Stavebniny SuchomelPC Net


Historie
Současnost
Fotogalerie
 
L.P.2001
„… bezbožné budu, Bože, učit Tvým cestám a hříšníci se budou obracet k Tobě!“
Co se změnilo v novém roce, v tom novém století a tisíciletí? Pro nezanedbatelnou část zdejších farníků je stále příznačná nerozhodnost – Bůh a kostel nebo práce a blahobyt.

A tak stále stejní farníci poskytují nedoceněnou službu kostelu a farnosti. Pomáhají, protože chtějí a ještě jim dosud stačí síly. Jim tedy patří má vděčnosti a dík. Modlím se za ně, aby jim Pán žehnal a odměnil jejich snahu. K těm pomáhajícím patří i dva pastorační pomocníci – dlouholetý, zkušený pan J. Hladký a mladý, nadějný M. Topinka. Oba ke cti a slávě Boží vzorně vedou společné adorace, májové pobožnosti, křížové cesty a jiné. Také každou neděli přináší nemocným, a to i v Domově důchodců, duchovní posilu v nejsvětější svátosti. Letos, kdy nepřízeň počasí nedovolila (sněhové závěje mezi Morkovicemi a Pačlavicemi dosahovaly až 2 m), aby byla sloužena o slavnosti narození Páně v Pačlavicích mše svatá, poznali farníci nepostradatelnost kněze v tak velkou slavnost a spolupráci pastoračních pomocníků; byli to oni, kdo shromážděným umožnili podáním sv. přijímání vyjádřit společenství s celou církví. Takže Bůh neodmítá pomoc lidí s čistým srdcem. Jinak vše svatá ve farnosti byla 2x týdně; v kaplích ve Lhotě a Osíčanech1x za měsíc. V Pačlavicích je účast věřících na mši svaté ve všední den menší (cca 20) než v kaplích (cca 35). V neděli se kostel v Pačlavicích sice naplní, ale to přijdou věřící z Pornic, Osíčan, Lhoty a případně i z Dětkovic posílit místní, kterých snad není ani čtvrtina. V domově důchodců byla obětována mše sv. v době velikonoční a vánoční. Jaké jsou výsledky života farnosti? Při mši svaté v neděli, za účasti přítomných farníků bylo pokřtěno 1 dítě. Ke stolu Páně poprvé přistoupily 3 děti – pěkná duchovní slavnost celé farnosti. V kostele jsme se rozloučili s 8 zemřelými farníky. Z mimořádných náboženských slavností se konala za opravdu velké účasti věřících pouť k Panně Marii na Jezírko. Již v podstatně menším počtu se zúčastnili děkanátní poutě na Velehradě, o něco větším pak poutě k P. Marii Bolestné v Kroměříži. Co víc? K vážnému rozhodnutí musí přikročit farníci ve věci provozu fary. Manželé Legátkovi nenašli trvalé spolupracovníky a způsob poskytování přístřeší pro prázdninové a víkendové pobyty je vzhledem k novým předpisům velmi náročný. Fara již potřebuje nákladnější opravy (nová okna, kotel, vodoinstalace, odpady aj.), na což nemá dostatek finančních prostředků. Půjčku (vzhledem k možné návratnosti) nechci a přistoupit k opatření, aby náklady fary musely být hrazeny z kostelních sbírek, rovněž ne. K oslavě Boží nepřispívá schola ani kostelní sbor. Domnívám se, že jen osobní neochota brání k jejich vzniku a pravidelné činnosti. Neuškodil by ani nácvik jiného ordinária. Ale kdo se toho má ujmout? Již samo slovo LÁSKA ztrácí všeobecně na významu. Láska k Bohu a láska k bližním. Ale ta se projevuje především službou, darováním se. Rok jsme ukončili mší svatou, po níž následovalo Te Deum. Ano, Bože, chválím Tě… a děkujeme Ti. Prosíme, pomoz nám, ať jsme v tom příštím roce citlivějšími k potřebám nejen farnosti, ale i k potřebám sester a bratří kolem nás. Deo gratias! p. Jan Kulíšek, adm. exc.
27.07.2003 v 13:40 Jan Kulíšek adm.exc.,Hort Petr