se svatým přijímáním akolyta p. Hladký. Dá-li Pán dostane farnost posilu – do kurzu pro akolyty se přihlásil mladý muž z velmi dobré křesťanské rodiny z Osíčan – p. Martin Topinka. Kéž mu Bůh pomáhá a žehná jeho práci, aby již v příštím jubilejním roce 2000 mohl pomáhat v pastoraci farnosti. Asi 10 věřících z farnosti se zúčastnilo děkanátní poutě za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehradě. Již hojnější počet se zúčastnil poutě k P. Marii na „Jezírku“ a k pramenu „Zdravé vody u sv. Anny“. Kaplička P. Marie slavila 110. výročí posvěcení. K tomuto výročí tam byla i slavena mše svatá a žehnání pramene u sv. Anny. Také „Sjezd rodáků ve Lhotě“ byl zahájen mší svatou v kapli sv. Floriána za poměrně velké účasti věřících.
V listopadu se konala beseda věřících s bohoslovci z AKS Olomouc a při ní byli farníci seznámeni s programem Milostivého léta 2000. V prosinci měli věřící možnost zúčastnit se adventního rozjímání – ne všichni ji využili. 25. prosince připravila pastorační rada v Pačlavicích vánoční besídku dětí s krátkým kulturním programem. Bylo pro mě příjemným překvapením, že se jí zúčastnili v hojném počtu rodiče i s neučinkujícími dětmi.
Pán Bůh zaplať všem, kdo pomáhají nejen modlitbou, ale i přiložením rukou k dílu a tak vydávají dobré svědectví o Kristu.
„Bohu díky“

P. Jan Kulíšek, administrátor exc.
27.07.2003 v 13:38 Jan Kulíšek adm.exc.,Hort Petr