Stavebniny SuchomelPenzion u tří volů


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.2000
Jubilejní rok
„Jubileum je novou výzvou k obrácení srdce prostřednictvím života, jeho změny. Připomíná všem, že se pozemská dobra nemají absolutizovat, protože nejsou Bohem, ani není možné je bezmezně ovládat či vládu nad nimi vyžadovat, protože země patří Bohu a pouze jemu.“
(Jan Pavel II)
z Buly Incarnationis Mysterium

Jak uposlechla Pačlavská farnost výzvy sv. Otce? Začnu čísly. Ve Lhotě je nejméně 1x za měsíc mše svatá a účast na ní není pod 20 věřících. V Osíčanech je na mši svaté v létě před kapličkou, v zimě potom v hasičském sále, přes 40 věřících. V Pačlavicích v kostele je ve všední den na mši svaté 20 nebo 30 věřících. Odečtu-li přišlé věřící ze Lhoty a Osíčan, případně z Pornic, pak ten počet místních je napatrný. Nepočítám to jen k pochopení, proč je farnost tak pasivní, připomínám. O Pačlavskou faru se vzorně starají manželé Legátkovi ze Lhoty. Lhoťané si taky opravili kapličku – nová okna. Věřící z Osíčan se starají o okolí kostela a květinové záhony. Kostelník p. Martin Kozák je velmi svědomitý a svou službu koná rád navzdory stáří (82 roků). Pan Jaromír Hladký je již deset let pastoračním pomocníkem, letos k tomu převzal službu přinášet v neděli svaté přijímání nemocným i v Domově důchodců. Kolegu získal v mladém Martinu Topinkovi z Osíčan, studentovi, který se stará o ministranty i v Morkovicích. Ke kostelnímu zpěvu se z mladých nepřihlásil nikdo, takže schola v Pačlavicích není. Varhaník pan Ing. František Jašek se to snaží s úspěchem nahradit. Je rovněž spolehlivý a obětavý. Místní ženy se starají o úklid a výzdobu kostela, ale bude je mít kdo vystřídat? Dorost ke službě chybí. Farní budova po odchodu posledního uživatele nebyla zrovna ve výborném stavu. Mnoho hodin bylo třeba vynaložit k uvedení fary do přijatelného stavu. Zprůchodnění kanalizace, vyklizení smetí, které bylo ve sklepě, zajištění bezpečného pohybu před ohrožením pádem uvolněných prvků, oprava zdiva, oken, dveří a podlah. Dům tak mohl přijímat ke krátkodobým pobytům skupiny dětí s dozorem i rodin za úhradu nutných režijních výloh a za spotřebovanou energii. Manželé Legátkovi a syn p. Kozáka to stihli a chtějí pokračovat i v další údržbě a opravách. Jubilejní rok nenašel v Pačlavicích aktivistu, který by zajistil vhodné akce jako je prohlídka zvonů, besedy o posledním století farnosti, přehled duchovních správců farnosti s četbou kroniky, fotoreportáže, pamětní kříž nebo zasazení stromu. Zůstalo u možností, které aspoň pasivně zapojují věřící do celocírkevních slavností. Bylo využito duchovního dobrodinní v získávání a darování odpustků včetně nemocným, poměrně velká účast byla na oslavách Panny Marie Bolestné v Kroměříži, která se koná týden před Velkým Pátkem. Dvakrát v týdnu (v postní době) byly zásluhou p. Hladkého konány Křížové cesty a v květnu pak Májové pobožnosti. K duchovním ziskům Jubilea patří i účast na svátostech (téměř 90 % přistupuje ke svatému přijímání), návraty k Pánu po dlouhé době, návštěvy nemocných a počet zaopatřených, modlitby růžence ke cti Matky Boží. Arcibiskupstvím nařízenou inventuru provádí ekonomická rada z Morkovic. Jubilejní poutě do Říma se zúčastnilo několik málo věřících. Vyšel v tomto roce také Misálek pro každý den v českém překladu, o který věřící projevili zájem. O Vánocích a na Nový rok vypomohli věřící z Kroměříže, a tak mohly mít všechny 4 farnosti (Morkovice, Pačlavice, Počenice a Prasklice) v přijatelný čas bohoslužby. S přáním radostného nalezení Krista pro život v novém roce, novém století, v novém tisíciletí Vám žehná p. Jan Kulíšek, adm. exc.
27.07.2003 v 13:39 Jan Kulíšek adm.exc.,Hort Petr